Monitor Polski

M.P.2015.1069

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 181
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 2015 r.
w sprawie "Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020"

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Ustanawia się "Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020", stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Program przeciwdziałania i zwalczania

przestępczości gospodarczej

na lata 2015-2020