Monitor Polski

M.P.2017.311

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 marca 2017 r.
w 60. rocznicę zapoczątkowania procesu integracji europejskiej

60 lat temu powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza, która zapoczątkowała proces integracji europejskiej. Realizowała się w ten sposób idea wybitnych europejskich polityków: Konrada Adenauera, Alcide De Gasperiego i Roberta Schumana, którzy odwołując się do tradycji chrześcijańskiej Europy, dążyli do oparcia współpracy państw na zasadach wolności, równości i solidarnej współpracy. EWG miała też stanowić zaporę dla totalitarnej ideologii komunizmu i zimnowojennych planów ekspansji Związku Sowieckiego. Przez 60 lat następowały kolejne etapy integracji. Po odrzuceniu jałtańskiego podziału Europy objęto nią także kraje, które przez pół wieku pozostawały pod sowiecką dominacją. Dopiero wówczas zdołano przezwyciężyć polityczny podział Europy, a wyzwaniem dla dalszej współpracy stało się przezwyciężanie dysproporcji ekonomicznych i społecznych.

W 2004 r. niepodległa Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, organizacji będącej kontynuacją EWG. Zdecydowana większość Polaków opowiedziała się wówczas za uczestniczeniem w dalszych etapach integracji: za zniesieniem wewnętrznych granic, za wspólnym rynkiem towarów i usług, za poszerzaniem Unii o kolejne państwa, ale także za zachowaniem prawa do samodzielności w decydowaniu o sprawach wewnętrznych oraz za kultywowaniem własnej tożsamości narodowej i kulturowej. Dzisiaj Rzeczpospolita, pozostając państwem suwerennym i demokratycznym, bierze udział w tych wszystkich działaniach, które służą zacieśnianiu współpracy, niwelowaniu ekonomicznych podziałów, podnoszeniu poziomu życia obywateli i okazywaniu solidarności w obliczu zagrożeń.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z uznaniem ocenia 60 lat wysiłków na rzecz pogłębienia współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej, które od 13 lat podejmuje też Polska. Równocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje pilną potrzebę takich reform wewnątrz Unii Europejskiej, które pozwolą zażegnać obecny kryzys, spowodowany opuszczeniem Unii przez Wielką Brytanię, zagrożeniem bezpieczeństwa wywołanym agresją wobec Ukrainy, napływem uchodźców z innych kontynentów oraz falą zamachów terrorystycznych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie przeciwstawia się koncepcjom różnych prędkości dalszej integracji, które doprowadzą do rozpadu Unii. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej opowiada się za zmianami, które będą służyć umacnianiu jedności i solidarności wewnątrz Unii, powstrzymają procesy ograniczania suwerenności i zapewnią jednakowe traktowanie państw członkowskich, z pełnym zachowaniem różnorodności ich tradycji i kultur.