Art. 2. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  2
1.
Niniejsza umowa, jak również poszczególne projekty finansowane na podstawie tej umowy muszą być zgodne z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej, określonymi w Porozumieniu w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych i w innych odpowiednich dokumentach OECD.
2.
Rząd Republiki Angoli potwierdza gotowość wykorzystywania Kredytu zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej i udzieli Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnej pomocy w zakresie wiążącym się z koniecznością przestrzegania wyżej wymienionych przepisów OECD.
3.
Zgodnie z przepisami OECD dotyczącymi pomocy wiązanej Rzeczpospolita Polska jest zobligowana do notyfikowania OECD niniejszej umowy, jak również wszystkich projektów finansowanych w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikowanie do OECD niniejszej umowy, wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie oraz indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. Niniejsza umowa oraz projekty finansowane na jej podstawie nie mogą zostać zakwestionowane przez OECD co do ich zgodności z wymogami Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.
4.
Projekty notyfikowane do OECD zgodnie z procedurą zawartą w Porozumieniu w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony zgodnie z artykułem 3 ustęp 4.
5.
Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "polskimi przedsiębiorcami", uprawnionych do zawierania i realizacji kontraktów w ramach niniejszej umowy oraz importerów z Republiki Angoli o uzgodnionych w ramach OECD zasadach dotyczących pomocy wiązanej.