Monitor Polski

M.P.1998.45.624

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 grudnia 1998 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 1998 r.
w 50 rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W dniu 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Celem Deklaracji było doprowadzenie do powszechnego uznania i zagwarantowania każdemu człowiekowi przez wszystkie państwa praw, które społeczność międzynarodowa uznała za podstawowe. Pół wieku, jakie upłynęło od czasu uchwalenia tego dokumentu, potwierdziło uniwersalny charakter zawartych w nim praw.
Upadek systemów totalitarnych, nazizmu i komunizmu, powstawanie nowych suwerennych państw oraz procesy demokratyzacyjne na świecie umożliwiły rozszerzenie idei przyświecających uchwaleniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

W przededniu 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek jej twórcom oraz wszystkim ludziom, którzy inspirowani treścią Deklaracji walczyli i walczą nadal o przestrzeganie praw człowieka na wszystkich kontynentach. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że głównym przesłaniem działalności ustawodawczej powinna być troska o zachowanie przyrodzonej godności każdego człowieka oraz jego niezbywalnych praw do życia, wolności, sprawiedliwości i pokoju.