(bez tytułu - dot. wykonania uchwały Sejmu z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie zmiany narodowego planu gospodarczego na rok 1971 oraz ustawy z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971).

Monitor Polski

M.P.1971.52.333

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 października 1971 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjmuje do wiadomości przedstawioną przez Prezesa Rady Ministrów informację Rządu o wykonaniu uchwały Sejmu z dnia 19 marca 1971 r. w sprawie zmiany narodowego planu gospodarczego na rok 1971 oraz ustawy z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, że Rząd - zgodnie z uchwałą Sejmu - dokonał niezbędnych zmian w narodowym planie gospodarczym na 1971 r. Realizacja zmienionego planu umożliwiła osiągnięcie poprawy sytuacji materialnej ludności równolegle z odpowiednim wzrostem potencjału gospodarczego kraju. Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza także, że osiągnięty został podstawowy cel ustawy o zmianach w budżecie Państwa - tj. zapewnienie środków na pokrycie wydatków związanych z podniesieniem poziomu życia ludzi pracy, a w szczególności na poprawę położenia materialnego rodzin najniżej uposażonych i wielodzietnych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podkreśla wielostronną działalność Rządu, która zapewniła utrzymanie równowagi rynkowej oraz finansowej Państwa dzięki pomyślnym wynikom produkcyjnym w przemyśle i rolnictwie oraz handlu zagranicznym.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podkreśla aktywny udział robotników, chłopów i inteligencji pracującej w realizacji programu zadań gospodarczych w roku bieżącym.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wyraża przekonanie, iż Rząd podejmować będzie dalsze działania mające na celu umocnienie podstaw polityki ekonomicznej wytyczonej na VIII Plenum KC PZPR, pełną realizację zadań nakreślonych w narodowym planie gospodarczym i ustawie budżetowej na rok 1971 oraz tworzenie właściwych warunków dla dalszego rozwoju gospodarki narodowej w latach następnych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca się do wszystkich ludzi pracy - robotników, chłopów, inżynierów, techników, uczonych i twórców kultury, do działaczy społecznych - działaczy samorządu robotniczego i chłopskiego oraz działaczy rad narodowych, do pracującej młodzieży - o aktywne poparcie polityki gospodarczej Rządu.

W obliczu zbliżającego się VI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Sejm wyraża przekonanie, że poprzez zwiększony wysiłek produkcyjny, lepszą organizację pracy, szerszą i śmielszą inicjatywę w zakresie słusznych zmian i ulepszeń w gospodarce narodowej - stworzymy razem, wspólnym wysiłkiem całego narodu, wszelkie niezbędne warunki do dalszego, pomyślnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.