Monitor Polski

M.P.2016.387

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
z okazji 120. rocznicy urodzin Kazimierza Kuratowskiego - czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły matematycznej

120 lat temu, 2 lutego 1896 roku, w Warszawie urodził się Kazimierz Kuratowski, wybitny polski matematyk. Senat Rzeczypospolitej Polskiej chyli czoła przed dokonaniami jednego z najważniejszych przedstawicieli warszawskiej szkoły matematycznej.

Pragniemy wyrazić uznanie dla dorobku naukowego Kazimierza Kuratowskiego, autora około 170 oryginalnych prac naukowych poświęconych głównie zagadnieniom z zakresu teorii mnogości, w tym topologii mnogościowej, a ponadto opisowej teorii funkcji rzeczywistych oraz logice matematycznej. Chcemy podkreślić także to, że był on nie tylko znakomitym uczonym, ale upowszechniał również polską myśl matematyczną na świecie. Na uznanie zasługują jego praca pedagoga, umiejętność wyszukiwania młodych talentów matematycznych, a także zmysł organizatorski i praca na rzecz odbudowy nauki i szkolnictwa wyższego po II wojnie światowej. Doceniamy też jego odważną decyzję, jako dyrektora Państwowego Instytutu Matematycznego, utworzenia Grupy Aparatów Matematycznych, skupiającej konstruktorów pierwszych w Polsce działających komputerów analogowych i cyfrowych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża nadzieję, że 120. rocznica urodzin Kazimierza Kuratowskiego będzie bodźcem do dalszego rozwoju i promowania polskiej matematyki, a także do położenia nacisku przez władze państwowe, samorządowe i nauczycieli na edukację matematyczną.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".