Official Gazette

Ewidencja magazynów jednostek obrotu towarowego.

M.P.1967.56.273 | zarządzenie z dnia 10 października 1967 r. | Akt utracił moc

Typowe rodzaje zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.

M.P.1967.55.272 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogólne warunki umów sprzedaży piwa w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.

M.P.1967.55.270 | zarządzenie z dnia 23 września 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1967.55.269 | zarządzenie z dnia 25 września 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia rodzajów naruszeń dyscypliny budżetowej o nieznacznej szkodliwości.

M.P.1967.55.268 | zarządzenie z dnia 22 września 1967 r. | Akt jednorazowy

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.54.267 | obwieszczenie z dnia 1 października 1967 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", jego wzoru oraz trybu jego wręczania i noszenia.

M.P.1967.54.266 | zarządzenie z dnia 14 września 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.53.265 | obwieszczenie z dnia 19 września 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.53.264 | obwieszczenie z dnia 19 września 1967 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1967.53.263 | zarządzenie z dnia 15 września 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspołecznionej.

M.P.1967.52.262 t.j. | uchwała z dnia 16 marca 1963 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania oraz tryb zatwierdzania planów ruchu zakładów górniczych.

M.P.1967.52.261 | zarządzenie z dnia 9 września 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad obliczania stażu pracy niektórych pracowników służby zdrowia.

M.P.1967.51.259 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie ramowego regulaminu organizacyjnego zawodowej straży pożarnej.

M.P.1967.51.257 | zarządzenie z dnia 15 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Eksploatacja kotłów rusztowych na paliwo stałe.

M.P.1967.51.255 | zarządzenie z dnia 1 września 1967 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady eksploatacji urządzeń energetycznych.

M.P.1967.51.254 | zarządzenie z dnia 1 września 1967 r. | Akt utracił moc

Powoływanie gromadzkich naczelników straży pożarnych.

M.P.1967.51.253 | uchwała z dnia 5 września 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.50.252 | obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

M.P.1967.50.251 | zarządzenie z dnia 2 września 1967 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb sprzedaży oraz ceny biletów wstępu do kin.

M.P.1967.50.250 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie norm ubytków naturalnych dla niektórych materiałów budowlanych.

M.P.1967.50.249 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1967.50.248 | zarządzenie z dnia 9 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

M.P.1967.49.247 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad przyznawania robotnikom tytułów kwalifikacyjnych w określonym zawodzie.

M.P.1967.49.245 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Opłata od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za granicą.

M.P.1967.49.243 | uchwała z dnia 18 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.48.242 | obwieszczenie z dnia 1 września 1967 r. | Akt utracił moc

Uprawnienia absolwentów szkół wyższych do ulg kolejowych.

M.P.1967.48.241 | pismo okólne z dnia 21 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż przedmiotów nie odebranych przez komitentów z przedsiębiorstw handlu uspołecznionego.

M.P.1967.48.239 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1967.48.238 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1967 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzania do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami.

M.P.1967.47.235 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wojskowego szkolenia studentów.

M.P.1967.47.234 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 1967 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1967.46.232 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Wykaz miejscowości uznanych za uzdrowiska.

M.P.1967.45.228 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu organizacji "Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej".

M.P.1967.45.227 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Premie dla autorów i hodowców odmian oryginalnych i selekcjonowanych roślin uprawnych.

M.P.1967.45.226 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Obowiązek stosowania nawozów mineralnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

M.P.1967.45.225 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ewidencja księgowa niektórych przedmiotów nietrwałych w przedsiębiorstwach wykonawstwa inwestycyjnego.

M.P.1967.45.222 | zarządzenie z dnia 29 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1967.45.221 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów i instrukcji o narzędziach pomiarowych.

M.P.1967.44.220 | obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Wypłata rent niektórym rencistom zatrudnionym w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.

M.P.1967.44.219 | zarządzenie z dnia 28 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb organizowania zagranicznych wystaw gospodarczych w Polsce.

M.P.1967.44.218 | zarządzenie z dnia 31 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Zniesienie i zmiany w organizacji niektórych urzędów celnych.

M.P.1967.44.216 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Zaliczenie urzędów celnych do klas.

M.P.1967.44.215 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Jednostki wiodące w zakresie prac naukowo-badawczych.

M.P.1967.44.212 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.43.211 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 1967 r. | Akt utracił moc

Zmiana fundatora oraz zwolnienia od obowiązku wynikającego z umów o stypendium fundowane.

M.P.1967.43.210 | zarządzenie z dnia 17 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Wytyczne dla ustalania cen biletów wstępu do kin oraz organy właściwe do ustalania tych cen.

M.P.1967.43.207 | uchwała z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ustalenie rejonów, w których dopuszczone jest w 1968 r. sztuczne zakażanie żyta sporyszem.

M.P.1967.42.206 | zarządzenie z dnia 17 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ryczałty za noclegi w podróżach służbowych.

M.P.1967.42.203 | uchwała z dnia 25 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Zasady organizacji rzeczoznawstwa.

M.P.1967.42.201 | uchwała z dnia 20 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

M.P.1967.41.200 | obwieszczenie z dnia 28 czerwca 1967 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie dni i godzin otwierania i zamykania zakładów świadczących usługi dla ludności.

M.P.1967.41.198 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Ulgi w podatku gruntowym dla gospodarstw rolnych kontraktujących zboże.

M.P.1967.41.197 | zarządzenie z dnia 5 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Rozszerzenie wykazu przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych.

M.P.1967.41.196 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych przepisów z zakresu transportu publicznego.

M.P.1967.41.195 | uchwała z dnia 17 lipca 1967 r. | Akt jednorazowy

Zlecanie organizacjom społecznym usług w zakresie kultury fizycznej i turystyki przez jednostki państwowe.

M.P.1967.40.193 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Udzielanie rolnikom kredytów na zakup i remonty ciągników oraz maszyn i narzędzi rolniczych.

M.P.1967.40.192 | zarządzenie z dnia 12 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej instytutów naukowo-badawczych.

M.P.1967.40.191 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1967.39.190 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 1967 r. | Akt utracił moc

Zakres, organizacja i tryb działania organów bilansowania i rozdziału robót buwowlano-montażowych.

M.P.1967.39.189 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu taksówkami samochodowymi.

M.P.1967.38.187 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

M.P.1967.37.184 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 1967 r. | Akt utracił moc