Art. 3. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  3
1.
Indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Dokumenty ekportowe, w szczególności faktury, prezentowane przez polskich przedsiębiorców w banku upoważnionym do obsługi Kredytu zgodnie z artykułem 10 niniejszej umowy powinny zawierać klauzulę "w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej z dnia 1 marca 2006 roku".
2.
Kontrakty, o których mowa w artykule 1 ustęp 1, będą zawierane przez polskich przedsiębiorców z importerami z Republiki Angoli w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszej umowy.
3.
Załącznik, stanowiący integralną część niniejszej umowy, zawiera listę projektów inwestycyjnych, które będą finansowane w ramach Kredytu.
4.
Kontrakty, o których mowa w ustępie 1, muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z następującą procedurą:
a)
Ministerstwo Finansów Republiki Angoli poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Republiki Angoli;
b)
następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemną akceptację kontraktów;
c)
kontrakty wejdą w życie w terminie 15 dni od dnia wysłania przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej do Ministerstwa Finansów Republiki Angoli pisemnej akceptacji kontraktów;
d)
procedura akceptacyjna nie może przekroczyć 45 dni dla każdej ze stron.