Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. - Dz.U.2004.89.851 - OpenLEX

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.89.851

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa przypadki, warunki i tryb dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju.
1. 
Zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług, zwany dalej "zwrotem podatku", przysługuje osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, zwanej dalej "podmiotem uprawnionym", który:
1)
jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności;
2)
nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium kraju;
3) 2
 nie wykonuje na terytorium kraju sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:
a)
usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 15 ustawy,
b)
usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
c)
usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
d)
usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze morskich środków transportu,
e)
usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu,
f)
usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,
g)
usług związanych z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
h)
usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich części składowych,
i)
usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych głównie w transporcie międzynarodowym,
j)
usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy,
k)
dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikiem jest ich nabywca.
2. 
Zwrot podatku przysługuje również podmiotom zagranicznym świadczącym na terytorium kraju osobom niepodlegającym opodatkowaniu usługi elektroniczne, które zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyły w państwie członkowskim zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej wobec tych usług.
3. 
Zwrot podatku podmiotom zagranicznym, o których mowa w ust. 2, stosuje się do nabywanych towarów i usług, które są związane wyłącznie ze świadczeniem usług elektronicznych przez te podmioty.
1. 
Zwrot podatku przysługuje podmiotom uprawnionym, gdy zgodnie z przepisami ustawy oraz aktami wykonawczymi do ustawy zwrot lub prawo do pomniejszenia podatku należnego przysługuje podatnikom, o których mowa w art. 15 ustawy.
2. 
Zwrot podatku w odniesieniu do podmiotów z terytorium państw trzecich przysługuje na zasadzie wzajemności.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do podatników, o których mowa w § 2 ust. 2.
1. 
Podmiot uprawniony może wystąpić o zwrot podatku w odniesieniu do nabycia towarów i usług lub do importu towarów, dokonanych przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy.
2. 
Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:
1)
200 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;
2)
25 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.
3. 
Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu okresu, za jaki składany jest wniosek.
1. 
Zwrot podatku następuje na wniosek podmiotu uprawnionego, zwany dalej "wnioskiem".
2. 
Wniosek składa się do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej "naczelnikiem urzędu skarbowego", nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.
3. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Do wniosku dołącza się:
1)
oryginały faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;
2)
oryginał zaświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności;
3)
dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, i podmiot zagraniczny jest zidentyfikowany dla świadczenia usług elektronicznych poza terytorium kraju.
5. 
Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.
6. 
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wydaje organ podatkowy w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności podmiotu uprawnionego.
7. 
Jeżeli podmiot uprawniony składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wystawienia oraz nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.
1. 
Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot podatku, każda faktura lub dokument celny, z których wynikają kwoty do zwrotu podatku, podlegają ostemplowaniu pieczęcią Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwanego dalej "urzędem skarbowym", oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
2. 
Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku i urząd skarbowy dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 4.
3. 
Jeśli zasadność zwrotu podatku wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2, do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.
4. 
Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu.
Zwrot podatku jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego w kraju lub w kraju jego siedziby albo miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek, w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności podmiotu uprawnionego, urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.
1. 
Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienależnie przez podmiot uprawniony podlegają zwrotowi do urzędu skarbowego wraz z należnymi odsetkami.
2. 
W przypadku niedokonania zwrotu podatku uzyskanego nienależnie wraz z należnymi odsetkami, podmiotowi uprawnionemu nie przysługuje kolejny zwrot.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O REJESTRACJI PODATNIKA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ LUB PODATKU O PODOBNYM CHARAKTERZE W KRAJU SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB STAŁEGO MIEJSCA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

/The specimen of certificate of taxpayer's registration as taxpayer of the value added tax or a tax of similar nature in the country of permanent establishment or residence or the permanent place where the activity is carried out/
Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)

/Certificate of registration as taxpayer (entrepreneur)/

.................................................................................

(nazwa i adres urzędu podatkowego / name and address of the competent authority/)

poświadcza, że (certifies that) .................................................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy / name and surname,

.................................................................................

or name of firm/)

.................................................................................

(adres, siedziba / address, permanent establishment/)

.................................................................................

(rodzaj prowadzonej działalności lub branża / nature of activity, or branch of industry/)

został(a) zarejestrowany(a) jako osoba (przedsiębiorca) podlegający(a) podatkowi od wartości dodanej lub podatkowi o podobnym charakterze pod następującym numerem identyfikacyjnym (is registered as a person (entrepreneur) subject to the value added tax or a tax of similar nature under the following tax identyfication number): ...............

................ ................ ..........................

(data / date/) pieczęć urzędowa (podpis / signature/)

(official stamp) (nazwisko i stanowisko

/ name and position/)

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.248.1848) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 października 2007 r. (Dz.U.07.204.1472) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 listopada 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.248.1848) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.