Amortyzacja środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1966.65.312 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1974 r.

UCHWAŁA Nr 534
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1961 r.
w sprawie amortyzacji środków trwałych. *

1.
Ilekroć w uchwale użyto określenia "przedsiębiorstwa", należy przez to rozumieć działające według zasad rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstwa państwowe oraz organizacje spółdzielcze, z wyjątkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
2.
Ilekroć w uchwale użyto określenia "środki trwałe", oznacza ono środki pracy oraz inne przedmioty i urządzenia długotrwałego użytkowania, o których mowa w uchwale nr 29 Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1961 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski Nr 11, poz. 62).
Przedsiębiorstwa dokonują odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych:
1)
własnych - bez względu na to, czy są one użytkowane przez te przedsiębiorstwa, czy też przez inne jednostki organizacyjne,
2)
oddanych przedsiębiorstwom w zarząd i użytkowanie,
3)
o nie ustalonym tytule własności, użytkowanych przez te przedsiębiorstwa.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych właściwych dla poszczególnych zbiorów środków trwałych. Stawka, według której oblicza się odpisy amortyzacyjne, składa się z części przeznaczonej na wymianę i z części przeznaczonej na remonty kapitalne środków trwałych. Zasady stosowania stawek amortyzacyjnych oraz ich wysokość określają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
2.
Wykorzystanie ogólnej kwoty amortyzacji przedsiębiorstwa na wymianę i remonty kapitalne środków trwałych następuje zgodnie z przepisami określającymi tryb finansowania inwestycji i remontów kapitalnych.
1.
Jeżeli zgodnie z umową obowiązek dokonywania remontów kapitalnych środka trwałego oddanego w dzierżawę lub najem ciąży na dzierżawcy (najemcy), to przedsiębiorstwo wydzierżawiające lub wynajmujące dokonuje odpisów amortyzacyjnych tylko przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w części przeznaczonej na wymianę. Natomiast przedsiębiorstwo będące dzierżawcą (najemcą) środka trwałego dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego tylko przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w części przeznaczonej na remonty kapitalne.
2.
Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami remonty kapitalne są finansowane ze środków obrotowych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się tylko przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych w części przeznaczonej na wymianę.
Jeżeli z powodu:
1)
ograniczonych zasobów złóż (dotyczy to np. przemysłów wydobywczych),
2)
ograniczonego z góry okresu lokalizacji lub użytkowania przewidywany okres użytkowania budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych jest krótszy od okresu przyjętego za podstawę określenia stawki amortyzacyjnej przeznaczonej na wymianę, wówczas przedsiębiorstwa ustalają stawki amortyzacyjne według zasad określonych w załączniku nr 1 do uchwały, biorąc za podstawę przewidywany okres użytkowania budynków, budowli, maszyn i urządzeń technicznych.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się co miesiąc od wartości początkowej środków trwałych, według ich stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, w wysokości 1/12 kwoty rocznej amortyzacji, z wyjątkiem pojazdów mechanicznych, jeśli ich amortyzację oblicza się stosownie do przebiegu.
2.
W przypadkach uzasadnionych sezonowością działalności właściwy minister może dla podległych lub nadzorowanych przedsiębiorstw ustalić inne zasady podziału rocznej kwoty amortyzacji na poszczególne okresy w ciągu roku.
3. 1
(uchylony).
1.
Odpisy amortyzacyjne oblicza się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek trwały został przekazany do użytkowania i objęty ewidencją księgową.
2.
Jeżeli faktyczne użytkowanie środków trwałych rozpoczęto przed ich przekazaniem do użytkowania i objęciem ewidencją księgową, wówczas odpisy amortyzacyjne oblicza się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto faktyczne użytkowanie środków trwałych.
3.
Utrzymywanie środków trwałych w zapasie lub rezerwie traktuje się na równi z ich użytkowaniem.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez cały czas użytkowania środków trwałych, w tym także za okres przerw w użytkowaniu środków trwałych (np. na skutek remontów bieżących i kapitalnych, przestojów).
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy pojazdów mechanicznych, jeśli ich amortyzację oblicza się stosownie do przebiegu.
3.
Jeśli za zgodą jednostki nadrzędnej nie użytkowane środki trwałe zostaną uznane za trwale nieczynne, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło uznanie ich za trwale nieczynne. Przy rozpoczęciu ponownego użytkowania środków trwałych, uznanych uprzednio za trwale nieczynne, amortyzację oblicza się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto użytkowanie tych środków trwałych.
1.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło postawienie w stan likwidacji środka trwałego, jego sprzedaż lub przekazanie innej jednostce organizacyjnej.
2.
Z ważnych względów gospodarczych właściwy minister może w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zarządzić całkowite lub częściowe zaniechanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych w części przeznaczonej na wymianę od środków trwałych całkowicie zamortyzowanych.
1.
Upoważnia się Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do zawieszania działania uchwały w niektórych przedsiębiorstwach, o których mowa w § 1 i § 12, bądź do rozciągnięcia przepisów uchwały na przedsiębiorstwa nie objęte uchwałą.
2.
Upoważnia się Ministra Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do uzupełniania wykazu i zmiany stawek amortyzacyjnych oraz do zastosowania - na wniosek zainteresowanych ministrów - wskaźników podwyższających stawkę amortyzacyjną dla środków trwałych wchodzących w skład linii automatycznych i półautomatycznych.
Przewidziane w uchwale uprawnienia właściwych ministrów w stosunku do organizacji spółdzielczych przysługują odpowiednio zarządom właściwych centralnych związków spółdzielczych.
1.
Uchwała dotyczy odpowiednio gospodarstw pomocniczych, działających według zasad rozrachunku gospodarczego, spółek, w których udział Państwa, przedsiębiorstw państwowych lub innych instytucji państwowych wynosi co najmniej 50% kapitału zakładowego, oraz przedsiębiorstw (zakładów) usługowych, produkcyjnych lub handlowych, stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie organizacji społecznych, posiadających osobowość prawną i zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
2.
Uchwała nie dotyczy zarządów budynków mieszkalnych w zakresie budynków mieszkalnych, zjednoczeń i jednostek równorzędnych utrzymywanych z narzutów, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego oraz okręgowych zarządów wodnych w zakresie budowli wodnych.
Tracą moc przepisy ogólne i specjalne w zakresie unormowanym uchwałą, a w szczególności:
1)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1951 r. w sprawie zmiany stawek amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-2, poz. 36 i z 1957 r. Nr 77, poz. 471);
2)
zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1953 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych od wartości koni (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-81, poz. 961 i z 1954 r. Nr A-19, poz. 331).
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów, właściwym ministrom oraz zarządom właściwych centralnych związków spółdzielczych.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZASADY STOSOWANIA STAWEK AMORTYZACYJNYCH

§  1.
Symbole, nazwy i zakres zbiorów środków trwałych w kolumnach 2 do 4 wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 2 do uchwały) opierają się na klasyfikacji obowiązującej przy powszechnej inwentaryzacji środków trwałych.
§  2.
Stawki zawarte w wykazie stawek stosuje się w nie zmienionej wysokości niezależnie od faktycznej ilości zmian pracy.
§  3.
1.
Dla budynków i budowli użytkowanych w warunkach pogorszonych, które oznaczono w wykazie stawek jedną gwiazdką(*), lub w warunkach złych, które oznaczono w wykazie stawek dwiema gwiazdkami(**), nie przystosowanych do tych warunków, jeśli chodzi o konstrukcję lub tworzywo, można za zezwoleniem właściwego ministra obliczać podwyższoną amortyzację. W tym celu należy przemnożyć części właściwych dla danych budynków lub budowli stawek, zawartych w wykazie stawek, przez podane poniżej współczynniki dla pogorszonych lub złych warunków użytkowania:
WyszczególnienieWskaźniki dla warunków użytkowania
pogorszonychzłych
na wymianęna kapitalne remontyna wymianęna kapitalne remonty
1. Budynki i budowle o konstrukcji

trwałej (stawki pod poz. 10, 13,

18, 21, 40, 41, 42, 54, 55, 68,

116, 117, 118)

1,21,41,41,6
2. Budynki i budowle o konstrukcji

drewnianej, mieszanej lub innej

nietrwałej (stawki pod poz. 11,

12, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 119)

1,41,61,63,0

Uzyskaną w ten sposób łączną podwyższoną stawkę zaokrągla się według ogólnych zasad do pełnych części dziesiętnych procenta.

2.
Za pogorszone warunki użytkowania budynków i budowli należy uważać działanie wpływów fizycznych, wywołujących skrócenie czasu trwania obiektu i zwiększone koszty remontów kapitalnych, np.: korozja, spowodowana gazami lub wilgocią, trwałe działanie wody lub cieczy, nadmierne drgania spowodowane pracą maszyn i urządzeń w budynkach nie przystosowanych do tego konstrukcyjnie itp.
3.
Za złe warunki użytkowania budynków i budowli należy uważać silne działanie chemiczne, jak np. kwasów lub par kwasów, materiałów żrących.
§  4.
1.
Jeżeli przewidywany okres użytkowania budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych jest ze względów, o których mowa w § 5 uchwały, krótszy od okresu użytkowania przyjętego za podstawę ustalenia stawki na wymianę*), stawkę na wymianę ustala się według wzoru:

w którym:

So = część stawki na wymianę,

E = przewidywany skrócony okres użytkowania budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych w latach.

Przewidywany skrócony okres użytkowania budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych powinien być z góry ustalony. W przypadku skróconego okresu użytkowania budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych na skutek ograniczonych zasobów złóż lub ograniczonej z góry ilości produkcji, okres ten powinien być zatwierdzony przez jednostkę nadrzędną. Skrócony okres użytkowania dla budynków i budowli oraz urządzeń technicznych na skutek ograniczonego okresu lokalizacji lub prawa użytkowania powinien wynikać z odpowiedniej dokumentacji prawnej. Co 4 lata należy przeprowadzić weryfikację prawidłowości tych ustaleń, dokonując ewentualnej korekty stawek na wymianę.

2.
W odniesieniu do budowli górniczych o ograniczonym okresie użytkowania (poz. 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53 wykazu stawek) wyliczone w powyższy sposób stawki nie powinny przekraczać granic ustalonych dla tychże budowli w wykazie stawek. W razie otrzymania stawki niższej od podanej w wykazie należy ją zwiększyć do granicznej niższej stawki, a w razie otrzymania stawki wyższej - należy ją obniżyć do granicznej wyższej wartości.

Przykład:

Dla wieży szybu wydobywczego o konstrukcji stalowej okres eksploatacji złoża ma wynosić 100 lat; wówczas So=100:100=1,0%. Zgodnie z pozycją 45 wykazu stawek zwiększa się stawkę do dolnej wielkości granicznej 2,0%.

3.
Część stawki na remonty kapitalne budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych o ograniczonym okresie użytkowania stosuje się bez zmian w wysokości wynikającej z wykazu stawek. Jeżeli zatem przykładowo dla szybu wiertniczego (poz. 52 wykazu stawek) stawka na wymianę uwzględniająca ograniczone zasoby złóż wynosi 4,0%, a na remonty kapitalne 0,5%, to łączna stawka wynosi 4,5%.
4.
Łączną stawkę, tzn. na wymianę i na remonty kapitalne, obliczoną według zasad, o których mowa w ust. 1-3, zaokrągla się do pełnych części dziesiętnych procenta.
5.
Obliczanie amortyzacji na wymianę dla budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych o ograniczonym okresie użytkowania w sposób wyjaśniony w niniejszym paragrafie może nastąpić jedynie w przypadku, gdy tego rodzaju środki trwałe po ukończeniu okresu użytkowania ulegną likwidacji lub nie będą w ogóle użytkowane (np. budowle górnicze). Nie dotyczy to budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń technicznych, które mogą być w późniejszym okresie użytkowane przez inne jednostki.
6.
Dla maszyn, urządzeń, narzędzi, przyborów, ruchomości i wyposażenia, stanowiących w ramach usług dla ludności i rolnictwa przedmiot stałego, odpłatnego wypożyczania (bez obsługi), łączne stawki amortyzacyjne (tzn. na inwestycje i na kapitalne remonty) podwyższa się o 33,3%. Obliczone według powyższych zasad łączne stawki zaokrągla się do pełnych procentów.
§  5.
1.
Stawki dla niektórych pojazdów mechanicznych podano w zależności od przebiegu oraz od czasu użytkowania pojazdów.
2.
Stawki od przebiegu powinny być stosowane do pojazdów, których eksploatacja stanowi przedmiot działalności podstawowej przedsiębiorstwa (zakładu działającego na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym), chyba że właściwy minister zarządzi stosowanie stawek zależnych od czasu użytkowania. Przedsiębiorstwa stosujące stawki od przebiegu lub ich jednostki nadrzędne mogą ustalać na każdy rok oddzielnie średnią stawkę kwotową na 1.000 km przebiegu. Średnią stawkę kwotową ustala się odrębnie dla pojazdów poszczególnych marek, a w razie istotnej różnicy w cenie nabycia pojazdów - również i typów, biorąc za podstawę średnią wartość wynikającą z wartości nabycia pojazdów oraz właściwą stawkę od przebiegu.
3.
Stawki zależne od czasu użytkowania pojazdów mechanicznych stosuje się do pojazdów:
1)
użytkowanych wyłącznie dla celów administracyjno-gospodarczych przedsiębiorstwa,
2)
specjalnych (np. wozów straży pożarnej, wozów warsztatowych, karetek pogotowia),
3)
których eksploatacja zaliczona jest do działalności pomocniczej przedsiębiorstwa, o ile właściwy minister nie zarządzi stosowania stawek zależnych od przebiegu,
4)
amortyzowanych przy zastosowaniu stawki od przebiegu w przypadku, gdy dany pojazd nie jest amortyzowany przez czas dłuższy aniżeli sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych. Amortyzację według stawki zależnej od czasu użytkowania oblicza się wówczas począwszy od pierwszego dnia miesiąca siódmego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ponownie rozpoczęto użytkowanie danego pojazdu.
4.
Dla pojazdów ciężarowych użytkowanych przez przedsiębiorstwa leśnictwa, budownictwa, geodezji, kartografii i geologii stawki amortyzacyjne podwyższa się o 20%, a dla samochodów ciężarowych użytkowanych przez przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego i przemysłu piekarniczego, podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego, Związek Spółdzielni Spożywców "Społem", Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centralę Spółdzielni Ogrodniczych oraz przez jednostki podległe Centrali Przemysłu Mięsnego i Zjednoczeniu Przemysłu Paszowego "Bacutil" - o 10%. Łączną podwyższoną stawkę zależną od przebiegu zaokrągla się do pełnych części setnych procenta, a łączną podwyższoną stawkę zależną od czasu użytkowania do pełnych procentów.
§  6.
Dla maszyn i urządzeń pracujących w wydziałach podstawowych wytwórni: związków nieorganicznych, nawozów sztucznych i środków chemicznych dla rolnictwa, związków organicznych, syntetycznych, farmaceutycznych i włókna sztucznego, wymienionych w rubryce 4 w pozycjach 250 do 260, 273 do 277 i 350 do 362 wykazu stawek amortyzacyjnych, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, podwyższa się stawkę na remonty kapitalne o 40%.
§  7.
Jeżeli w wykazie stawek nie przewidziano stawek dla określonych budowli, maszyn, urządzeń i innych środków trwałych, to do czasu ustalenia tych stawek w trybie przewidzianym w uchwale należy stosować następujące stawki:
1)
dla budowli - na wymianę 2,5%, na remonty kapitalne 1,5%, razem 4,0%;
2)
dla maszyn i urządzeń wymagających przeprowadzania kapitalnych remontów - na wymianę 5,0%, na remonty kapitalne 2,0%, razem 7,0%;
3)
dla maszyn i urządzeń nie wymagających przeprowadzania kapitalnych remontów - na wymianę 8,0%, razem 8,0%;
4)
dla narzędzi, przyrządów, ruchomości, wyposażenia oraz innych środków trwałych, aniżeli budynki, budowle, maszyny, urządzenia i środki transportowe - na wymianę 10,0%, razem 10,0%.

______

*) Okres użytkowania w latach, przyjęty za podstawę ustalenia stawki na wymianę, oblicza się dzieląc 100 przez część stawki na wymianę zawartą w kolumnie 5 wykazu stawek amortyzacyjnych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

WYKAZ STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Poz.SymbolNazwaStawka %
grupa, podgrupa, rodzajdalsze szczeble podziałuna wymianęna kapitalne remontyłączna
1234567
0Zasadzenia wieloletnie oraz melioracje
01-Urządzenia wodno-melioracyjne1,03,04,0
1Budynki
10, 11-Budynki przemysłowe: hale i budynki produkcyjne*) **), kotłownie, maszynownie, rozdzielnie, transformatornie, budynki kolejowe użytku niepublicznego (poza dworcowymi), garaże, zajezdnie, stacje obsługi itp.
z wyjątkiem 110 i 114:
10- o konstrukcji trwałej1)1,20,61,8
11- o konstrukcji mieszanej2)1,81,02,8
12- o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej, z blachy

falistej itp.3)

3,51,34,8
12, 13-Budynki handlowo-składowe i gospodarcze (z wyjątkiem budownictwa wiejskiego): pawilony sklepowe, usługowo-rzemieślnicze, budynki dla celów zbiorowego żywienia, budynki i kioski towarowe, magazyny surowców*), wyrobów gotowych, magazyny ogólnego zastosowania, domy towarowe, hale targowe, wystawy, pralnie*) **), farbiarnie itp.:
13- o konstrukcji trwałej1)0,90,61,5
14- o konstrukcji mieszanej2)1,51,02,5
15- o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej3)2,81,24,0
16Wolno stojące pawilony handlowe i gastronomiczne o lekkiej, przeszklonej konstrukcji2,51,54,0
17Kioski, budki o kubaturze powyżej 100 m35,05,010,0
18-Budynki gospodarcze budownictwa wiejskiego (z wyjątkiem 186): szopy, komórki, piwnice, lodownie*), składy, obory, szklarnie*), cieplarnie*) itp.:
18- o konstrukcji trwałej1)0,90,61,5
19- o konstrukcji mieszanej2)1,70,82,5
20- o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej3)3,51,04,5
14, 15, 16, 17, 19, oraz 110, 114 i 186-Budynki ogólne, komunalne i inne: biurowe, mieszkalne, dworcowe, hotelowe, internaty, domy kultury, kluby, świetlice, budynki służby zdrowia*), laboratoria*), pawilony sportowe, strażnice przeciwpożarowe, kina, teatry, schroniska, przedszkola, szkoły, łaźnie*), szalety*) itp.:
21- o konstrukcji trwałej1)0,90,61,5
22- o konstrukcji mieszanej2)1,51,02,5
23- o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej3)2,21,33,5
24- domki kempingowe (drewniane, trzcinowe itp.) o kubaturze

powyżej 100 m3

5,05,010,0
24a169Inne budynki mieszkalne
- budynki zastępcze wczasów wagonowych (z pudeł wagonowych)3,35,08,3
24b198Inne budynki nie wymienione - budynki zastępcze z pudeł wagonowych3,35,08,3
2Budowle
40200, 205, 206, 221, 222, 290-Bunkry, wieże przemysłowe, zbiorniki i komory naziemne, wieżowe i podziemne*) **)2,51,03,5
41202-Silosy*)2,00,52,5
42203-Chłodnie przemysłowe i składowo-magazynowe*) **)1,20,82,0
204-Chłodnie kominowe:
43- o konstrukcji trwałej4,00,54,5
44- o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej7,00,57,5
210-Wieże szybów wydobywczych, pomocniczych, wentylacyjnych, podsadzkowych itp.:
45- o konstrukcji trwałej2,0-15,0-2,0-15,0
46- o konstrukcji drewnianej4,0-8,0-4,0-8,0
-Wieże do głębienia szybów oraz wieże nad otworami wiertniczymi:
47- o konstrukcji trwałej4,01,55,5
48- o konstrukcji drewnianej8,03,011,0
492110Wkopy górnicze10,0-30,0-10,0-30,0
z wyjątkiem wkopów w kopalniach węgla brunatnego i piasku podsadzkowego
49a0Wkopy górnicze w kopalniach węgla brunatnego i piasku podsadzkowego3,0-30,0-3,0-30,0
501, 2, 6, 7, 8Sztolnie, wyrobiska upadowe z powierzchni, szyby ślepe i szybiki, chodniki, przecinki i inne poza węglowym górnictwem4,0-15,00,54,5-15,5
511, 2, 6Sztolnie, wyrobiska upadowe, szyby ślepe i szybiki w górnictwie węglowym4,0-6,50,54,5-7,0
51a7, 8Chodniki, przecinki i inne w górnictwie węglowym4,0-6,5-4,0-6,5
52211, 2123Szyby i otwory wiertnicze2,0-15,00,52,5-15,5
532114, 5Podszybia właściwe i komory główne4,0-15,00,54,5-15,5
54220-Magazyny podziemne*) **)1,20,82,0
55223, 2560, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9Doły chłonne (szambo), osadniki gnilne i świeżowodne wraz z urządzeniami*) **) oraz budowle oczyszczalni wód i ścieków3,02,05,0
56224, 225-Tunele przemysłowe, kanały przechodnie i nieprzechodnie0,70,31,0
57230-Rurociągi przesyłowe gazu3,01,04,0
231-Przewody sieci rozdzielczej gazu i powietrza sprężonego:
58- stalowe w ziemi1,51,53,0
59- stalowe w kanale lub na słupach1,01,02,0
60- żeliwne0,51,01,5
232, 233-Rurociągi przesyłowe i przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej (technologicznej):
61- przy ciśnieniu do 20 at3,0-3,0
62- przy ciśnieniu do 50 at5,0-5,0
63- przy ciśnieniu powyżej 50 at10,0-10,0
64Rurociągi przesyłowe i przewody sieci rozdzielczej parowej i ciepłowniczej dla potrzeb komunalnych1,51,53,0
65234-Przewody wodociągowe przesyłowe2,51,03,5
235-Sieci wodociągowe rozdzielcze:
66- żeliwne0,51,52,0
67- stalowe i azbesto-cementowe0,52,53,0
67a9- żurawie wodne i studzienki żurawiowe1,32,03,3
68236-Przewody kanalizacyjne*)0,51,52,0
69237-Rurociągi przesyłowe ropy4,01,05,0
70238-Rurociągi podsadzkowe25,0-25,0
71-Rurociągi przeciwpożarowe10,0-10,0
240, 247-Drogi kolejowe użytku niepublicznego:
72- koleje piaskowe3,51,55,0
73- koleje górnicze wraz z siecią elektrotrakcji7,02,09,0
74- inne koleje użytku niepublicznego2,31,23,5
74a2400, 1, 2Drogi kolejowe normalnotorowe-2,62,6
74b3-7Drogi kolejowe wąskotorowe0,52,32,8
74c8Drogi (trasy) kolei linowych0,55,35,8
247Sieci elektrotrakcji kolejowej:
74d10-11- o napięciu 600 V na szlaku i na stacji1,02,13,1
74e30- o napięciu 3.000 V na szlaku1,03,24,2
74f31- o napięciu 3.000 V na stacji1,02,23,2
75241Drogi tramwajowe i rozjazdy3,02,55,5
242, 243Drogi kołowe, ulice i place zakładowe:
76- o nawierzchni ulepszonej1,21,62,8
77- o nawierzchni nie ulepszonej5,0-5,0
244, 245Budowle inżynieryjne dróg, ulic, placów zakładowych, dróg kolejowych użytku niepublicznego (mosty, wiadukty, przepusty, mury oporowe):
78- trwałe1,30,51,8
79- drewniane i półstałe4,81,76,5
79a245-Budowle inżynieryjne dróg kolejowych Polskich Kolei Państwowych1,50,62,1
80246Budowle stacyjne (rampy, perony itp.)3,02,05,0
80a-Budowle stacyjne Polskich Kolei Państwowych2,01,33,3
248Sieci elektrotrakcyjne tramwajowe i trolejbusowe:
81- na słupach trwałych2,03,05,0
82- na słupach drewnianych7,03,010,0
2500, 2Nabrzeża portów morskich oraz falochrony:
83- skarpowe2,02,54,5
84- inne1,21,62,8
1Pirsy, pomosty, estakady, mola, dalby:
85- o konstrukcji trwałej1,42,43,8
86- o konstrukcji drewnianej3,05,08,0
3Umocnienia brzegów morskich (opaski, ostrogi, okładziny i ścianki):
87- typu lekkiego6,02,08,0
88- typu ciężkiego2,01,03,0
894Akwedukty portowe, tory wodne, głębia dokowa2,03,05,0
251, 259, 297Budowle piętrzące (zapory, śluzy, jazy, przelewy, pochylnie, slipy itp.):
90- o konstrukcji trwałej1,00,81,8
91- ziemne0,70,31,0
92- o konstrukcji drewnianej4,02,06,0
251Konstrukcje hydrotechniczne elektrowni wodnych:
93- pod wodą4,00,84,8
94- w pomieszczeniach2,00,82,8
95-Sztolnie hydrotechniczne1,00,81,8
96-Komory uderzeń3,00,83,8
97253Kanały wodne żeglowne i przemysłowe, umocnienia brzegowe śródlądowe itp.1,00,81,8
98255, 257Wały, groble itp.1,51,02,5
Ujęcia i zrzuty wody:
99- ujęcia i zrzuty wody powierzchniowej oraz studnie kopane2,01,03,0
100- studnie wiercone5,03,08,0
1012563, 4Filtry pośpieszne i pompownie (baseny koagulacyjne, komory napowietrzania, komory redukcyjne itp.) wraz z urządzeniami1,81,53,3
260, 261Elektroenergetyczne linie przesyłowe i sieci wewnątrzzakładowe:
102- linie napowietrzne na słupach żelbetowych2,00,82,8
103- linie napowietrzne na słupach stalowych i stalowo-kratowych3,01,04,0
104- linie napowietrzne na słupach drewnianych4,02,06,0
105- linie kablowe3,00,53,5
270, 271, 272Linie telekomunikacyjne:
106- drutowe3,82,26,0
107- kablowe i kablowo-drutowe3,00,53,5
108280 do 288Budowle sportowe2,01,53,5
z wyjątkiem przystani
109Przystanie3,05,08,0
291Wieże przeciwpożarowe:
110- o konstrukcji trwałej0,90,61,5
111- o konstrukcji drewnianej2,21,33,5
112292Anteny radiostacyjne5,0-5,0
113293Latarnie morskie1,21,32,5
294Latarnie oświetleniowe:
114- na słupach trwałych3,0-3,0
115- na słupach drewnianych4,5-4,5
295Kominy wolno stojące*):
116- o konstrukcji stalowej5,00,55,5
117- o konstrukcji innej2,00,52,5
296Estakady, pomosty, podpory pod rurociągi*):
118- o konstrukcji trwałej1,80,72,5
119- o konstrukcji drewnianej i mieszanej3,02,05,0
298Ogrodzenia i parkany:
120- trwałe2,00,82,8
121- drewniane5,02,57,5
122-Schrony przeciwstrzałowe w kopalniach, kamieniołomach itp.2,00,52,5
3Kotły i maszyny energetyczne
30-Kotły grzejne o ciśnieniu poniżej 0,5 at
150300, 301, 302, 304-Kotły grzejne o ciśnieniu poniżej 0,5 at4,04,08,0
z wyjątkiem 303
151303Kotły grzejne żeliwne parowe5,04,09,0
31Kotły parowe o ciśnieniu powyżej 0,5 at
152310, 311, 312-Kotły parowe o ciśnieniu powyżej 0,5 at4,05,59,5
32Maszyny napędowe pierwotnie nie zespolone
153320-Turbiny parowe4,02,06,0
154321-Turbiny wodne3,01,54,5
322-Maszyny parowo-tłokowe:
155- do 500 obrotów na minutę4,01,55,5
156- powyżej 500 obrotów na minutę8,02,010,0
323, 324, 325-Silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe:
157- do 800 obrotów na minutę5,02,07,0
158- powyżej 800 obrotów na minutę6,02,58,5
326Silniki powietrzne:
1590 do 15, 20 do 22- drewniane6,0-6,0
16016 do 18, 23 do 26- stalowe3,01,04,0
327-Koła wodne:
161- drewniane5,01,56,5
162- stalowe i stalowo-drewniane3,01,54,5
328Silniki napędzane powietrzem sprężonym:
1630- silniki powietrzne tłokowe20,0-20,0
1641- silniki powietrzne wirnikowe10,0-10,0
33Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone
165330 do 338Maszyny elektryczne wirujące nie zespolone5,02,07,0
166339Układy napędowe elektryczne skojarzone3,01,04,0
34Agregaty (zespoły) elektroenergetyczne wytwórcze i przetwórcze
167340-Turbozespoły: generatory - turbiny parowe5,01,56,5
168341-Turbozespoły: generatory - turbiny wodne3,01,54,5
169342, 343, 344, 345-Zespoły elektroenergetyczne: generatory - silniki parowe tłokowe, silniki spalinowe na paliwo lekkie, ciężkie, gazowe6,02,58,5
170346-Zespoły wiatrowo-elektryczne5,01,56,5
171347-Przetwornice5,02,07,0
4Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
40Obrabiarki do metali skrawające ogólnego zastosowania
200400-Tokarki8,02,510,5
z wyjątkiem 400-1, 2
2011, 2Tokarki tarczowe i karuzelowe5,02,57,5
202401, 402-Wiertarki, wytaczarki, wiertarkofrezarki, frezarki6,02,08,0
203403-Piły i pilnikarki6,01,57,5
204404-Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice5,02,57,5
205405-Szlifierki6,02,08,0
z wyjątkiem 405-00, 01, 02
20600, 01, 02Szlifierki kłowe stołowe, produkcyjne zwykłe i półautomatyczne8,02,010,0
41Obrabiarki do metali skrawające, specjalizowane i specjalne
207410-Tokarki specjalizowane i specjalne8,04,012,0
z wyjątkiem 410-10, 11
20810, 11Tokarki specjalne dla hutnictwa i kolejnictwa5,04,09,0
209411-Wiertarki, wytaczarki i wiertarkofrezarki6,02,08,0
210412, 413-Frezarki, piły i pilnikarki8,02,010,0
211414-Strugarki, dłutownice, przeciągarki i bruzdownice6,02,08,0
212415-Szlifierki8,02,010,0
213416-Obrabiarki do uzwojeń i uzębień8,03,011,0
2154170Obrabiarki kombinowane5,02,07,0
2161Jednostki obróbcze8,02,010,0
2172, 3Obrabiarki zespolone, automatyczne linie obróbcze12,02,014,0
2184Obrabiarki ściśle specjalne8,02,010,0
42Maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych
219420-Młoty i kuźniarki6,03,09,0
220421-Prasy do metali i tworzyw sztucznych5,03,08,0
221422-Maszyny do gięcia i prostowania4,01,55,5
222423-Nitownice4,01,55,5
223424-Nożyce do metali i tworzyw sztucznych4,01,55,5
z wyjątkiem 424-5
2245Nożyce hutnicze do cięcia na gorąco5,02,07,0
225425-Ciągarki5,02,07,0
226426-Maszyny do skręcania, tkania i wyrobu sprężyn spiralnych5,02,57,5
227429-Inne maszyny do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych5,02,07,0
43Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym
228430-Maszyny, urządzenia i aparaty do rozdrabniania surowców oraz rozcierania i mieszania mas surowcowych5,03,58,5
z wyjątkiem 430-2
2292Łamacze walcowe4,01,05,0
431-Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne:
2300Filtry - prasy (błotniarki)2,01,03,0
2311Filtry - próżniowe6,01,57,5
2322, 3Filtry z masą filtracyjną, filtry z płytami filtracyjnymi6,01,57,5
2334Cedzidła mechaniczne4,01,05,0
234432-Pasteryzatory10,03,013,0
235433-Maszyny, urządzenia i aparaty do dozowania i napełniania butelek, słoi, puszek i tub (w tym również automaty z myjką)8,03,511,5
236434-Maszyny, urządzenia i aparaty do zamykania, korkowania i etykietowania8,03,011,0
z wyjątkiem 434-01, 02
23701, 02Zamykarki do słoi, zamykarki do puszek i słoi10,03,013,0
238435-Maszyny i urządzenia do pakowania w torby i kartony (w tym również automaty do wytwarzania torebek lub kartoników fasonowych)5,02,07,0
239436-Maszyny, urządzenia i aparaty do mycia i czyszczenia opakowań8,02,010,0
z wyjątkiem 436-03, 04, 05, 06
24003, 04, 05, 06Myjki do mycia butelek szczotkowe i bezszczotkowe, płuczki natryskowe do mycia butelek, aparaty do zamaczania, mycia i płukania6,01,57,5
241439-Inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w przemyśle rolnym i spożywczym5,02,07,0
44Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
242440-Pompy nurnikowe i tłokowe8,01,09,0
z wyjątkiem
243- tłoczących oleje5,01,06,0
244- tłoczących ciecze z zawiesinami, ciecze pędne i wodę

morską

10,02,012,0
245441-Pompy wirowe5,02,57,5
z wyjątkiem
246- tłoczących ciecze z zawiesinami, wodę morską, ciecze

gęste

15,03,018,0
247- tłoczących ciecze z materiałami ściernymi20,03,023,0
248442, 443-Pompy rotacyjne i zębate5,03,08,0
z wyjątkiem
249- tłoczących ciecze kwaśne i ługi8,06,014,0
250444-Sprężarki4,03,07,0
z wyjątkiem
251- sprężarek amoniakalnych i do gazów słabo korodujących5,05,010,0
2523- sprężarek przewoźnych10,05,015,0
253445-Dmuchawy i ssawy4,01,55,5
z wyjątkiem
254- tłoczących gazy słabo korodujące6,02,58,5
255- tłoczących gazy agresywnie korodujące10,04,014,0
256- tłoczących gazy wyjątkowo agresywnie korodujące

(dmuchawy końcowe w przemyśle kwasu siarkowego)

50,0-50,0
257446-Wentylatory5,01,06,0
z wyjątkiem
258- pracujących w podwyższonej temperaturze10,05,015,0
259- wyciągających gazy zanieczyszczone pyłami20,010,030,0
260- pracujących w ciężkich warunkach pracy w przemyśle

chemicznym, tj. w oddziałach superfosfatu i

fluorokrzemianu

50,0-50,0
261447-Pozostałe maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów5,02,07,0
z wyjątkiem 447-8
8Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów:
262- ręczne3,02,05,0
263- elektryczne6,04,010,0
45Piece przemysłowe
264450-Piece do przerobu surowców4,07,011,0
z wyjątkiem 450-50
26550Piece do przerobu surowca - wielokomorowe4,02,06,0
266451-Piece do przetwarzania paliw4,04,08,0
z wyjątkiem 451-0
2670Piece koksownicze6,03,09,0
268452-Piece grzewcze4,02,06,0
269453-Piece topielne4,07,011,0
270454-Piece do wypalania4,02,06,0
271455-Mieszalniki stalownicze i konwertory6,0-6,0
272456-Piece indukcyjne wysokiej częstotliwości10,02,012,0
46Aparaty do wymiany ciepła
273460 do 469-Aparaty do wymiany ciepła8,03,011,0
z wyjątkiem 465
274465-Wymienniki przeponowe rurowe pracujące jako chłodnice kwasu siarkowego i płynów obiegowych przy produkcji sody20,010,030,0
47Maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych
275470, 471, 472-Mieszalniki cieczy5,02,07,0
276473-Skrubery5,02,07,0
277474-Kolumny6,04,010,0
z wyjątkiem
278- kolumn pracujących w optymalnych warunkach pracy, np. w

przemyśle naftowym

2,01,03,0
279- kolumn nitracyjnych i denitracyjnych10,010,020,0
280475-Aparaty bębnowe4,05,09,0
281476-Aparaty walcowe, skrobakowe5,02,07,0
282477-Suszarki komorowe4,02,06,0
z wyjątkiem 477-5
2835Suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami10,05,015,0
284479-Inne maszyny i aparaty do operacji i procesów materiałowych5,02,07,0
48Pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
285480-Elektrolizery6,02,08,0
z wyjątkiem 480-2, 3
2862, 3Elektrolizery do otrzymywania metali z roztworów oraz z roztopionych soli6,05,011,0
287481-Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym12,0-12,0
288482-Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym12,02,014,0
289483-Urządzenia i aparaty do elektroerozyjnej obróbki metali10,02,012,0
484-Maszyny i aparaty do spawania, zgrzewania, natryskiwania oraz maszyny i aparaty do cięcia przy pomocy gazu:
2900, 10, 11Maszyny i urządzenia do spawania łukowego, wytwornice acetylenowe niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe przewoźne15,0-15,0
z wyjątkiem 484-06
29106Urządzenia do spawania elektrodą6,0-6,0
29212, 13Wytwornice niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe stałe5,0-5,0
29318Inne wytwornice acetylenowe6,0-6,0
2942 do 5Urządzenia do łączenia metali przy pomocy termitu, zgrzewarki oporowe, lutownice, zgrzewarki i spawarki acetylenowe6,0-6,0
29560Urządzenia do metalizacji natryskowej40,0-40,0
29661, 68, 70Urządzenia do natryskiwania tworzywami sztucznymi, inne urządzenia do natryskiwania, półautomaty do cięcia tlenem15,0-15,0
29771, 72Automaty do cięcia tlenem sterowane według szablonu lub elektromagnetycznie oraz ze sterowaniem elektronowym6,0-6,0
29873, 74Urządzenia do cięcia łukowego oraz do cięcia pod wodą15,0-15,0
29978Inne urządzenia do cięcia tlenowego lub łukowego6,0-6,0
300485-Urządzenia chłodnicze nieprzenośne6,03,09,0
301486-Urządzenia chłodnicze przenośne8,05,013,0
49Pozostałe maszyny i aparaty specjalizowane i specjalne ogólnego zastosowania
302490, 491-Maszyny analityczno-kalkulacyjne systemu kart dziurkowanych oraz maszyny matematyczne (komputery)10,0-10,0
5Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe
50Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
350500-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu syntezy chemicznej5,04,09,0
501-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego:
3510, 1Aparaty szklane i porcelanowe oraz porcelanowe młyny kulowe20,0-20,0
3522Ultrawirówki i separatory8,02,010,0
3533, 4Tabletkarki i aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek i flakonów oraz do obcinania ampułek6,01,57,5
3545Aparaty do napełniania, dozowania oraz pakowania w celofan8,02,010,0
z wyjątkiem 501-50
35550Aparaty do napełniania i dozowania płynów6,01,57,5
3566Aparaty do drukowania fiolek, ampułek oraz etykietowania6,01,57,5
3577Maszyny do wyrobu nici chirurgicznych8,02,010,0
358502Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu włókien sztucznych7,05,012,0
z wyjątkiem 502-10/14, 20, 33
35910/14Przędzarki do jedwabiu i kordu wiskozowego10,05,015,0
36020Krajarki do włókna20,0-20,0
36133Odgazowywacze10,0-10,0
362503-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych8,04,012,0
363504-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego6,01,07,0
505-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu nieorganicznego, kwasu siarkowego i nawozów fosforowych:
3640Aparaty do produkcji sadzy6,08,014,0
3651Piece prażalne i fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego5,08,013,0
3662Aparaty kontaktowe do produkcji kwasu siarkowego3,08,011,0
3673, 4Maszyny i urządzenia do produkcji superfosfatu oraz dozowniki kwasu i mleka5,09,014,0
z wyjątkiem 505-31
36831Maszyny wycinające superfosfat z komory10,013,023,0
369506-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gazów technicznych5,01,06,0
z wyjątkiem 506-1, 2, 33
3701, 2Aparaty do rektyfikacji powietrza3,00,53,5
37133Wytwornice acetylenu6,01,57,5
372507-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rafineryjnego4,02,06,0
z wyjątkiem 507-0, 8
3730Wieże ekstrakcyjne15,08,023,0
3748Kotły do destylacji bezpłomieniowej lub koksowej5,07,012,0
51Maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze i torfiarskie
375510-Maszyny i urządzenia wiertnicze15,05,020,0
376511-Maszyny górnicze20,03,023,0
377512-Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych8,03,011,0
378513-Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla5,02,57,5
z wyjątkiem 513-5, 7
3795Wzbogacalniki zwojowe mokre10,02,512,5
3807Flotowniki6,02,08,0
381514-Maszyny i urządzenia hutnicze5,03,08,0
382515-Maszyny i urządzenia koksownicze i gazownicze5,01,56,5
383516-Maszyny i urządzenia odlewnicze10,03,013,0
384517-Maszyny i urządzenia torfiarskie6,06,012,0
z wyjątkiem 517-33
38533Piece do koksowania torfu10,020,030,0
386518-Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych20,0-20,0
52Maszyny do produkcji surowców mineralnych i wyrobów z nich
387520-Maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego5,04,09,0
388521-Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego10,04,014,0
389522-Maszyny i urządzenia przemysłu wapienniczego i gipsowego15,05,020,0
390523-Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego5,03,08,0
391524-Maszyny i urządzenia przemysłu izolacyjnego i korkowego8,04,012,0
z wyjątkiem 524-34, 40
39234Piece do trampowania głowic "Hagera"30,0-30,0
39340Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu20,05,025,0
394525-Maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych8,05,013,0
z wyjątkiem 525-31, 34
39531Autoklawy5,0-5,0
39634Wózki platformowe8,0-8,0
397526-Maszyny i urządzenia przemysłu ceramiki szlachetnej6,03,09,0
398527-Maszyny i urządzenia do produkcji szkła i wyrobów ze szkła8,03,011,0
399528-Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów ściernych4,01,55,5
z wyjątkiem 528-0
4000Obrabiarki do profilowania ściernic8,03,011,0
401529-Maszyny i urządzenia do produkcji innych materiałów budowlanych8,03,011,0
z wyjątkiem 529-8
4028Maszyny do produkcji pustaków i rur betonowych20,010,030,0
53Maszyny do wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
403531-Maszyny specjalne do wyrobu drobnej galanterii metalowej6,03,09,0
404532-Maszyny do wyrobów metalowych6,03,09,0
z wyjątkiem 532-003, 022, 100
405003, 022, 100Maszyny wielooperacyjne do produkcji śrub, walcarki do gwintów rolkowe, automaty do tłoczenia nakrętek12,03,015,0
406533-Maszyny i urządzenia do wyrobu kabli i przewodów elektrycznych5,02,57,5
z wyjątkiem 533-500, 52
407500Maszyny do obołowiania kabli poziome4,0-4,0
40852Urządzenia do obołowiania taśmy stalowej15,05,020,0
409534-Maszyny i urządzenia do wyrobu akumulatorów i baterii5,03,08,0
z wyjątkiem 534-00, 01, 32, 33
41000, 01Piece do topienia ołowiu i odpadków ołowianych15,08,023,0
41132, 33Młyny do produkcji pyłu tlenków ołowiu, młynki kulowe do mielenia chemikalii10,03,013,0
412535-Maszyny i urządzenia do produkcji żarówek i lamp elektronowych8,02,010,0
z wyjątkiem 535-002, 003, 03 (z wyjątkiem 0301), 05, 07, 111, 127, 144, 145, 2, 37, 5, 6 (z wyjątkiem 614)
413002, 003, 03, 05Trawialnie przekutych i przeciągniętych rdzeni, urządzenia do galwanicznego pokrywania rdzenia płaszczem, maszyny i urządzenia do wytwarzania kwasu wolframowego i molibdenowego, maszyny i urządzenia podstawowe i pomocnicze do suszenia, odsiewania, mieszania i prasowania proszków wolframowych i molibdenowych oraz spiekania sztabek z tych metali10,0-10,0
4140301, 07, 111, 127, 144, 145, 2Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego, maszyny i urządzenia do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali, do produkcji getterów metalowych oraz oczyszczania rtęci, aparaty do destylacji wody dla produkcji węglanów i past emisyjnych, aparaty reakcyjne, destylarki wody, aparaty do destylacji i regeneracji trójchloroetylenu, maszyny i urządzenia do produkcji metalowych półfabrykatów, do produkcji lamp elektrycznych15,0-15,0
41537, 5, 6Maszyny i urządzenia do wykonywania półfabrykatów z materiałów izolacyjnych, maszyny i urządzenia do trzonkowania, wyświecania i wykańczania lamp elektrycznych, aparatura i urządzenia do kontroli stosowane przy produkcji lamp elektrycznych10,0-10,0
416614Projektory6,0-6,0
417536-Maszyny i aparaty do produkcji taśmy filmowej i magnetycznej, błon, płyt i papierów fotograficznych7,03,010,0
418537-Maszyny i aparaty do produkcji filmów i kopii filmowych oraz do realizacji filmów6,01,57,5
419538-Maszyny i urządzenia do nawijania cewek silników, transformatorów i kondensatorów5,01,56,5
54Maszyny do obróbki i przerobu drewna, wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne
420540-Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz maszyny ogólnego zastosowania do obróbki drewna6,04,010,0
z wyjątkiem 540-42
42142Maszyny pracujące frezami łańcuszkowymi25,010,035,0
422541-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu oklein, płyt stolarskich i sklejek5,02,57,5
423542-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu płyt pilśniowych10,03,013,0
424543-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu zapałek5,01,56,5
425544-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu beczek, skrzyń i różnych wyrobów z drewna5,03,08,0
426545-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu celulozy4,02,06,0
427546-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobu papieru i tektury4,01,55,5
428547-Maszyny, urządzenia i aparaty do wyrobów papierniczych i tekturowych4,02,06,0
420-Maszyny i urządzenia do produkcji płyt wiórowych6,02,08,0
548-Maszyny, urządzenia i aparaty poligraficzne:
4300Maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego3,01,04,0
4311Maszyny i aparaty do mechanicznego wykonania formy8,04,012,0
4322, 3Maszyny i aparaty do foto-mechanicznego i chemicznego wykonania formy drukującej, maszyny i aparaty do odtwarzania formy6,02,08,0
z wyjątkiem 548-3002
4333002Prasy hydrauliczne do matrycowania, do tłoczenia na zimno lub gorąco10,03,013,0
4344Maszyny do druku oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy do druku6,03,09,0
4355Maszyny introligatorskie6,02,08,0
4366Maszyny poligraficzne pomocnicze6,01,07,0
437549Maszyny i urządzenia do wyrobów z drewna lub materiałów zastępczych w połączeniu z innymi materiałami5,02,07,0
55Maszyny włókiennicze i odzieżowe oraz do produkcji skóry i wyrobów ze skóry
438550-Maszyny do wstępnej obróbki włókien łykowych6,03,59,5
439551-Maszyny przędzalnicze4,02,56,5
z wyjątkiem maszyn do lnu i włókien łykowych
440-Maszyny przędzalnicze do lnu i włókien łykowych4,04,08,0
441552-Maszyny do produkcji nici, sznurów i lin4,02,56,5
442553-Maszyny tkackie4,02,06,0
z wyjątkiem krosien automatycznych
443Krosna automatyczne6,03,09,0
444554-Maszyny dziewiarskie i pończosznicze6,03,09,0
445555-Maszyny wykańczalnicze i farbiarskie5,02,07,0
z wyjątkiem maszyn do apretur szlachetnych
446-Maszyny do apretur szlachetnych10,03,013,0
447556-Maszyny do produkcji filcu i artykułów z filcu4,02,56,5
4485570 do 4Maszyny szwalnicze i odzieżowe10,0-10,0
z wyjątkiem maszyn szyjących
44912Maszyny szyjące10,0-10,0
4505 do 7Maszyny do produkcji guzików z mas plastycznych, drewna i innych tworzyw6,03,09,0
4515580Maszyny i urządzenia do produkcji artykułów technicznych6,0-6,0
4521, 2Maszyny i urządzenia do produkcji obuwia i do wyprawiania skór5,03,08,0
4533Maszyny i urządzenia do wyrobu sztucznej skóry3,02,05,0
4544, 5, 6Maszyny i urządzenia do wyrobu galanterii ze skóry i tworzyw zastępczych, do produkcji wyrobów futrzarskich, do wyrobu rękawiczek6,0-6,0
4557Maszyny i urządzenia do wyrobu ekstraktów i farb garbarskich6,02,58,5
56Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
456560-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukrowniczego4,00,84,8
z wyjątkiem 560-10 do 13, 42, 43, 66, 73 do 75
45710 do 13Łapacze liści i słomy, koła podnośne do buraków (bądź ziemniaków), pompy odśrodkowe oraz pompy "Mamut" do buraków7,00,57,5
45866Wirówki cukrownicze5,0-5,0
z wyjątkiem wirówek o obrotach powyżej 950/min. oraz automatycznych dyfuzji typu DDS i Olier
458a42 i 43Wirówki cukrownicze o obrotach powyżej 950/min. oraz automatyczne dyfuzje typu DDS i Olier8,03,011,0
45973, 74, 75Łapacze miazgi wysłodkowej systemu "Bobrowskiego" i "Rolfoffa", urządzenia do suszenia wysłodków systemu "Buttner" bądź "Imperial"10,0-10,0
561Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piwowarsko-słodowniczego i wód gazowych:
4600, 1, 3 do 5Maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej, fermentowni piwa, leżakowni piwa, do rozlewu piwa oraz do konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek4,01,55,5
z wyjątkiem 561-00, 03, 2, 30, 31, 34 do 36
46100, 03, 2, 31Kadzie zalewne, odkiełkownice do słodu, urządzenia i aparaty fermentowni piwa, naczynia leżakowe3,0-3,0
46230, 34, 35, 36Pompy do piwa, wirówki do piwa, myjki do masy filtracyjnej, prasy do formowania masy filtracyjnej10,03,013,0
4636Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji wód gazowych10,03,013,0
z wyjątkiem 561-60
46460Maszyny impregnacyjne (saturatory)15,05,020,0
465562-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu drożdżowego5,01,06,0
z wyjątkiem 562-4 (z wyjątkiem 41)
4664Maszyny do formowania i pakowania drożdży5,01,06,0
z wyjątkiem 562-41
46741Pakowaczki do drożdży automatyczne10,02,012,0
468563-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu spirytusowego4,01,05,0
z wyjątkiem 563-01, 03, 21, 23, 5, 700, 702
46901, 03, 21, 23, 5, 700, 702Aparaty odpędowe i 2-kolumnowe - żeliwne, aparaty odwadniające spirytus z surówki oraz z brzeczki - stalowe, urządzenia do przenoszenia i płukania surowca, aparaty destylacyjne jednokolumnowe i 2-kolumnowe - żeliwne10,02,012,0
470564-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu octowego4,01,05,0
471565-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu ziemniaczanego5,02,57,5
z wyjątkiem 565-03, 04, 07
47203, 04, 07Podnośniki ślimakowe pionowe, pompy odśrodkowe do ziemniaków, urządzenia taśmowe do ręcznego oczkowania ziemniaków10,05,015,0
473566-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu owocowo-warzywnego4,01,05,0
474567-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu młynarskiego4,03,07,0
z wyjątkiem 567-0, 1, 2
4750 do 2Maszyny czyszczące, sortujące i inne do mechanicznego przygotowania zboża do przerobu, maszyny do obróbki powierzchniowej zbóż i produktów zbożowych, maszyny i urządzenia do procesów hydrotermicznych5,02,57,5
476568-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego10,06,016,0
z wyjątkiem 568-47, 48
47747, 48Piece cyklotermiczne i specjalne10,010,020,0
57Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych
478570-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu cukierniczego5,04,09,0
479571-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu koncentratów spożywczych5,02,57,5
z wyjątkiem 571-1, 30, 31, 51, 52, 53
4801Suszarnie do makaronu10,02,012,0
48130, 31Neutralizatory stalowe, neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane30,0-30,0
48251, 52, 53Mieszadła do mas przyprawowych i zupnych poziome z płaszczem parowym oraz mieszadła do mas przyprawowych typu "Petzolda", komory chłodzące do mas przyprawowych6,01,57,5
572-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tytoniowego i zielarskiego:
4830Maszyny i urządzenia fermentowni tytoniu przemysłowego5,03,08,0
4841 do 5Maszyny i urządzenia do przygotowywania mieszanki tytoniowej, maszyny do wyrobu papierosów, maszyny i urządzenia do wyrobu cygar oraz tytoni fajkowych, do żucia i tabaki, maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu tytoniowego5,03,08,0
4856Maszyny i urządzenia do przerobu ziół7,0-7,0
z wyjątkiem 572-600, 6104, 6105
486600, 6104, 6105Stoły sortownicze taśmowe o napędzie mechanicznym, aparaty destylacyjne terenowe z własnym paleniskiem oraz aparaty redestylacyjne (kolumny rektyfikacyjne próżniowe)10,0-10,0
487573-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mięsnego10,03,013,0
488574-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu rybnego10,03,013,0
575-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tłuszczowego:
4890Maszyny i urządzenia do produkcji oleju i margaryny8,03,511,5
4901, 2Maszyny i urządzenia do produkcji mydeł i proszków do prania oraz do pozostałego przetwórstwa tłuszczowego7,02,09,0
491576-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu mleczarskiego8,02,010,0
z wyjątkiem 576-2, 3
4922, 3Mateczniki do czystych kultur, kadzie fermentacyjne do śmietany8,0-8,0
493577-Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu jajczarsko-drobiarskiego10,03,013,0
z wyjątkiem 577-2
4942Maszyny przemysłu drobiarskiego10,04,014,0
495578-Maszyny i urządzenia gastronomiczne10,03,013,0
496579-Inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych6,03,09,0
z wyjątkiem 579-000, 003, 01, 02
497000, 003, 01, 02Destruktory do przerobu padliny i odpadów typu "Hartman Suchy", młynki młotkowe do przemiału kuchów typu "Hartman Suchy", maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mączkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne typu "Fauth", inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mączkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne12,05,017,0
58Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
498580-Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych12,04,016,0
499581-Maszyny do robót budowlanych12,04,016,0
500582-Maszyny do robót drogowych8,04,012,0
z wyjątkiem 582-00, 10
50100Walce spalinowe7,07,014,0
50200Walce parowe5,05,010,0
50300Walce wibracyjne10,03,013,0
50410Maszyny do budowy nawierzchni betonowych10,04,014,0
5055830Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla3,01,54,5
5061Koparki w piaskowniach przemysłu węglowego3,01,04,0
506a584-Maszyny do robót torowych kolejowych10,38,318,6
59-Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej
507590 do 599-Maszyny rolnicze i gospodarki leśnej4,06,010,0
z wyjątkiem maszyn do prac leśnych
508-Maszyny do prac leśnych15,0-15,0
6Urządzenia techniczne
60Zbiorniki naziemne
550600, 601-Zbiorniki naziemne z cegły, betonowe i żelbetowe2,02,54,5
z wyjątkiem
551zbiorników z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego10,02,512,5
552602-Zbiorniki naziemne drewniane5,06,011,0
553603-Zbiorniki naziemne z tworzyw naturalnych i sztucznych2,03,55,5
554604-Zbiorniki naziemne stalowe2,03,55,5
z wyjątkiem zbiorników z tego zakresu, ale przeznaczonych dla:
555- produktów naftowych3,02,05,0
556- kwasów i ługów5,0-5,0
557- nitrozy15,0-15,0
558605-Zbiorniki naziemne z metali nieżelaznych3,05,08,0
61Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej
Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej:
559610 do 615-- stałe5,01,26,2
560610 do 615-- przewoźne10,01,511,5
62Urządzenia tele- i radiotechniczne
561620-Urządzenia radionadawcze6,0-6,0
562621-Urządzenia radio-odbiorcze6,0-6,0
563622-Urządzenia elektro-akustyczne6,0-6,0
564623-Urządzenia teletransmisji przewodowej5,0-5,0
z wyjątkiem 623-7
5657Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach wysokiego napięcia i urządzenia telefonii na przewodach zawieszonych pod przewodami wysokiego napięcia4,01,55,5
566624-Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne6,0-6,0
567625-Urządzenia antenowe5,0-5,0
568626-Łącznice telefoniczne5,0-5,0
569627-Łącznice i aparaty telegraficzne6,0-6,0
z wyjątkiem dalekopisów do maszyn matematycznych
570629-Urządzenia linii radiowych oraz wyposażenie techniczne studio telewizyjnego6,0-6,0
63Urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające
571630-Transformatory5,01,56,5
572631-Zespoły prostownikowe3,0-3,0
573632-Kondensatory statyczne5,0-5,0
574633, 634-Baterie akumulatorów elektrycznych stałych (stacyjnych) i zasadowych8,03,011,0
64Dźwigi i przenośniki (transportery)
575640-Dźwigi osobowe i towarowe5,04,09,0
576641-Dźwigniki, wciągniki i wciągarki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty i wyciągi5,01,56,5
z wyjątkiem pracujących w budownictwie oraz 641-63, 70, 71 (pracujących w górnictwie), 84
577-Urządzenia rodzaju 641 pracujące w budownictwie10,03,013,0
57863Kołowroty szybowe do nakładania lin i opuszczania ciężarów6,02,08,0
57970Wyciągi kopalniane stałe3,01,04,0
58071Wyciągi kopalniane przy głębieniu szybów4,01,55,5
580a84Wyciągi (napędy) kolei linowych4,02,06,0
581642-Żurawie (dźwigi przeładunkowe)5,02,07,0
z wyjątkiem 642-3 pracujących w budownictwie
5823Żurawie jezdniowe pracujące w budownictwie10,05,015,0
583643-Przenośniki10,03,013,0
5846440, 1, 2, 3 i 4Przenośniki kopalniane dołowe (napędy)13,0-13,0
584a5Przenośniki kopalń odkrywkowych - stałe3,51,04,5
584b5Przenośniki kopalń odkrywkowych - przesuwne5,01,06,0
584c6Przenośniki zakładów przeróbki mechanicznej węgla i rud8,05,013,0
585645-Przenośniki powietrzne i wodne5,01,06,0
586646-Suwnice i wsadzarki4,01,55,5
587647-Przesuwnice, obrotnice i wywrotnice3,01,54,5
588648-Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe3,01,54,5
65Pozostałe urządzenia przemysłowe
589650-Przekładnie5,02,07,0
590651-Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych3,0-3,0
z wyjątkiem 651-6, 7
5916, 7Przewody (z rur) sieci technologicznych wewnątrzzakładowych z żeliwa krzemowego i ołowiane10,0-10,0
652, 653-Urządzenia wentylacyjne i urządzenia klimatyzacyjne użytkowane:
592- w warunkach normalnych6,0-6,0
593- w warunkach utrudnionych (przepływ przez urządzenia

powietrza zanieczyszczonego pyłami lub gazami

powodującymi korozję)

12,0-12,0
594654-Urządzenia do oczyszczania wody i ścieków4,01,55,5
z wyjątkiem 654-5
5955Urządzenia do dezynfekcji wody10,05,015,0
596655-Urządzenia do oczyszczania gazów6,03,09,0
597656-Urządzenia do odpopielania i odżużlania4,03,07,0
598657-Akumulatory hydrauliczne2,0-2,0
66Urządzenia nieprzemysłowe
599660-Wagi wozowe, wagonowe i inne wbudowane3,01,04,0
600661-Urządzenia pralni6,04,010,0
662-Urządzenia projekcyjne:
6010Projektory stałe10,02,012,0
6021Projektory przenośne12,03,015,0
6032 do 4Rzutniki do przezroczy (diaskopy), episkopy, epidiaskopy8,0-8,0
6045Ekrany kinowe10,0-10,0
604a8Inne urządzenia projekcyjne10,0-10,0
605663-Urządzenia przeciwpożarowe6,0-6,0
z wyjątkiem hydronetek
606-Hydronetki20,0-20,0
607664-Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych z wyjątkiem 664-1 - Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych15,0-15,0
607a664-1-Aparatura kontrolno-pomiarowa:
elektryczna i elektroniczna do mierzenia wielkości elektrycznych oraz nieelektrycznych20%-20%
608668-Urządzenia techniczne teatralne5,01,56,5
609669-Inne urządzenia nieprzemysłowe5,02,07,0
610680-Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów4,0-4,0
610a-Urządzenia zabezpieczenia ruchu pociągów Polskich Kolei Państwowych2,82,25,0
7Środki transportowe
70-Kolejowy tabor szynowy naziemny
700-Tabor normalny i szerokotorowy:
6500Lokomotywy3,03,06,0
z wyjątkiem 700-06
65106Lokomotywy elektryczne3,01,54,5
6521Tendry parowozowe3,01,04,0
6532, 3Wagony motorowe, jednostki ruchowe elektryczne3,02,05,0
6544Wagony osobowe2,01,53,5
6555Wagony towarowe2,01,53,5
z wyjątkiem 700-52
65652Wagony towarowe, węglarki samowyładowcze4,02,06,0
6576Wagony techniczne2,01,53,5
6587Drezyny5,01,56,5
659701 do 706Tabor szynowy wąskotorowy dla wszystkich szerokości toru2,03,55,5
z wyjątkiem 701 do 706-05, 40, 52
66005Lokomotywy spalinowe z silnikiem wysokoprężnym 2, 3, 4-osiowe4,06,010,0
660a40Kolejowy tabor szynowy naziemny kolei linowych3,01,04,0
66152Węglarki samowyładowcze w przemyśle węglowym4,02,56,5
71Kolejowy tabor szynowy podziemny
662710, 711, 7120Lokomotywy4,03,07,0
z wyjątkiem lokomotyw akumulatorowych (710-01 do 03, 711-01 do 03, 712-01 do 03)
66301 do 03Lokomotywy akumulatorowe10,04,014,0
664Wozy kopalniane10,0-10,0
72-Tramwajowy tabor szynowy (normalno i wąskotorowy)
665720, 721Tramwajowy tabor szynowy (normalno i wąskotorowy)3,0-3,0
z wyjątkiem 720-0 i 721-0
6660Tabor osobowy (normalno i wąskotorowy)4,02,56,5
73Pozostały tabor szynowy naziemny
667730 do 735Pozostały tabor szynowy naziemny10,01,511,5
z wyjątkiem 735-0
6687350Lokomotywki spalinowe i spalinowo-elektryczne4,06,010,0
74Pojazdy mechaniczne4)
669740Motocykle15,05,020,0
741 do 744Samochody osobowe i pochodne (furgonetki, mikrobusy itp.):
670- o pojemności skokowej silnika do 1,3 l12,08,020,0
671- o pojemności skokowej silnika powyżej 1,3 do 2,5 l10,07,017,0
672- o pojemności skokowej silnika powyżej 2,5 l10,06,016,0
Samochody ciężarowe5)6)
673- o ładowności powyżej 1,5 do 2,5 t17,010,027,0
674- o ładowności powyżej 2,5 do 6 t10,06,016,0
675- o ładowności powyżej 6 do 12 t10,08,018,0
675a- o ładowności powyżej 12 t10,05,015,0
676Samochody chłodnie i ciągniki z naczepami chłodniczymi17,010,027,0
Autobusy:7)
677- o ilości miejsc siedzących powyżej 12 do 3210,05,015,0
678- o ilości miejsc siedzących powyżej 32 do 4510,0 8,018,0
679- o ilości miejsc siedzących powyżej 45 oraz autokary8) (bez względu na ilość miejsc)7,07,014,0
Wyjątki:
68074244Samochody ciężarowe siodłowe typ C-605)12,08,020,0
6817432Samochody pożarnicze oraz samochody-żurawie dźwigowe5)6,02,08,0
682745Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym10,05,015,0
683746-Ciągniki510,08,018,0
z wyjątkiem 746-03
63403Samochód-ciągnik "Tatra" T-1415)12,010,022,0
685747, 748-Naczepy, przyczepy5)12,08,020,0
z wyjątkiem naczep chłodni, wozów mieszkalnych i gospodarczych
685a748-Wozy mieszkalne i gospodarcze5,02,07,0
75Tabor konny
686750 do 754-Tabor konny12,0-12,0
76Pozostały tabor bezszynowy
687760 do 767-Pozostały tabor bezszynowy10,06,016,0
687a7680Wagony kolei wahadłowej dwulinowej6,61,98,5
687b1Wagony kolei okrężnej dwulinowej10,03,013,0
687c2Krzesełka kolei okrężnej jednolinowej12,55,017,5
687d3Wagony rewizyjno-ratownicze6,61,98,5
687e4Krzesełka (siodełka) rewizyjne12,55,017,5
77Tabor pływający
770-Tabor transportu morskiego:
6881Statki pasażerskie3,01,04,0
6892Statki towarowe z silnikiem parowym3,01,04,0
6903Statki towarowe motorowe i turbinowe3,01,04,0
6914Zbiornikowce4,01,55,5
771Tabor rybołówstwa morskiego:
6920Statki bazy - parowe3,02,05,0
6930Statki bazy - motorowe3,01,54,5
6941Trawlery (supertrawlery)3,01,54,5
6952Lugry3,02,55,5
6963Lugrotrawlery2,01,53,5
697Kutry łodzie5,02,57,5
772Tabor techniczny i ratowniczy morski:
6980Doki pływające i pontony2,01,53,5
698a1Pozostały tabor techniczny i ratowniczy morski3,01,54,5
773-Tabor transportu śródlądowego
1Tabor pływający z napędem:
69910, 11Statki pasażerskie - parowe i spalinowe oraz promy z napędem spalinowym3,02,05,0
z wyjątkiem wodolotów
699a1010Wodoloty10,0-10,0
70012, 13Holowniki parowe i motorowe4,02,06,0
z wyjątkiem 773-131, 132 i 133
701131Holowniki motorowe szybkoobrotowe5,02,07,0
701a133Pchacze motorowe z silnikami szybkoobrotowymi5,02,07,0
701b132Pchacze motorowe z silnikami wolnoobrotowymi4,02,06,0
70214, 15Statki inspekcyjne i barki motorowe3,02,05,0
70318Pozostały tabor z napędem3,02,05,0
7042Tabor pływający bez napędu3,01,54,5
704a203Tabor pływający bez napędu - barki pchane7,0-7,0
774-Tabor techniczny i ratowniczy śródlądowy:
0Pogłębiarki:
70500Pogłębiarki ssące4,04,58,5
70601, 02Pogłębiarki kubłowe i chwytakowe3,04,57,5
7071Szalandy4,02,06,0
7082Lodołamacze3,04,07,0
7093Koszarki3,01,54,5
7108Pozostały tabor techniczny i ratowniczy3,03,06,0
z wyjątkiem 774-80
71180Łodzie różnego typu10,0-10,0
712778-Inny tabor pływający5,02,07,0
78-Tabor lotniczy
713780-Samoloty20,0-20,0
z wyjątkiem 780-31, 32, 33
71431Samoloty pasażersko-transportowe lekkie15,0-15,0
71532Samoloty pasażersko-transportowe średnie10,0-10,0
71633Samoloty pasażersko-transportowe ciężkie10,0-10,0
717781-Wiropłaty25,0-25,0
718782-Szybowce15,0-15,0
719783-Balony20,0-20,0
720788-Inne środki transportu lotniczego15,0-15,0
8Narzędzia, przybory, ruchomości i wyposażenie
750Narzędzia, przyrządy i sprawdziany15,0-15,0
751Wyposażenie laboratoryjne z wyjątkiem elektronicznej aparatury kontrolno-pomiarowej do przeprowadzania badań laboratoryjnych15,0-15,0
751a--Wyposażenie laboratoryjne:
elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych20%-20%
Kioski, budki, domki campingowe o kubaturze poniżej 100 m3:
752Inwentarz sklepowy (łącznie z wagami), magazynowy, biurowy i punktów usługowych (np. fryzjerskich)10,0-10,0
753Gazomierze5,0-5,0
754Wodomierze6,0-6,0
755Maszyny biurowe oraz dalekopisy do maszyn matematycznych10,0-10,0
756Radia, magnetofony, gramofony, telewizory (nie dotyczy 62)10,0-10,0
757Instrumenty muzyczne3,0-3,0
758Wyposażenie teatrów, kin itp.5,01,56,5
z wyjątkiem urządzeń technicznych teatralnych zaliczonych do rodzaju 668
759--o konstrukcji trwałej i mieszanej na fundamencie trwałym5,02,07,0
759a--o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej na fundamencie trwałym8,04,012,0
759b--pozostałe13,05,018,0
760Wózki i stragany do sprzedaży ulicznej20,0-20,0
761Aparaty i sprzęt hydro- i mechanoterapii20,05,025,0
762Pozostały sprzęt medyczny8,02,010,0
763Inne nie wymienione10,0-10,0
764--Wyposażenie cyrków (konstrukcja, namioty, wnętrza itp.)20,0-20,0
9Inwentarz żywy
780Zwierzęta robocze8,0-8,0
Zwierzęta cyrkowe:
781Konie woltyżowe, rezusy, niedźwiedzie i inne, których okres eksploatacji wynosi 3-4 lata25,0-25,0
782Foki, szympansy i inne, których okres eksploatacji wynosi 5 lat20,0-20,0
783Wielbłądy, tygrysy, lwy, konie rasowe dowolnej tresury i inne, których okres eksploatacji wynosi 6-8 lat15,0-15,0
784Słonie i inne, których okres eksploatacji wynosi 20 lat5,0-5,0
STAWKI AMORTYZACYJNE DLA POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZALEŻNE OD PRZEBIEGU (RODZAJE 741 DO 744)
Poz.Rodzaj pojazduTyp pojazduStawka procentowa na 1.000 km przebieguStawka łączna w %
na wymianę w %na kapitalne remonty w %
123456
721Samochody osobowe i pochodne (furgonetki, mikrobusy itp.)11)- o pojemności skokowej silnika do 1,3 l0,660,541,20
722- o pojemności skokowej silnika powyżej 1,3 do 2,5 l9)0,400,400,80
723- o pojemności skokowej silnika powyżej 2,5 l0,330,270,60
724Samochody ciężarowe5)6)- o ładowności powyżej 1,5 do 2,5 t0,450,360,81
725- o ładowności powyżej 2,5 do 6 t0,390,170,56
726- o ładowności powyżej 6 do 12 t0,280,140,42
726a- o ładowności powyżej 12 t0,200,100,30
727Samochody chłodnie i ciągniki z naczepami chłodniczymi- o ładowności 2,5 do 6 t0,390,170,56
728- o ładowności 6 do 12 t0,280,120,40
728a- o ładowności powyżej 12 t0,200,080,28
729Autobusy7)- o ilości miejsc siedzących powyżej 12 do 320,280,250,53
730- o ilości miejsc siedzących powyżej 32 do 450,400,200,60
731- o ilości miejsc siedzących powyżej 4510)0,210,120,33
732Autokary8)- o ilości miejsc siedzących do 360,200,100,30
733- o ilości miejsc siedzących powyżej 360,160,080,24

______

1) Przez pojęcie budynków o konstrukcji trwałej należy rozumieć budynki murowane z cegły, kamieni lub bloków, wykonane z betonu, o konstrukcji nośnej stalowej lub żelbetowej oraz z ognioodpornymi stropami.

2) Przez pojęcie budynków o konstrukcji mieszanej należy rozumieć budynki ze ścianami z materiałów ognioodpornych, jak cegła, kamień, bloki, beton, żelbet, oraz z nieognioodpornymi stropami, jak również z materiałów nieognioodpornych, lecz obmurowane materiałem ognioodpornym.

3) Przez pojęcie budynków o konstrukcji drewnianej lub innej nietrwałej należy rozumieć budynki z drewna lub innych materiałów pochodzenia organicznego, jak płyty trzcinowe, wiórowo-cementowe, pilśniowe, słomiane, a także budynki z muru pruskiego ze ścianami z glinobitki, samanów itp.

4) Stawki obliczone w zależności od przebiegu zamieszczono na końcu wykazu.

5) Dla pojazdów ciężarowych użytkowanych w budownictwie, geodezji, kartografii i leśnictwie podwyższa się o 20%.

6) Dla samochodów ciężarowych użytkowanych przez organizacje handlu wewnętrznego i przemysłu piekarniczego, podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego oraz Związek Spółdzielni Spożywców "Społem", Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centralę Spółdzielni Ogrodniczych oraz przez jednostki podległe Centrali Przemysłu Mięsnego i Zjednoczeniu Przemysłu Paszowego "Bacutil", podwyższa się stawki o 10%.

7) Jeżeli w autobusie obok miejsc siedzących przewidziane są miejsca stojące, dla ustalenia właściwej stawki amortyzacyjnej ilość miejsc siedzących powiększa się o połowę nominalnych miejsc stojących (2 miejsca stojące = 1 miejsce siedzące).

8) Za autokary uważa się autobusy turystyczne specjalnie przystosowane i wyposażone do tego celu. Przez specjalne przystosowanie rozumie się między innymi przeszklone boczne krawędzie dachu, wyposażenie w siedzenia z nastawnym oparciem oraz zmniejszenie ilości miejsc siedzących w stosunku do autobusu zwykłego o tej samej powierzchni podłogi nadwozia.

9) Dla samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 1,3 do 2,5 l przedsiębiorstw taksówkowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Komunalnej oraz zarządy właściwych centralnych związków spółdzielczych wprowadza się stawkę amortyzacyjną na 1.000 km przebiegu na wymianę w wysokości 0,24%, na kapitalny remont 0,30%, tj. łączną stawkę amortyzacyjną 0,54%.

10) Dla autobusów eksploatowanych przez przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej stosuje się stawkę obniżoną o 10%.

11) Dla samochodów dostawczych, pochodnych od samochodów osobowych (furgonetki itp.), użytkowanych przez organizacje handlu wewnętrznego i przemysłu piekarniczego podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego, Związek Spółdzielni Spożywców "Społem", Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i Centralę Spółdzielni Ogrodniczych, podwyższa się stawki o 10%.

Uwaga:

Budynki oznaczone jedną gwiazdką(*) mogą znajdować się w pogorszonych warunkach użytkowania. Budynki oznaczone dwiema gwiazdkami(**) mogą znajdować się w złych warunkach użytkowania. Dla tych budynków można - za zezwoleniem właściwego ministra - obliczać podwyższoną amortyzację.

* Tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z uchwały nr 300 z dnia 6 września 1966 r. (M.P.66.65.309) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1967 r. z zastosowaniem nowej, ciągłej numeracji jednostek redakcyjnych.

Z dniem 1 stycznia 1974 r. nin. uchwała traci moc, zgodnie z § 11 ust. 1 uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych (M.P.73.25.151), z tym że przepisy nin. uchwały stosuje się do przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", państwowych przedsiębiorstw zaliczonych w klasyfikacji gospodarki narodowej do działu "Gospodarka mieszkaniowa i komunalna" oraz państwowych gospodarstw rolnych, do czasu rozciągnięcia na te jednostki zasad i stawek amortyzacyjnych określonych w uchwale zmieniającej - zob. § 11 ust. 2 powołanej uchwały.

1 § 6 ust. 3 uchylony przez § 33 pkt 2 uchwały nr 86 z dnia 3 maja 1971 r. w sprawie gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz zjednoczeń podległych Ministrowi Rolnictwa lub przez niego nadzorowanych (M.P.71.29.184) z dniem 1 lipca 1971 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 1967 r. w sprawie zmiany niektórych stawek amortyzacyjnych (M.P.67.60.284) z dniem 1 stycznia 1968 r.