Official Gazette

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 1997 r.

M.P.1997.79.772 | komunikat z dnia 15 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

M.P.1997.79.771 | obwieszczenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w III kwartale 1997 r.

M.P.1997.79.770 | obwieszczenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 1997 r.

M.P.1997.79.769 | obwieszczenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 1997 r.

M.P.1997.79.768 | obwieszczenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 1997 r.

M.P.1997.79.766 | obwieszczenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt nienormatywny

Desygnowanie Prezesa Rady Ministrów.

M.P.1997.79.765 | postanowienie z dnia 17 października 1997 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie dymisji Rady Ministrów.

M.P.1997.79.764 | postanowienie z dnia 17 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1997.79.763 | zarządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.1997.79.762 | uchwała z dnia 20 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wzorów tablic oznaczających strefę nadgraniczną oraz pas drogi granicznej.

M.P.1997.78.761 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

M.P.1997.78.760 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Świadczenia socjalne przysługujące funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa i członkom ich rodzin.

M.P.1997.78.759 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

M.P.1997.78.756 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony zdrowia oraz działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

M.P.1997.78.748 | zarządzenie z dnia 8 października 1997 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1998 r.

M.P.1997.78.744 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Ewidencja sieci, linii i urządzeń telekomunikacyjnych.

M.P.1997.78.741 | zarządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady sporządzania oraz badania sprawozdania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

M.P.1997.78.740 | zarządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą.

M.P.1997.78.739 | zarządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza.

M.P.1997.78.738 | postanowienie z dnia 9 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zasady i tryb przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów.

M.P.1997.77.737 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1997 r.

M.P.1997.77.734 | zarządzenie z dnia 7 sierpnia 1997 r. | Akt nienormatywny

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie kultury fizycznej.

M.P.1997.77.733 | zarządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków.

M.P.1997.77.732 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej.

M.P.1997.77.731 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb działania Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

M.P.1997.77.730 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zaniechania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1997.77.727 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Wzór oraz tryb składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.

M.P.1997.77.726 | zarządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Organizacja wyodrębnionego archiwum Urzędu Ochrony Państwa.

M.P.1997.76.723 | zarządzenie z dnia 2 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zakres i tryb działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

M.P.1997.76.721 | zarządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

M.P.1997.76.718 | zarządzenie z dnia 6 października 1997 r. | Akt utracił moc

Wyjaśnienia do taryfy celnej.

M.P.1997.76.715 | zarządzenie z dnia 17 września 1997 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

M.P.1997.76.713 | zarządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt utracił moc

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów.

M.P.1997.76.709 | zarządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie obowiązku przekazywania danych statystycznych na rok 1998.

M.P.1997.75.703 | zarządzenie z dnia 3 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie obowiązku przekazywania rocznych danych statystycznych za rok 1997.

M.P.1997.75.702 | zarządzenie z dnia 3 października 1997 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie przebiegu linii określającej zasięg strefy nadgranicznej.

M.P.1997.73.700 | zarządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt utracił moc

Przypadki, w których funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa otrzymuje wyżywienie, oraz normy wyżywienia.

M.P.1997.73.699 | zarządzenie z dnia 17 września 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1997.73.697 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Tryb dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego.

M.P.1997.73.696 | zarządzenie z dnia 2 października 1997 r. | Akt utracił moc

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Migracji.

M.P.1997.73.692 | zarządzenie z dnia 3 października 1997 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jacka Żochowskiego.

M.P.1997.73.691 | postanowienie z dnia 2 października 1997 r. | Akt indywidualny

Deklaracje skrócone i zgłoszenia celne.

M.P.1997.72.690 | zarządzenie z dnia 23 września 1997 r. | Akt utracił moc

Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Repatriacji.

M.P.1997.69.685 | zarządzenie z dnia 24 września 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.1997.69.684 | postanowienie z dnia 7 sierpnia 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1997.69.683 | postanowienie z dnia 5 sierpnia 1997 r. | Akt indywidualny