Official Gazette

Zasady ustalania i kontroli bankowej funduszu płac.

M.P.1978.14.47 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1978.13.44 | uchwała z dnia 29 marca 1978 r. | Akt indywidualny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1978.10.39 | zarządzenie z dnia 9 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.

M.P.1978.10.38 | zarządzenie z dnia 3 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie najniższych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w uspołecznionych zakładach pracy.

M.P.1978.10.36 | uchwała z dnia 10 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1978.10.34 | uchwała z dnia 22 marca 1978 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1978.9.33 | zarządzenie z dnia 3 marca 1978 r. | Akt utracił moc

Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

M.P.1978.9.32 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady gospodarowania funduszami celowymi.

M.P.1978.9.31 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

M.P.1978.8.29 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne cudzoziemców dewizowych.

M.P.1978.8.28 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1978.8.27 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1978.8.26 | zarządzenie z dnia 18 lutego 1978 r. | Akt jednorazowy

Środki specjalne jednostek budżetowych.

M.P.1978.7.24 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Zakłady budżetowe.

M.P.1978.7.23 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Dalsze usprawnienie informacji dla środków masowego przekazu.

M.P.1978.5.21 | uchwała z dnia 17 lutego 1978 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1978.4.20 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

M.P.1978.4.18 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 1978 r. | Akt jednorazowy

Opracowywanie dokumentów w toku ustalania lokalizacji inwestycji.

M.P.1978.4.17 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych do przeprowadzania kontroli zapasów.

M.P.1978.3.16 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 1978 r. | Akt jednorazowy

Warunki sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.

M.P.1978.3.15 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie w sprawie przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego.

M.P.1978.3.14 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1978 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1978 r.

M.P.1978.2.13 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej objętych planowaniem terenowym.

M.P.1978.2.12 | uchwała z dnia 22 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Wiedzy Obronnej".

M.P.1978.1.10 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1978.1.9 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1978 r.

M.P.1978.1.8 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Zakaz sprzedaży napojów alkoholowych w dniach 4 i 5 lutego 1978 r.

M.P.1978.1.7 | uchwała z dnia 18 stycznia 1978 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1978.1.5 | uchwała z dnia 26 stycznia 1978 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1978.1.4 | uchwała z dnia 26 stycznia 1978 r. | Akt indywidualny

Wdrażanie Kodeksu pracy.

M.P.1978.1.3 | uchwała z dnia 26 stycznia 1978 r. | Akt nienormatywny

Informacja Rady Państwa o działalności rad narodowych.

M.P.1978.1.2 | uchwała z dnia 26 stycznia 1978 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 15 (Gdańsk).

M.P.1978.1.1 | uchwała z dnia 26 stycznia 1978 r. | Akt indywidualny

Resortowa kontrola działalności gospodarczej państwowych jednostek organizacyjnych.

M.P.1977.36.185 t.j. | uchwała z dnia 10 września 1971 r. | Akt utracił moc

Kryteria i podział inwestycji modernizacyjnych w przemyśle.

M.P.1977.36.183 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy.

M.P.1977.36.182 | uchwała z dnia 22 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zasady realizacji inwestycji modernizacyjnych.

M.P.1977.36.181 | uchwała z dnia 9 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu, zasad i organizacji gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P.1977.35.180 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych stawek celnych na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą.

M.P.1977.35.176 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zasady i terminy wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

M.P.1977.35.173 | uchwała z dnia 20 grudnia 1977 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie gospodarowania surowcami wtórnymi metali.

M.P.1977.35.172 | uchwała z dnia 10 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie studenckich książeczek mieszkaniowych.

M.P.1977.34.170 | uchwała z dnia 9 grudnia 1977 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1977.34.169 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Przemysłu Lekkiego.

M.P.1977.34.168 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Rolnictwa.

M.P.1977.34.167 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Rolnictwa.

M.P.1977.34.166 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra Komunikacji.

M.P.1977.34.165 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Powołanie Ministra-członka Rady Ministrów.

M.P.1977.34.164 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Komunikacji.

M.P.1977.34.163 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Wiceprezesa Rady Ministrów.

M.P.1977.34.162 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Narodowy plan społeczno-gospodarczy na 1978 rok.

M.P.1977.34.161 | uchwała z dnia 17 grudnia 1977 r. | Akt nienormatywny

Niektóre aktualne problemy polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1977.34.160 | uchwała z dnia 16 grudnia 1977 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.

M.P.1977.33.159 | zarządzenie z dnia 23 listopada 1977 r. | Akt jednorazowy

Zm.: statut przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe.".

M.P.1977.33.158 | uchwała z dnia 29 października 1977 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1977.33.157 | uchwała z dnia 9 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Tworzenie i gospodarowanie rezerwami funduszu płac.

M.P.1977.32.156 | uchwała z dnia 11 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Zagospodarowanie rezerw funduszu płac zgromadzonych do końca 1976 r.

M.P.1977.32.155 | uchwała z dnia 11 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Powołanie Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1977.32.154 | uchwała z dnia 1 grudnia 1977 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie używania pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P.1977.31.153 | zarządzenie z dnia 22 listopada 1977 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Harcerstwa Polskiego".

M.P.1977.31.152 | zarządzenie z dnia 24 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej w 1978 r.

M.P.1977.31.151 | zarządzenie z dnia 25 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Usuwanie ścieków ze statków.

M.P.1977.30.149 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z obiegu niektórych banknotów w odcinkach po 50 zł i po 1000 zł.

M.P.1977.30.148 | zarządzenie z dnia 11 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Zaokrąglanie kwot odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

M.P.1977.30.147 | zarządzenie z dnia 8 listopada 1977 r. | Akt utracił moc

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1977.30.145 | uchwała z dnia 26 listopada 1977 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 56 (Siedlce).

M.P.1977.30.143 | uchwała z dnia 26 listopada 1977 r. | Akt indywidualny