Official Gazette

Przedterminowe wypłaty rat odszkodowania.

M.P.1971.56.365 | zarządzenie z dnia 17 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Pomoc materialna dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych.

M.P.1971.56.364 | uchwała z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie przepisów o narzędziach pomiarowych.

M.P.1971.55.363 | obwieszczenie z dnia 11 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania rewizji gospodarczej.

M.P.1971.55.362 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Tryb przedstawiania wniosków lokalizacyjnych oraz zasady rachunku efektywności ekonomicznej lokalizacji inwestycji.

M.P.1971.55.361 | zarządzenie z dnia 28 października 1971 r. | Akt utracił moc

Odstrzał zwierzyny, opłaty oraz zasady jej odstępowania.

M.P.1971.54.358 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zwolnienia i ulgi w podatku gruntowym.

M.P.1971.54.357 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1971.54.356 | zarządzenie z dnia 10 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Uproszczenie działalności naczelnych i centralnych organów administracji.

M.P.1971.54.354 | uchwała z dnia 22 listopada 1971 r. | Akt jednorazowy

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

M.P.1971.54.352 | uchwała z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceutycznego w Instytut Przemysłu Farmaceutycznego.

M.P.1971.54.351 | uchwała z dnia 12 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 63 (Krosno).

M.P.1971.54.350 | uchwała z dnia 19 listopada 1971 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 44 (Radzyń Podlaski).

M.P.1971.54.349 | uchwała z dnia 19 listopada 1971 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1971.53.348 | obwieszczenie z dnia 16 października 1971 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1971.53.346 | zarządzenie z dnia 13 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień od pracy zawodowej dla celów kultury fizycznej i turystyki.

M.P.1971.53.344 | zarządzenie z dnia 2 listopada 1971 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

M.P.1971.53.343 | uchwała z dnia 15 października 1971 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.52.342 | obwieszczenie z dnia 1 listopada 1971 r. | Akt utracił moc

Zwolnienie niektórych cudzoziemców od obowiązku rejestracji.

M.P.1971.52.341 | zarządzenie z dnia 22 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie treści i sposobu wypełniania kart zgonu.

M.P.1971.52.338 | zarządzenie z dnia 10 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych.

M.P.1971.52.336 | uchwała z dnia 29 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie odznaki "Za zasługi w ochronie porządku publicznego".

M.P.1971.52.335 | uchwała z dnia 15 października 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1971.51.332 | obwieszczenie z dnia 6 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zakaz urządzania przyjęć koleżeńskich i ofiarowywania oraz przyjmowania upominków w zakładach pracy.

M.P.1971.51.331 | pismo okólne z dnia 12 października 1971 r. | Akt utracił moc

Skup, przerób i obrót włosiem końskim.

M.P.1971.51.330 | zarządzenie z dnia 22 września 1971 r. | Akt utracił moc

Uchylenie uchwały w sprawie zasad współpracy między uspołecznionym handlem i przemysłem.

M.P.1971.51.328 | uchwała z dnia 20 października 1971 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Ministra Sprawiedliwości.

M.P.1971.51.327 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1971.51.326 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1971.51.325 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Sprawiedliwości.

M.P.1971.51.324 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Przemysłu Chemicznego.

M.P.1971.51.323 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Powołanie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

M.P.1971.51.322 | uchwała z dnia 26 października 1971 r. | Akt indywidualny

Ogólne warunki sanitarne przy przewozie środków spożywczych.

M.P.1971.50.320 | zarządzenie z dnia 17 września 1971 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1971.50.318 | uchwała z dnia 13 października 1971 r. | Akt nienormatywny

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.49.317 | obwieszczenie z dnia 1 października 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przewozu osób samochodami ciężarowymi.

M.P.1971.49.316 | zarządzenie z dnia 25 września 1971 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1971.48.314 | obwieszczenie z dnia 15 września 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionej Polskiej Normy.

M.P.1971.48.313 | obwieszczenie z dnia 1 września 1971 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

M.P.1971.48.310 | uchwała z dnia 11 września 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1971.47.308 | obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Książki skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

M.P.1971.47.305 | zarządzenie z dnia 1 września 1971 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie walki z hałasem i wibracjami w zakładach pracy.

M.P.1971.47.304 | uchwała z dnia 12 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.46.303 | obwieszczenie z dnia 7 września 1971 r. | Akt utracił moc

Warunki utrzymywania młodych buhajów.

M.P.1971.46.301 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Prognozowanie poziomu cen oraz planowanie zmian cen artykułów zaopatrzeniowo-inwestycyjnych.

M.P.1971.46.294 | uchwała z dnia 2 września 1971 r. | Akt utracił moc

Poprawa warunków skupu mleka oraz niektórych rodzajów bydła rzeźnego.

M.P.1971.46.293 | uchwała z dnia 28 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie trybu pobierania dopłat do cen napojów alkoholowych.

M.P.1971.45.291 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 1971 r. | Akt jednorazowy

Skrócony czas pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego.

M.P.1971.45.288 | uchwała z dnia 6 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

M.P.1971.44.286 | obwieszczenie z dnia 1 września 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych (BN).

M.P.1971.44.285 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Książeczki żeglarskie i listy załogi na polskich statkach morskich.

M.P.1971.44.283 | zarządzenie z dnia 24 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Budowa i utrzymywanie studni publicznych w miastach zaopatrywanych w wodę z urządzeń wodociągowych.

M.P.1971.44.282 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 1971 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monet nominalnej wartości zł 10.

M.P.1971.44.280 | zarządzenie z dnia 30 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.1971.43.277 | obwieszczenie z dnia 19 lipca 1971 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania sztabów wojskowych.

M.P.1971.43.274 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1971 r. | Akt utracił moc