Monitor Polski

M.P.2018.954

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o współpracy w dziedzinie obronności,
podpisana w Algierze dnia 2 grudnia 2014 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, zwane dalej razem "Stronami" i osobno "Stroną";

Biorąc pod uwagę istniejące przyjazne stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną;

Potwierdzając swoje zobowiązania wobec zasad i celów Karty Narodów Zjednoczonych; Uwzględniając fakt, że współpraca w dziedzinie obronności jest działaniem na rzecz bezpieczeństwa oraz stabilizacji w wymiarze dwustronnym, regionalnym i międzynarodowym, głównie poprzez zwalczanie terroryzmu i zapobieganie kryzysom;

Pragnąc ustanowić współpracę w dziedzinie obronności opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz uwzględniającą ich interesy;

Zgodnie z Ich międzynarodowymi zobowiązaniami i prawem wewnętrznym;

Uzgodniły, co następuje:

TYTUŁ  I

CEL, OBSZARY I FORMY WSPÓŁPRACY

Artykuł  1

Zgodnie z niniejszą Umową, Strony podejmą wspólne działania w celu promocji, sprzyjania i rozwoju współpracy w dziedzinie obronności.

Artykuł  2

W rozumieniu niniejszej Umowy:

a) "Strona wysyłająca" oznacza Stronę, której personel wojskowy lub cywilny przebywa na terytorium drugiej Strony dla potrzeb stosowania niniejszej Umowy;
b) "Strona przyjmująca" oznacza Stronę, na której terytorium przebywa personel wojskowy lub cywilny Strony wysyłającej dla potrzeb stosowania niniejszej Umowy;
c) "personel wojskowy" oznacza personel Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, przebywający na terytorium drugiej Strony w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z niniejszą Umową;
d) "personel cywilny" oznacza pracowników jednej ze Stron, którzy przebywają na terytorium drugiej Strony w celu wykonywania obowiązków służbowych zgodnie z niniejszą Umową.
Artykuł  3
3. 
1) W ramach niniejszej Umowy Strony postanawiają wykonywać i rozwijać współpracę w następujących obszarach:
a) zwalczanie terroryzmu;
b) szkolenie personelu w wojskowych instytucjach szkolnictwa wyższego i szkolenia specjalistycznego;
c) zakup uzbrojenia, sprzętu wojskowego i systemów uzbrojenia, jak również wsparcie w zakresie zaopatrywania w części zamienne i niezbędne zaopatrzenie, przeznaczone odpowiednio do wykorzystania, utrzymywania i napraw;
d) promocja i rozwój współpracy w obszarze badań naukowych i technologii obronnych, jak również partnerskie działania w sprawach przemysłu obronnego, transferu technologii i know-how;
e) wojskowa opieka zdrowotna, łącznie z medycyną wojskową i wojskowym wsparciem medycznym;
f) ochrona środowiska naturalnego związana z działaniami wojskowymi;
g) muzea wojskowe i historia wojskowości.
3. 
2) W ramach niniejszej Umowy Strony wyrażają zgodę na wykonywanie i rozwijanie współpracy w następujących formach:
a) rozwój kontaktów i stosunków między ministerstwami właściwymi do spraw obrony Stron, wizyty władz wojskowych i politycznych na wysokim szczeblu oraz wymiana delegacji;
b) wymiana, w zakresie właściwych kompetencji, informacji i doświadczeń dotyczących zagadnień obronności będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;
c) intensyfikacja kontaktów między instytucjami szkolnictwa wojskowego, konsultacje i wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia;
d) organizowanie połączonych ćwiczeń i zapraszanie obserwatorów wojskowych do udziału w manewrach lub krajowych ćwiczeniach;
e) wymiana doświadczeń w sferze utrzymywania w warunkach operacyjnych i wsparciu logistycznym wyposażenia zakupionego przez jedną ze Stron.

TYTUŁ  II

REALIZACJA WSPÓŁPRACY

Artykuł  4
4. 
1) Realizacja współpracy na mocy niniejszej Umowy należy głównie do kompetencji Ministrów Obrony Narodowej Stron, przy czym mogą nią zostać objęci również inni ministrowie.
4. 
2) Postanowienia niniejszej Umowy mogą być wspierane innymi umowami, porozumieniami i kontraktami, zawartymi między Stronami lub ich należycie upoważnionymi przedstawicielami.
Artykuł  5
5. 
1) Dla celów realizacji postanowień niniejszej Umowy, z dniem jej wejścia w życie Strony powołają komisję mieszaną.
5. 
2) Komisja mieszana, o której mowa w artykule 5 ustęp 1 będzie odpowiedzialna za określenie kierunków i sposobów realizacji współpracy w dziedzinie obronności. Będzie ona kontrolować realizację współpracy i stosowanie postanowień niniejszej Umowy.
5. 
3) Właściwe władze Stron wyznaczą współprzewodniczących komisji mieszanej, reprezentujących każdą ze Stron. Komisja mieszana będzie składać się z tych przedstawicieli Stron, których udział zostanie uznany za konieczny.
5. 
4) Komisja mieszana będzie zbierać się naprzemiennie na terytorium każdej ze Stron, co najmniej raz w roku, we wspólnie uzgodnionych terminach. Będzie ona sporządzać ocenę bilansu współpracy za uprzedni rok, zapewniać kontynuację zadań i określać plan wspólnych przedsięwzięć na następny rok.
5. 
5) Prace komisji mieszanej będą oparte na zasadach wspólnie uzgodnionych przez współprzewodniczących i zgodnie z przyjętym przez nich regulaminem.

TYTUŁ  III

STATUS PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

Artykuł  6

W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej, personel wojskowy i cywilny będzie podporządkowany swoim władzom wojskowym poprzez:

- Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze;
- Ambasadę Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w Warszawie.
Artykuł  7
7. 
1) W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej wojskowy i cywilny personel Strony wysyłającej będzie przestrzegał obowiązującego prawa i przepisów. Każda ze Stron powiadomi swój personel wojskowy i cywilny o konieczności przestrzegania praw, przepisów i zwyczajów Strony przyjmującej.
7. 
2) W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej w ramach niniejszej Umowy personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej nie może uczestniczyć, w żadnym wypadku, w przygotowywaniu i przeprowadzaniu działań wojennych i czynności utrzymywania lub przywracania porządku lub bezpieczeństwa publicznego, jak również podejmować interwencji w takich operacjach.
7. 
3) W przypadku wymiany personelu wojskowego i cywilnego między jednostkami sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w ramach niniejszej Umowy, personel wojskowy i cywilny uczestniczący w wymianie będzie przestrzegał regulaminów jednostki przyjmującej.
Artykuł  8

Kwestie odnoszące się do odpowiedzialności cywilnej i karnej będą regulowane Umową między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącą obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisaną w Algierze dnia 9 listopada 1976 roku.

TYTUŁ  IV

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł  9

Spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w przyjazny sposób, w drodze konsultacji i negocjacji.

TYTUŁ  V

WSPARCIE PERSONELU

Artykuł  10
10. 
1) Każda Strona pokrywa koszty transportu swojego personelu wojskowego i cywilnego do terytorium Strony przyjmującej i z powrotem. Strona przyjmująca pokrywa koszty transportu wewnętrznego na swoim terytorium.
10. 
2) Strona wysyłająca pokrywa koszty transportu związane z powrotem do kraju zwłok, chorych lub rannych członków swojego personelu.
10. 
3) W czasie wizyt i wymiany delegacji Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej, chyba że uzgodniono inaczej.
10. 
4) W czasie wspólnych ćwiczeń i szkoleń Strona przyjmująca pokrywa koszty zakwaterowania w obiektach wojskowych oraz dostępu do infrastruktury szkoleniowej, służącej personelowi wojskowemu i cywilnemu.
Artykuł  11
11. 
1) Personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie miał dostęp do opieki medycznej świadczonej przez wojskowe placówki medyczne Strony przyjmującej, przy czym opieka ta będzie tej samej jakości jak ta, która jest świadczona na rzecz personelu Strony przyjmującej.
11. 
2) Pierwsza pomoc medyczna zapewniona przez służby medyczne jednostki lub garnizon oraz ewakuacja medyczna wojskowym statkiem powietrznym w nagłych przypadkach będą świadczone bez opłat.
11. 
3) Koszty ewakuacji medycznej cywilnymi statkami powietrznymi oraz hospitalizacji, konsultacji, badań i opieki medycznej w cywilnych szpitalach będą pokrywane przez Stronę, do której należy leczony członek personelu.
Artykuł  12

O śmierci członka personelu wojskowego lub cywilnego Strony wysyłającej będzie powiadamiać się właściwe władze Strony przyjmującej. Strona, do której należał zmarły, może przejąć zwłoki po otrzymaniu upoważnienia właściwych władz Strony przyjmującej. Transport zwłok będzie odbywał się zgodnie z przepisami Strony przyjmującej.

TYTUŁ  VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  13

Wymiana i ochrona informacji niejawnych dotyczących współpracy realizowanej na mocy niniejszej Umowy będzie przedmiotem odrębnego porozumienia między Stronami.

Artykuł  14

Postanowienia niniejszej Umowy nie naruszają zobowiązań zaciągniętych przez Strony w ramach innych zawartych przez nie umów międzynarodowych.

Artykuł  15
15. 
1) Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego zawiadomienia potwierdzającego spełnienie przez Strony właściwych procedur wewnętrznych, niezbędnych do jej wejścia w życie.
15. 
2) Niniejsza Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie, za wzajemną zgodą Stron, poprzez wymianę listów drogą dyplomatyczną. Zmiany wejdą w życie zgodnie z artykułem 15 ustęp 1.
Artykuł  16
16. 
1) Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat i jej ważność będzie automatycznie przedłużana na takie same okresy, chyba że jedna ze Stron, co najmniej sześć miesięcy przed wygaśnięciem Umowy, pisemnie powiadomi drugą Stronę o zamiarze jej wypowiedzenia.
16. 
2) Wygaśnięcie lub wypowiedzenie niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na terminową realizację przedsięwzięć współpracy będących w toku, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

Niżej podpisani, w obecności świadków, będąc należycie upoważnieni przez swoje Rządy, podpisali niniejszą Umowę.

Sporządzono w Algierze dnia 2 grudnia 2014 roku w dwóch oryginałach w języku polskim, arabskim i francuskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

W przypadku różnic dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy, tekst w języku francuskim będzie rozstrzygający.