§ 2. - Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.
§  2.
1.
Równowartość kosztów za jeden rok studiów lub nauki wynosiła w 2002 r. 18.235,00 zł.
2.
Przy ustalaniu w latach następnych równowartości kosztów podlegających zwrotowi:
1)
równowartość kosztów, o których mowa w ust. 1, waloryzuje się, mnożąc dotychczasową równowartość kosztów przez średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem określony w ustawie budżetowej na dany rok, z dniem wejścia w życie tej ustawy;
2)
iloczyn zwaloryzowanej kwoty określonej w ust. 1 i liczby lat studiów lub nauki stanowi całkowite koszty studiów lub nauki, zwane dalej "całkowitymi kosztami";
3)
całkowite koszty dzieli się przez liczbę lat służby obowiązkowej żołnierza zawodowego, a następnie mnoży się przez liczbę lat służby obowiązkowej, których żołnierz zawodowy nie przesłużył;
4)
rozpoczęty rok służby obowiązkowej traktuje się jako pełny.