Official Gazette

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1983.5.31 | uchwała z dnia 1 lutego 1983 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie mandatu poselskiego.

M.P.1983.5.30 | uchwała z dnia 31 stycznia 1983 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

M.P.1983.5.29 | uchwała z dnia 31 stycznia 1983 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie czasu letniego i zimowego w 1983 r.

M.P.1983.4.26 | zarządzenie z dnia 26 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania prac badawczych oraz zasady działalności jednostek badawczych.

M.P.1983.4.25 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.

M.P.1983.4.24 | uchwała z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.3.23 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zaliczenia do klas czystości niektórych rzek.

M.P.1983.3.22 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb stosowania ulg w podatku dochodowym.

M.P.1983.3.21 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Uchylenie niektórych zarządzeń obowiązujących w okresie stanu wojennego.

M.P.1983.3.20 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie terenowych funduszów mieszkaniowych.

M.P.1983.3.19 | uchwała z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Odsetki od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.2.17 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.2.16 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.

M.P.1983.2.14 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.

M.P.1983.2.13 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 1983 r. | Akt jednorazowy

Rozliczanie kosztów działalności inwestycyjnej w jednostkach i zakładach budżetowych.

M.P.1983.2.12 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet Polskich".

M.P.1983.2.11 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

M.P.1983.2.10 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 1983 r. | Akt utracił moc

Zamówienia rządowe na materiały i wyroby.

M.P.1983.1.9 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie stypendiów dla sportowców.

M.P.1983.1.7 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Wynagradzanie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

M.P.1983.1.5 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.

M.P.1983.1.4 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.1983.1.3 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.

M.P.1983.1.1 | uchwała z dnia 30 grudnia 1982 r. | Akt obowiązujący

Normy amortyzacji budynków.

M.P.1982.33.296 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady ustalania rozkładu i wymiaru czasu pracy pracowników urzędów państwowych.

M.P.1982.33.294 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady finansowania inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.

M.P.1982.33.293 | uchwała z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników placówek upowszechniania kultury.

M.P.1982.33.292 | uchwała z dnia 28 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Reglamentowana sprzedaż towarów.

M.P.1982.33.291 | uchwała z dnia 23 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

M.P.1982.33.290 | uchwała z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Plan Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1983 r.

M.P.1982.33.289 | uchwała z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Bilans płatniczy na 1983 r.

M.P.1982.33.288 | uchwała z dnia 29 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady obsługi kasowej budżetu państwa oraz współdziałanie w kontroli jego wykonania.

M.P.1982.32.286 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ulgi dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1982.32.285 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie oznaczania pojazdów samochodowych i przyczep.

M.P.1982.32.284 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Cennik na zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

M.P.1982.32.282 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie rejonizacji hodowli trzody chlewnej.

M.P.1982.32.281 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Organizacja jednostek naukowo-badawczych i rozwojowych atomistyki.

M.P.1982.32.279 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej".

M.P.1982.32.278 | zarządzenie z dnia 13 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wzorcowy status mistrza w państwowym zakładzie pracy.

M.P.1982.32.277 | uchwała z dnia 8 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych.

M.P.1982.31.274 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Wysokość oprocentowania wkładów oszczędnościowych osób fizycznych na rachunkach bankowych.

M.P.1982.31.273 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Opłaty za przewozy środkami masowej komunikacji miejskiej.

M.P.1982.31.272 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Korzystanie przez kombatantów z ulgowych przejazdów środkami masowej komunikacji miejskiej.

M.P.1982.31.271 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Dalszy rozwój Ochotniczych Hufców Pracy.

M.P.1982.31.267 | uchwała z dnia 16 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Obsadzenie mandatu poselskiego.

M.P.1982.31.266 | uchwała z dnia 13 grudnia 1982 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie opłat rejestracyjnych od pojazdów samochodowych, przyczep i trolejbusów.

M.P.1982.30.264 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Używanie pojazdów samochodowych do celów służbowych.

M.P.1982.30.263 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Kary umowne przy przewozie osób oraz przesyłek bagażowych i ekspresowych kolejami.

M.P.1982.30.261 | uchwała z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Pracownicze bilety kolejowe i autobusowe.

M.P.1982.30.260 | uchwała z dnia 6 grudnia 1982 r. | Akt utracił moc

Szczególne uprawnienia niektórych kategorii pracowników urzędów państwowych.

M.P.1982.30.259 | uchwała z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt obowiązujący

Oprocentowanie lokat terminowych odpisów dewizowych jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.29.257 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne.

M.P.1982.29.255 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie wynagrodzeń kompozytorskich.

M.P.1982.29.253 | uchwała z dnia 3 grudnia 1982 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała ustalająca wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.

M.P.1982.29.251 | uchwała z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Rozporządzanie przez jednostki gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi.

M.P.1982.28.250 | zarządzenie z dnia 26 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego w 1983 r.

M.P.1982.28.248 | uchwała z dnia 8 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie odsetek od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.27.246 | zarządzenie z dnia 11 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Zasady gospodarki kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1982.27.244 | zarządzenie z dnia 25 października 1982 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1982.27.242 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1982 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady wyznaczania granic i obszarów stref ochronnych oraz orientacyjne wskaźniki ich szerokości.

M.P.1982.27.241 | zarządzenie z dnia 9 listopada 1982 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie rejestru przedsiębiorstw zagranicznych.

M.P.1982.26.238 | zarządzenie z dnia 23 października 1982 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Radców Prawnych.

M.P.1982.26.237 | zarządzenie z dnia 18 października 1982 r. | Akt utracił moc