Art. 15. - Angola-Polska. Umowa o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej. Luanda.2006.03.01.

Monitor Polski

M.P.2006.59.626

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.
Artykuł  15

Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron i wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa niniejsza pozostaje w mocy do czasu całkowitego wypełnienia przez obie Umawiające się Strony zobowiązań z niej wynikających.

SPORZĄDZONO w Luandzie dnia 1 marca 2006 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.