Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Zwrot podatku niektórym podatnikom, zaliczkowy zwrot podatku, wystawianie faktur, sposób ich przechowywania oraz lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.95.798

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku podatnikom określonym w art. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowy sposób dokumentowania i tryb wypłaty zaliczki otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej oraz przypadki zwrotu tej zaliczki wraz z oprocentowaniem;
3)
szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
4)
listę towarów i usług, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
podatku - rozumie się przez to podatek od towarów i usług;
2)
podatniku - rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług;
3)
zarejestrowanym podatniku - rozumie się przez to podatnika zarejestrowanego na podstawie art. 96, art. 97 lub art. 157 ustawy;
4)
podmiotach - rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne;
5)
numerze identyfikacji podatkowej - rozumie się przez to numer, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;
6)
sprzedawcy - rozumie się przez to podatnika, o którym mowa w art. 15 i 16 ustawy.