§ 1. - Zwrot przez żołnierza zawodowego kosztów poniesionych na jego kształcenie w czasie studiów lub nauki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.7.84

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2003 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
równowartość kosztów zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania, poniesionych w czasie studiów lub nauki, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "równowartością kosztów";
2)
zasady i tryb zwracania kosztów, o których mowa w pkt 1;
3)
przypadki, w których żołnierz zawodowy jest zwolniony od obowiązku zwrotu równowartości kosztów.