(bez tytułu - dot. polityki zagranicznej Polskiej Rzeczyposlpolitej Ludowej).

Monitor Polski

M.P.1982.10.65

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 25 marca 1982 r.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej potwierdza słuszność i niezmienność podstawowych zasad polskiej polityki zagranicznej. Wyraża się w nich wola życia Narodu Polskiego w niepodległym, suwerennym, socjalistycznym państwie, w bezpiecznych granicach, w pokoju zewnętrznym i wewnętrznym, w przyjaźni i współpracy ze wszystkimi, którzy współpracę tę pragną realizować na zasadach wzajemnych korzyści.
Sejm wysoko ocenia rezultaty wizyty delegacji partyjno-państwowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Owoce rozmów Wojciecha Jaruzelskiego z Leonidem Breżniewem oraz ustalenia podjęte w wyniku tej wizyty stanowią istotny wkład w przezwyciężanie naszych trudności.

W imieniu Narodu Polskiego wyrażamy podziękowanie za pomoc, jaką w trudnych chwilach okazują nam sojusznicze kraje socjalistyczne. Z uznaniem odnosimy się do pozytywnych działań niektórych naszych partnerów na Zachodzie.

Doceniamy charytatywną pomoc wielu organizacji, w tym również religijnych różnych wyznań.

Odrzucając i potępiając niczym nie usprawiedliwione próby ingerencji w wewnętrzne sprawy polskie ze strony niektórych państw i kół zachodnich. Sejm deklaruje solennie wolę pokojowego współżycia, a także współpracy ze wszystkimi, szczególnie z tymi, którzy okazują Polsce życzliwość i zrozumienie dla jej trudnej sytuacji, którzy w stabilizacji w naszym kraju upatrują integralną część składową pokoju europejskiego.

Sejm aprobuje cele i zadania polskiej polityki zagranicznej przedstawione przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz następujące z nich uznaje za szczególnie ważne:

-
skoncentrowanie wszystkich wysiłków międzynarodowych naszego państwa na tworzeniu warunków sprzyjających wychodzeniu Polski z kryzysu;
-
wzmożenie działań służących efektywnej współpracy gospodarczej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w stosunkach z wysoko rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi oraz krajami rozwijającymi się;
-
przeciwstawianie się próbom gospodarczego i politycznego dyskryminowania Polski oraz ograniczania naszego wpływu na kształtowanie sytuacji w Europie;
-
zwiększenie naszej aktywności na rzecz odprężenia i trwałego pokoju w Europie i na świecie, poparcie radzieckich propozycji i decyzji rozbrojeniowych.

W realizacji powyższych zadań Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma za sobą poparcie wszystkich Polaków kierujących się poczuciem odpowiedzialności za losy kraju i pokoju w Europie.