Official Gazette

Postępowanie ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

M.P.1960.66.315 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

M.P.1960.66.314 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Bankowa kontrola dokumentów rozliczeniowych za roboty budowlano-montażowe.

M.P.1960.66.313 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do ustalania cen detalicznych drobiu.

M.P.1960.66.311 | zarządzenie z dnia 12 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji finansowej i systemu finansowego zarządów budynków mieszkalnych.

M.P.1960.65.307 | uchwała z dnia 20 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Branżowe warunki dostawy materiału siewnego.

M.P.1960.64.306 | zarządzenie z dnia 9 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wywóz świeżych warzyw i owoców przez producentów oraz inne jednostki gospodarki nie uspołecznionej.

M.P.1960.64.305 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady systemu finansowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.

M.P.1960.64.304 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie.

M.P.1960.64.303 | uchwała z dnia 20 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.63.302 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie akt oraz wydawanie zaświadczeń, wyciągów i odpisów z rejestru obszarów górniczych.

M.P.1960.63.301 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.62.300 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1960.62.299 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 1960 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie nadzoru nad publicznymi przedsięwzięciami rozrywkowymi.

M.P.1960.62.298 | pismo okólne z dnia 2 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Udzielanie młodocianym pracownikom urlopów wypoczynkowych.

M.P.1960.62.297 | pismo okólne z dnia 26 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1960.62.296 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1960 r. | Akt jednorazowy

Sposób usuwania nieczystości z terenów kolejowych.

M.P.1960.62.295 | zarządzenie z dnia 16 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Zadania i zasady działania Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Kierowniczych.

M.P.1960.62.294 | uchwała z dnia 30 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Określenie terminów przejęcia szkolnictwa zawodowego przez Ministra Oświaty.

M.P.1960.62.293 | uchwała z dnia 30 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Społeczne przeglądy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych.

M.P.1960.62.292 | uchwała z dnia 2 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Wykaz państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

M.P.1960.61.290 | pismo okólne z dnia 26 lipca 1960 r. | Akt nienormatywny

Zmiana organizacyjna w Akademii Medycznej w Warszawie.

M.P.1960.61.289 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.60.287 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1960 r. | Akt utracił moc

Wygląd, oświetlenie i sygnały pojazdów mechanicznych straży pożarnych.

M.P.1960.60.286 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Organizacja informacji technicznej i ekonomicznej.

M.P.1960.60.284 | uchwała z dnia 16 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r.

M.P.1960.59.282 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Kosztorysy i rozliczenia za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r.

M.P.1960.59.281 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Akademii Medycznej w Lublinie.

M.P.1960.58.280 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie tabeli stanowisk dla pracowników administracji zatrudnionych w akademiach medycznych.

M.P.1960.58.277 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Urlopy wypoczynkowe dla chałupników.

M.P.1960.58.273 | uchwała z dnia 28 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Organizacja, zasady i tryb działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego oddziałów.

M.P.1960.58.272 | uchwała z dnia 27 kwietnia 1960 r. | Akt utracił moc

Współpraca i koordynacja branżowa.

M.P.1960.56.268 | uchwała z dnia 9 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.55.267 | obwieszczenie z dnia 5 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Tępienie wilków.

M.P.1960.55.266 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb gospodarowania funduszem płac w jednostkach budżetowych w 1960 r.

M.P.1960.55.265 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Wojskowe szkolenie uczniów Szkoły Morskiej i Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni.

M.P.1960.55.263 | uchwała z dnia 28 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Rozwój usług dla ludności w latach 1961-1965.

M.P.1960.55.262 | uchwała z dnia 9 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Określenie składu Komitetu Pracy i Płac.

M.P.1960.54.259 | uchwała z dnia 23 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1960.53.256 | obwieszczenie z dnia 1 lipca 1960 r. | Akt utracił moc

Odznaka Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.

M.P.1960.53.254 | zarządzenie z dnia 27 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.

M.P.1960.53.253 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Jednolite cenniki robót akordowych.

M.P.1960.52.252 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1960 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie jednolitych cenników robót akordowych.

M.P.1960.52.251 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazw niektórych miejscowości w powiecie szczycieńskim w województwie olsztyńskim.

M.P.1960.52.248 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Rozwój szkolenia zawodowego w zakładach pracy.

M.P.1960.52.247 | uchwała z dnia 9 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1960.51.242 | uchwała z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury.

M.P.1960.51.241 | uchwała z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac.

M.P.1960.51.240 | uchwała z dnia 14 czerwca 1960 r. | Akt indywidualny

Rozszerzenie zakresu stosowania stypendiów fundowanych dla studentów szkół wyższych.

M.P.1960.50.236 | uchwała z dnia 2 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

M.P.1960.49.235 | obwieszczenie z dnia 31 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Organizacja pilotażu morskiego i kwalifikacje zawodowych pilotów.

M.P.1960.49.233 | zarządzenie z dnia 27 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o obrocie warzywami i owocami.

M.P.1960.49.232 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Niewypłacanie wynagrodzenia za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

M.P.1960.48.231 | pismo okólne z dnia 3 czerwca 1960 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru umowy o naukę rzemiosła.

M.P.1960.48.230 | zarządzenie z dnia 10 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie obowiązku świadczenia usług transportowych.

M.P.1960.48.229 | zarządzenie z dnia 20 maja 1960 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie instrukcji o znakach i sygnałach drogowych.

M.P.1960.48.227 | zarządzenie z dnia 1 marca 1960 r. | Akt utracił moc