Official Gazette

Mieszkaniowe książeczki oszczędnościowe Powszechnej Kasy Oszczędności.

M.P.1958.28.165 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Narodowy Plan Gospodarczy na 1958 r.

M.P.1958.28.164 | uchwała z dnia 27 marca 1958 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1958.27.163 | obwieszczenie z dnia 26 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Opłaty za instalowanie punktów siłowych i dodatkowych (pozastandardowych) instalacji świetlnych.

M.P.1958.27.162 | zarządzenie z dnia 5 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Tryb i warunki uruchamiania oraz zasady prowadzenia stołówek studenckich przy szkołach wyższych.

M.P.1958.27.161 | zarządzenie z dnia 11 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Rady nadzoru społecznego w państwowych przedsiębiorstwach hurtu resortu handlu wewnętrznego.

M.P.1958.27.160 | uchwała z dnia 14 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przez Państwo domów mieszkalnych spółdzielniom mieszkaniowym w 1958 r.

M.P.1958.27.159 | uchwała z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania norm zaludnienia mieszkań.

M.P.1958.26.158 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Budownictwo zakładowych domów mieszkalnych i zarządzanie nimi.

M.P.1958.26.155 | uchwała z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Normy zaludnienia mieszkań służbowych (b. pracowniczych) i zakładowych.

M.P.1958.26.154 | uchwała z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zakładowe fundusze mieszkaniowe.

M.P.1958.26.153 | uchwała z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1958.25.152 | obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady werbunku pracowników w zakładach pracy zmniejszających stan zatrudnienia.

M.P.1958.25.151 | zarządzenie z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.25.149 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie odznaki honorowej dla korespondentów rolnych i ogrodniczych Głównego Urzędu Statystycznego.

M.P.1958.25.145 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Ceny, warunki i tryb sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

M.P.1958.24.143 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zniesienie bonów towarowych w obrocie produktami naftowymi.

M.P.1958.24.142 | zarządzenie z dnia 3 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Wykonanie ustawy o funduszu gromadzkim na niektóre cele miejscowe.

M.P.1958.23.139 | instrukcja z dnia 5 kwietnia 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

M.P.1958.23.138 | zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Egzaminy dla kandydatów na sekretarzy gromadzkich.

M.P.1958.23.137 | zarządzenie z dnia 10 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1958.23.136 | uchwała z dnia 28 marca 1958 r. | Akt nienormatywny

Pobieranie opłat manipulacyjnych od rachunków za gaz i energię elektryczną.

M.P.1958.22.134 | zarządzenie z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Dodatkowa pomoc Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1958.22.133 | uchwała z dnia 15 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja kin oraz ceny biletów wstępu do kin.

M.P.1958.22.132 | uchwała z dnia 7 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Tryb i zasady prowadzenia rejestru mierniczych górniczych i asystentów mierniczego górniczego.

M.P.1958.21.131 | zarządzenie z dnia 17 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności zawodowych asystenta mierniczego górniczego.

M.P.1958.21.130 | zarządzenie z dnia 17 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.20.127 | zarządzenie z dnia 11 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Płace w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1958.20.125 | uchwała z dnia 7 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzonych do obrotu.

M.P.1958.19.123 | zarządzenie z dnia 21 marca 1958 r. | Akt jednorazowy

Zasady planowania i kontroli funduszu płac w państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

M.P.1958.19.122 | uchwała z dnia 22 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do "Instrukcji B-IV - Pomiary sytuacyjne".

M.P.1958.18.121 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1958.18.120 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.18.119 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.18.118 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie uprawnień przedsiębiorstw geodezyjnych resortu gospodarki komunalnej.

M.P.1958.18.115 | zarządzenie z dnia 10 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do ustalania stawek taryfowych w zakresie przewozów środkami komunikacji miejskiej.

M.P.1958.18.114 | uchwała z dnia 5 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Produkcja aparatów gazowych użytku domowego i komunalnego.

M.P.1958.17.110 | zarządzenie z dnia 6 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Organizacja rynku warzywno-owocarskiego.

M.P.1958.17.108 | uchwała z dnia 7 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.107 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.106 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.105 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.104 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.103 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.16.102 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Przenoszenie środków na kapitalne remonty między przedsiębiorstwami państwowymi w 1958 r.

M.P.1958.16.101 | zarządzenie z dnia 4 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Zadania polityki zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1958.16.100 | uchwała z dnia 26 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie.

M.P.1958.16.99 | uchwała z dnia 21 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego.

M.P.1958.16.98 | uchwała z dnia 25 lutego 1958 r. | Akt nienormatywny

Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla inwestycji budowlanych.

M.P.1958.15.97 | zarządzenie z dnia 15 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Maksymalna wysokość kredytu bankowego na rok 1958 na budowę domów ze środków własnych ludności.

M.P.1958.15.95 | zarządzenie z dnia 6 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Rozliczenia za roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 1 stycznia 1958 r.

M.P.1958.15.94 | uchwała z dnia 5 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1958.14.93 | obwieszczenie z dnia 1 marca 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.14.91 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.14.90 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1958.14.89 | zarządzenie z dnia 4 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Normy ubytku naturalnego siana i słomy oraz owoców ziarnkowych.

M.P.1958.14.88 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Warunki dostawy energii elektrycznej osobom obowiązanym do uiszczenia opłaty elektryfikacyjnej.

M.P.1958.14.87 | zarządzenie z dnia 20 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Zm.: instrukcja w sprawie sporządzania rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Państwa.

M.P.1958.14.85 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1958 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1958 r.

M.P.1958.14.84 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1958.13.83 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Bilansowanie i zbyt oraz przewozy kruszywa naturalnego.

M.P.1958.13.82 | zarządzenie z dnia 8 lutego 1958 r. | Akt utracił moc

Sposób wystawiania recept przez lekarzy.

M.P.1958.13.81 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 1958 r. | Akt utracił moc

Przygotowanie Obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego.

M.P.1958.12.78 | uchwała z dnia 18 lutego 1958 r. | Akt nienormatywny