§ 5. - Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.
§  5.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia a niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.