Rozdział 3 - Szczegółowy sposób dokumentowania i tryb wypłaty zaliczki otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej lub czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy w przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, oraz przypadki zwrotu tej zaliczki wraz z oprocentowaniem - Zwrot podatku niektórym podatnikom, zaliczkowy zwrot podatku, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.95.798

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

Rozdział  3

Szczegółowy sposób dokumentowania i tryb wypłaty zaliczki otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej lub czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy w przypadku nabycia towarów lub usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy, oraz przypadki zwrotu tej zaliczki wraz z oprocentowaniem

§  4. 
Podmiot występujący o zwrot kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki obowiązany jest posiadać:
1)
oryginały faktur (faktur korygujących) oraz w przypadku importu towarów dokumenty celne - potwierdzające, że łączna wartość nabytych towarów bez podatku naliczonego jest nie mniejsza niż określona w art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy;
2)
dokumenty potwierdzające uregulowanie należności za nabyte towary i usługi objęte zwrotem kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki, a w przypadku importu towarów potwierdzające zapłatę podatku należnego od tego importu, w tym:
a)
dokumenty bankowe potwierdzające dokonanie przelewu lub innego rodzaju płatności,
b)
oświadczenia sprzedawcy o przyjęciu zapłaty gotówką zgodnie z odrębnymi przepisami lub uregulowaniu należności w innej formie, jeżeli zapłata lub uregulowanie należności nie nastąpiło za pośrednictwem banku.
§  5. 
Wniosek łącznie z oświadczeniem, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy, należy złożyć wraz z deklaracją podatkową, nie wcześniej niż za okres rozliczeniowy, w którym spełnione zostały wszystkie warunki, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, uprawniające do zwrotu kwoty podatku naliczonego w formie zaliczki.
§  6. 
Zaliczka wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-1 lub NIP-2.
§  7. 
1. 
Podmiot jest obowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki wraz z odsetkami i jednocześnie powiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli:
1)
nie spełni warunków wynikających ze złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 2 pkt 4 ustawy;
2)
przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy:
a)
nabyte towary lub usługi objęte zwrotem podatku naliczonego w formie zaliczki zostały wykorzystane do czynności lub były przedmiotem czynności, w stosunku do których nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
b)
otwarto likwidację, ogłoszono upadłość lub zakończono działalność,
c)
dokonano zbycia przedsiębiorstwa.
2. 
Podmiot dokonuje zwrotu zaliczki wraz z odsetkami, naliczonymi od dnia otrzymania poszczególnych rat zaliczki, w terminie 15 dni od końca miesiąca, w którym zaistniała przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających zwrot otrzymanej zaliczki.
3. 
Do odsetek, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.