Official Gazette

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki.

M.P.2008.28.263 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.28.262 | obwieszczenie z dnia 27 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora Andrzeja Mazurkiewicza.

M.P.2008.28.261 | postanowienie z dnia 27 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

M.P.2008.27.260 | obwieszczenie z dnia 19 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

M.P.2008.26.259 | komunikat z dnia 25 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Informatyzacji i Łączności.

M.P.2008.26.258 | zarządzenie z dnia 27 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2008.25.252 | obwieszczenie z dnia 18 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.25.251 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2008.25.250 | obwieszczenie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.

M.P.2008.25.247 | zarządzenie z dnia 25 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2007.06.04.

M.P.2008.25.245 | umowa międzynarodowa z dnia 4 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym.

M.P.2008.24.243 | komunikat z dnia 3 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.24.242 | ogłoszenie z dnia 18 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2008 r.

M.P.2008.24.241 | obwieszczenie z dnia 6 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

M.P.2008.24.238 | zarządzenie z dnia 18 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.24.237 | postanowienie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.24.236 | postanowienie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

40. Rocznica Marca 1968 r.

M.P.2008.24.234 | uchwała z dnia 12 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.232 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.231 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.230 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.229 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.228 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.227 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.226 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.225 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.224 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.223 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.222 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2008.22.221 | ogłoszenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2008.22.220 | obwieszczenie z dnia 27 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2008.22.219 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.22.218 | obwieszczenie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

M.P.2008.22.216 | zarządzenie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2008.22.215 | zarządzenie z dnia 4 marca 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.22.214 | postanowienie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.22.213 | postanowienie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

M.P.2008.21.208 | komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Kwota dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

M.P.2008.21.207 | komunikat z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

250. rocznica urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841).

M.P.2008.21.205 | uchwała z dnia 6 marca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.2008.20.204 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu walut wymienialnych.

M.P.2008.19.202 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2007 r.

M.P.2008.19.201 | obwieszczenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2008.19.200 | postanowienie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.19.199 | postanowienie z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 55. rocznicy śmierci generała Augusta Emila Fieldorfa - "Nila".

M.P.2008.19.198 | uchwała z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2008.18.193 | komunikat z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.17.186 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Zespół do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego.

M.P.2008.17.185 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.17.184 | postanowienie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.17.183 | postanowienie z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.17.182 | postanowienie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2007 r. i w drugim półroczu 2007 r.

M.P.2008.16.181 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.180 | obwieszczenie z dnia 19 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.16.179 | obwieszczenie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.16.178 | obwieszczenie z dnia 8 lutego 2008 r. | Akt nienormatywny

Szczegółowe zasady składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

M.P.2008.16.174 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2008 r. | Akt utracił moc