Official Gazette

Przeprowadzenie poboru w okresie wiosennym 1979 r.

M.P.1978.35.133 | zarządzenie z dnia 18 października 1978 r. | Akt utracił moc

Wykazy towarów produkcji krajowej objętych gwarancją producenta.

M.P.1978.34.131 | zarządzenie z dnia 17 października 1978 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

M.P.1978.34.130 | uchwała z dnia 26 października 1978 r. | Akt indywidualny

Narodowe wydanie dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego.

M.P.1978.34.129 | uchwała z dnia 26 października 1978 r. | Akt nienormatywny

Rządowy program realizacji postanowień XII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

M.P.1978.34.128 | uchwała z dnia 26 października 1978 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 42 (Nowy Sącz).

M.P.1978.34.127 | uchwała z dnia 26 października 1978 r. | Akt indywidualny

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1978.33.126 | zarządzenie z dnia 11 października 1978 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy i zakresu działania Instytutu Sadownictwa.

M.P.1978.33.125 | zarządzenie z dnia 18 października 1978 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1978.33.124 | uchwała z dnia 18 października 1978 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie wykładni przepisów ustawowych o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

M.P.1978.33.123 | uchwała z dnia 5 października 1978 r. | Akt jednorazowy

Pierwszeństwo z Międzynarodowej Wystawy i Seminarium ONZ-AERO-AGRO 78 Warszawa - Mielec.

M.P.1978.32.122 | zarządzenie z dnia 11 września 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.

M.P.1978.32.121 | zarządzenie z dnia 29 września 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1978.32.120 | zarządzenie z dnia 20 września 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

M.P.1978.32.118 | uchwała z dnia 29 września 1978 r. | Akt utracił moc

Postępowanie ze zwierzętami rzeźnymi.

M.P.1978.30.113 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych paliw stałych.

M.P.1978.30.112 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1960 r.

M.P.1978.30.110 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacja w rolnictwie.

M.P.1978.30.108 | uchwała z dnia 4 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Rejestracja i prowadzenie obserwacji ujęć wód podziemnych.

M.P.1978.29.107 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie cen skupu mleka.

M.P.1978.29.106 | uchwała z dnia 31 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie sygnałów i oznakowania pojazdów samochodowych uprzywilejowanych w ruchu.

M.P.1978.28.105 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Wytyczne organizacji i zakres działania państwowych jednostek projektowania.

M.P.1978.28.104 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb dokonywania wpisu grup krwi w dokumentach stwierdzających tożsamość.

M.P.1978.28.103 | zarządzenie z dnia 2 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1978.27.99 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 100 zł.

M.P.1978.27.98 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady kontraktacji produktów rolnych.

M.P.1978.27.97 | uchwała z dnia 23 sierpnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustanowienia odznaki "Na Straży Pokoju".

M.P.1978.27.96 | uchwała z dnia 21 sierpnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia wykazu bibliotek zaliczonych do bibliotek naukowych.

M.P.1978.27.94 | uchwała z dnia 31 lipca 1978 r. | Akt jednorazowy

Wytyczne orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.

M.P.1978.26.93 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 1978 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu - dot. lotu kosmicznego).

M.P.1978.26.90 | uchwała z dnia 21 lipca 1978 r. | Akt nienormatywny

Tytuł honorowy "Zasłużony Pilot Wojskowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1978.25.89 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Lotnik Kosmonauta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1978.25.88 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1978.25.87 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1978.25.86 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt indywidualny

Udzielenie Rządowi absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1977 r.

M.P.1978.25.85 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt nienormatywny

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 62 (Szczecin).

M.P.1978.25.83 | uchwała z dnia 20 lipca 1978 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

M.P.1978.24.81 | uchwała z dnia 30 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

M.P.1978.24.80 | uchwała z dnia 30 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

M.P.1978.23.79 | uchwała z dnia 24 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Rozwój, organizacja i zaopatrzenie budownictwa indywidualnego.

M.P.1978.23.78 | uchwała z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w okresie jesiennym 1978 roku.

M.P.1978.22.77 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie cen skupu trzody chlewnej i bydła.

M.P.1978.22.76 | uchwała z dnia 23 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przemiału zbóż.

M.P.1978.21.75 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Normy ubytków naturalnych niektórych artykułów importowanych w transporcie kolejowym.

M.P.1978.21.74 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.

M.P.1978.21.72 | uchwała z dnia 12 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie działalności doświadczalnej.

M.P.1978.21.71 | uchwała z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Sądu Najwyższego.

M.P.1978.20.70 | uchwała z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt jednorazowy

Komitety kontroli społecznej.

M.P.1978.20.69 | uchwała z dnia 2 czerwca 1978 r. | Akt utracił moc

Doskonalenie organizacji i normowanie pracy.

M.P.1978.19.68 | uchwała z dnia 13 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres Narodowego Spisu Powszechnego.

M.P.1978.18.67 | zarządzenie z dnia 15 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20 zł.

M.P.1978.18.65 | zarządzenie z dnia 24 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Kredyt bankowy na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

M.P.1978.18.64 | zarządzenie z dnia 20 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 55 (Rzeszów).

M.P.1978.18.61 | uchwała z dnia 26 maja 1978 r. | Akt indywidualny

Zasady sporządzania i tryb zatwierdzania oraz zmiany programu ochrony terenów górniczych.

M.P.1978.17.60 | zarządzenie z dnia 3 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów obiektów budowlanych zakładu górniczego.

M.P.1978.17.59 | zarządzenie z dnia 3 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Warunki dostarczania paliw gazowych.

M.P.1978.16.56 | zarządzenie z dnia 3 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Warunki dostarczania energii elektrycznej.

M.P.1978.16.55 | zarządzenie z dnia 3 maja 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1978.16.54 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

M.P.1978.15.53 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego 1978 r.

M.P.1978.15.52 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń wypłacanych poza planowanym funduszem płac.

M.P.1978.15.50 | uchwała z dnia 14 kwietnia 1978 r. | Akt jednorazowy

Jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.

M.P.1978.15.49 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania i kontroli bankowej funduszu płac.

M.P.1978.14.47 | uchwała z dnia 7 kwietnia 1978 r. | Akt utracił moc

Powołanie Ministra Kultury i Sztuki.

M.P.1978.13.44 | uchwała z dnia 29 marca 1978 r. | Akt indywidualny