Official Gazette

Fundusz finansowania prac geologicznych.

M.P.1982.17.139 | uchwała z dnia 1 lipca 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

M.P.1982.17.136 | uchwała z dnia 4 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Regulamin czynności Trybunału Stanu.

M.P.1982.17.135 | uchwała z dnia 6 lipca 1982 r. | Akt obowiązujący

Zm.: Regulaminu Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.17.134 | uchwała z dnia 6 lipca 1982 r. | Akt jednorazowy

Zaopatrywanie jednostek gospodarki nie uspołecznionej w artykuły mięsne i obrót tymi artykułami.

M.P.1982.16.132 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1982.16.131 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 1982 r. | Akt jednorazowy

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

M.P.1982.16.128 | zarządzenie z dnia 11 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Inspektoratu Gospodarki Materiałowej.

M.P.1982.16.127 | uchwała z dnia 28 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników zrzeszeń przedsiębiorstw państwowych.

M.P.1982.16.126 | uchwała z dnia 28 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie zasad działalności przedsiębiorstw państwowych w 1982 r.

M.P.1982.16.125 | uchwała z dnia 28 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu nadawania orderów i odznaczeń.

M.P.1982.16.124 | uchwała z dnia 3 czerwca 1982 r. | Akt jednorazowy

Pierwszeństwo z wystawy pn. "Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza - Mikronika 82".

M.P.1982.15.123 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie oraz tryb realizacji depozytowych bonów rewaloryzacyjnych.

M.P.1982.15.121 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.

M.P.1982.15.117 | uchwała z dnia 31 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie studentów szkół wyższych od obowiązku odbycia praktyk robotniczych w 1982 r.

M.P.1982.15.116 | uchwała z dnia 22 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.

M.P.1982.15.115 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie ministra-kierownika Urzędu do Spraw Wyznań.

M.P.1982.15.114 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1982.15.113 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1982.15.112 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Rady Państwa.

M.P.1982.15.111 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1982.15.110 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1982.15.109 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatów poselskich.

M.P.1982.15.108 | uchwała z dnia 26 maja 1982 r. | Akt indywidualny

Kredyty na zagospodarowanie, udzielane młodym małżeństwom i osobom samotnie wychowującym dzieci.

M.P.1982.14.107 | zarządzenie z dnia 18 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Odsetki bankowe od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki nie uspołecznionej i osobom fizycznym.

M.P.1982.14.106 | zarządzenie z dnia 6 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzorów banknotów nominalnej wartości 10 złotych, 20 złotych i 5000 złotych.

M.P.1982.14.105 | zarządzenie z dnia 6 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zezwoleń na utrzymywanie młodych buhajów.

M.P.1982.14.104 | zarządzenie z dnia 18 maja 1982 r. | Akt jednorazowy

Uznanie ras bydła i ich odmian za odpowiednie do hodowli.

M.P.1982.14.103 | zarządzenie z dnia 4 maja 1982 r. | Akt utracił moc

Skład, zakres i tryb działania Naukowej Rady Statystycznej.

M.P.1982.13.97 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zadania, skład i tryb działania Rady do Spraw Systemów Informacji Społeczno-Gospodarczej.

M.P.1982.13.96 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Odwołanie członka Rady Państwa.

M.P.1982.13.95 | uchwała z dnia 5 maja 1982 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. porozumienia narodowego).

M.P.1982.13.94 | uchwała z dnia 4 maja 1982 r. | Akt nienormatywny

Porozumienie narodowe.

M.P.1982.13.93 | oświadczenie z dnia 3 maja 1982 r. | Akt nienormatywny

Pierwszeństwo z imprez organizowanych na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.

M.P.1982.12.92 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości opłat za czynności urzędów probierczych.

M.P.1982.12.90 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Tytuł honorowy "Zasłużony Portowiec Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej".

M.P.1982.12.87 | uchwała z dnia 8 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1982.11.86 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Normy ubytków naturalnych kruszyw budowlanych oraz cementu luzem.

M.P.1982.11.85 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Gospodarki Materiałowej.

M.P.1982.11.80 | zarządzenie z dnia 20 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej.

M.P.1982.11.77 | uchwała z dnia 1 kwietnia 1982 r. | Akt utracił moc

Kryteria kwalifikacji jakości usług dla ludności.

M.P.1982.10.75 | zarządzenie z dnia 16 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwaty przyrody.

M.P.1982.10.74 | zarządzenie z dnia 26 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Terminy ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P.1982.10.73 | zarządzenie z dnia 24 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania prac badawczych oraz zasady działalności jednostek badawczych w 1982 r.

M.P.1982.10.72 | uchwała z dnia 27 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Centralny fundusz postępu techniczno-ekonomicznego w 1982 r.

M.P.1982.10.71 | uchwała z dnia 27 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.10.69 | uchwała z dnia 30 marca 1982 r. | Akt nienormatywny

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.10.68 | uchwała z dnia 26 marca 1982 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1982.10.66 | uchwała z dnia 26 marca 1982 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu - dot. polityki zagranicznej Polskiej Rzeczyposlpolitej Ludowej).

M.P.1982.10.65 | uchwała z dnia 25 marca 1982 r. | Akt nienormatywny

Regulamin czynności Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.1982.9.63 | zarządzenie z dnia 26 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Zakres obowiązków dozorców domów.

M.P.1982.9.62 | zarządzenie z dnia 28 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady realizacji bonów zbożowych.

M.P.1982.9.61 | zarządzenie z dnia 6 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie planów kont dla jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.9.60 | zarządzenie z dnia 27 lutego 1982 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie poboru w 1982 r.

M.P.1982.9.59 | zarządzenie z dnia 1 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Świadczenia zakładów pracy na rzecz pracowniczych ogrodów działkowych.

M.P.1982.9.57 | uchwała z dnia 6 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

M.P.1982.9.56 | uchwała z dnia 6 marca 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie podatku od funduszu płac.

M.P.1982.9.55 | uchwała z dnia 5 marca 1982 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w 1982 r.

M.P.1982.8.51 | zarządzenie z dnia 22 lutego 1982 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1982 r.

M.P.1982.8.50 | zarządzenie z dnia 16 lutego 1982 r. | Akt utracił moc