(bez tytułu - dot. porozumienia narodowego).

Monitor Polski

M.P.1982.13.94

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 4 maja 1982 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, mając na względzie doniosłą rolę kultury w życiu narodu, uważa zaspokajanie jej potrzeb za istotne i pilne zadanie w działalności społeczno-gospodarczej państwa. Umocnieniu rangi kultury powinny służyć Narodowa Rada Kultury oraz Fundusz Rozwoju Kultury.
Sejm uważa za niezbędne dla rozwoju kultury narodowej, aby Rząd przedłożył wieloletni program jej rozwoju oraz projekty ustaw: o upowszechnieniu kultury; o nowelizacji ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach, a także podjął prace nad aktami prawnymi związanymi z reformą gospodarczą w dziedzinie kultury.

Sejm przyjmuje do wiadomości działania Rządu na rzecz rozwoju kultury ojczystego języka, poprawy sytuacji polskiej książki oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży szerszego uczestnictwa w kulturze narodowej. Dziedziny te Sejm otoczy szczególną troską.

Sejm uznaje pilną potrzebę zbadania pośrednich zagrożeń, jakie dla rozwoju twórczości, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mogą spowodować zjawiska towarzyszące reformie gospodarczej. Podjęte działania powinny wzmacniać pozycję kultury i zapewniać powszechny dostęp do jej dóbr.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca się do wszystkich środowisk społecznych, a zwłaszcza do twórców i działaczy kultury, by w poczuciu odpowiedzialności za rozwój polskiej kultury, tworząc jej nowe wartości, utwierdzali wspólnotę i trwałe porozumienie narodowe.