Official Gazette

Przyjęcie rezygnacji ze stanowiska ministra obrony narodowej.

M.P.1983.38.207 | uchwała z dnia 22 listopada 1983 r. | Akt indywidualny

Zasady zaopatrzenia materiałowo-technicznego na lata 1984 i 1985.

M.P.1983.37.206 | uchwała z dnia 24 października 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków, trybu i zasad przeprowadzania przetargów walutowych.

M.P.1983.36.205 | zarządzenie z dnia 17 października 1983 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Funduszu Literatury.

M.P.1983.36.204 | uchwała z dnia 29 października 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady wynagradzania pracowników upowszechniania kultury.

M.P.1983.36.203 | uchwała z dnia 29 października 1983 r. | Akt utracił moc

Utworzenie centralnego funduszu oszczędnościowego paliw, energii, surowców i materiałów.

M.P.1983.36.202 | uchwała z dnia 17 października 1983 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.1983.36.201 | uchwała z dnia 27 października 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 200 zł.

M.P.1983.35.200 | zarządzenie z dnia 28 września 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.

M.P.1983.35.199 | zarządzenie z dnia 30 września 1983 r. | Akt jednorazowy

Ramowe zasady ustalania kategorii hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.

M.P.1983.35.198 | zarządzenie z dnia 5 października 1983 r. | Akt utracił moc

Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne jednostek gospodarki uspołecznionej.

M.P.1983.35.197 | zarządzenie z dnia 5 października 1983 r. | Akt utracił moc

Sprawowanie nadzoru nad Ochotniczymi Hufcami Pracy przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.

M.P.1983.35.196 | zarządzenie z dnia 28 września 1983 r. | Akt utracił moc

Czas pracy niektórych pracowników przemysłu poligraficznego.

M.P.1983.34.192 | uchwała z dnia 7 października 1983 r. | Akt utracił moc

Warunki zwiększenia zakresu realizacji urządzeń melioracji wodnych w latach 1984 i 1985.

M.P.1983.34.191 | uchwała z dnia 7 października 1983 r. | Akt utracił moc

Typizacja w budownictwie.

M.P.1983.34.190 | uchwała z dnia 3 października 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

M.P.1983.34.188 | uchwała z dnia 17 października 1983 r. | Akt jednorazowy

Organizacja czynów społecznych.

M.P.1983.34.186 | uchwała z dnia 6 października 1983 r. | Akt utracił moc

Organizacja konkursu "Mistrz Gospodarności".

M.P.1983.34.185 | uchwała z dnia 6 października 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wykazu jednostek (placówek) uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

M.P.1983.33.182 | zarządzenie z dnia 5 października 1983 r. | Akt jednorazowy

Lokalizacja inwestycji.

M.P.1983.32.179 t.j. | uchwała z dnia 29 grudnia 1977 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.

M.P.1983.32.178 | zarządzenie z dnia 28 września 1983 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Polskie Towarzystwo Rusycystyczne".

M.P.1983.32.177 | zarządzenie z dnia 26 września 1983 r. | Akt utracił moc

Niektóre dodatki do emerytur i rent z tytułu pracy naukowej.

M.P.1983.32.176 | uchwała z dnia 12 września 1983 r. | Akt utracił moc

Ochrona zdrowia i opieka społeczna.

M.P.1983.32.175 | uchwała z dnia 29 września 1983 r. | Akt nienormatywny

Określenie rodzaju i zakresu przyłączy instalacyjnych do sieci uzbrojenia terenu, objętych kredytowaniem.

M.P.1983.31.174 | zarządzenie z dnia 8 września 1983 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i ogłoszenie statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Ochrony Przyrody".

M.P.1983.31.171 | zarządzenie z dnia 14 września 1983 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytkowej Kopalni Soli "Wieliczka".

M.P.1983.31.170 | uchwała z dnia 8 września 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

M.P.1983.31.169 | uchwała z dnia 5 września 1983 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

M.P.1983.31.168 | uchwała z dnia 5 września 1983 r. | Akt utracił moc

Pomoc uspołecznionych zakładów pracy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych załóg.

M.P.1983.31.167 | uchwała z dnia 29 sierpnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zniesienie Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.

M.P.1983.31.166 | uchwała z dnia 19 sierpnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb oraz organy właściwe do ustalania norm ubytków naturalnych.

M.P.1983.30.161 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zwołanie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1983.30.159 | uchwała z dnia 8 września 1983 r. | Akt indywidualny

Zasady otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.

M.P.1983.29.158 | zarządzenie z dnia 19 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Poprawa warunków działalności w usługach bytowych w latach 1983-1985.

M.P.1983.29.156 | uchwała z dnia 8 sierpnia 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie lokalizacji inwestycji.

M.P.1983.29.155 | uchwała z dnia 2 sierpnia 1983 r. | Akt jednorazowy

Dystrybucja i sprzedaż znaków wartościowych.

M.P.1983.27.151 | uchwała z dnia 29 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie debitu komunikacyjnego.

M.P.1983.26.150 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Obrót zbożem i rzepakiem oraz głównymi przetworami zbożowymi.

M.P.1983.26.149 | zarządzenie z dnia 18 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych.

M.P.1983.26.148 | zarządzenie z dnia 13 lipca 1983 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie warunków sprzedaży zagranicznych środków płatniczych na cele prywatne.

M.P.1983.26.147 | zarządzenie z dnia 15 lipca 1983 r. | Akt jednorazowy

Rejestracja przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1965 r.

M.P.1983.26.146 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Instytutu Badania Problemów Młodzieży.

M.P.1983.26.144 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Służba prasowa w administracji państwowej.

M.P.1983.26.141 | uchwała z dnia 18 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

M.P.1983.26.139 | uchwała z dnia 28 lipca 1983 r. | Akt nienormatywny

Powołanie ministra administracji i gospodarki przestrzennej.

M.P.1983.26.138 | uchwała z dnia 28 lipca 1983 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu - dot. uchylenia stanu wojennego).

M.P.1983.26.137 | uchwała z dnia 21 lipca 1983 r. | Akt nienormatywny

Obrót niektórymi skórami futerkowymi w stanie surowym.

M.P.1983.25.136 | zarządzenie z dnia 6 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Rejonizacja hodowli koni.

M.P.1983.25.135 | zarządzenie z dnia 30 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Doręczanie wojskowych dokumentów osobistych i tryb postępowania z tymi dokumentami.

M.P.1983.25.133 | zarządzenie z dnia 11 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Specjalizacja zawodowa inżynierów.

M.P.1983.24.131 | uchwała z dnia 6 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Centralny Fundusz Turystyki i Wypoczynku oraz wojewódzkie fundusze turystyki i wypoczynku.

M.P.1983.23.129 | uchwała z dnia 23 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy.

M.P.1983.23.128 | uchwała z dnia 6 lipca 1983 r. | Akt obowiązujący

Pierwsze wybory społecznych inspektorów pracy.

M.P.1983.23.127 | uchwała z dnia 6 lipca 1983 r. | Akt utracił moc

Dalszy rozwój samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego.

M.P.1983.23.126 | uchwała z dnia 29 czerwca 1983 r. | Akt nienormatywny

Wdrażanie reformy gospodarczej.

M.P.1983.23.125 | uchwała z dnia 29 czerwca 1983 r. | Akt nienormatywny

Wykonywanie kontroli przez organy administracji państwowej.

M.P.1983.22.124 | uchwała z dnia 23 maja 1983 r. | Akt utracił moc

Rządowy program rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 1990 r.

M.P.1983.22.123 | uchwała z dnia 24 czerwca 1983 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ulg dla kombatantów w opłatach telefonicznych, radiofonicznych i telewizyjnych.

M.P.1983.21.122 | zarządzenie z dnia 22 czerwca 1983 r. | Akt jednorazowy

Ulgi w podatku dochodowym z tytułu podjęcia uzupełniającej produkcji ubocznej na potrzeby rynku.

M.P.1983.21.121 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc

Zasady udzielania dotacji przedmiotowych.

M.P.1983.21.117 | uchwała z dnia 6 czerwca 1983 r. | Akt utracił moc