Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.771

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 listopada 1920 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży członków komisji podatkowych na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 82, poz. 550) zarządza się co następuje:
§  1. Członkom i zastępcom członków komisji podatkowych, nie będącym czynnymi funkcjonarjuszami państwowymi przyznaje się zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania na posiedzenia komisji i z powrotem w takiej wysokości, jak funkcjonariuszom państwowym na zasadzie przepisów art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie djet i kosztów podróży funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 74, poz. 507) z następującemi zmianami:
a) koszta podróży członków i zastępców członków komisji podatkowych obejmują tylko ceny biletów jazdy koleją lub statkiem wodnym oraz wydatki na dojazdy z dworca i na dworzec kolejowy, względnie z przystani i do przystani, nie obejmują natomiast zwrotu kosztów przewozu bagażu podróżnego oraz wydatków na tragarzy;
b) przy podróżach koleją zwraca się członkom i zastępcom członków komisji podatkowych zawsze cenę biletu II klasy, przy podróżach statkiem wodnym - cenę biletu I klasy;
c) przy podróży kołowej nie zwraca się członkom i zastępcom członków komisji podatkowych nigdy kosztów w faktycznie wydanej kwocie, lecz zawsze według taryfy, obowiązującej w każdym powiecie dla podwód;
d) do podróży członków i zastępców członków komisji podatkowych nie mają nadto zastosowania przepisy ustępów 4, 5 i 7 art. 5 lit. A. tudzież ustępów 1, 6 i 7 art. 5 lit. D. cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.
§  2. Z odbytych podróży składają członkowie komisji podatkowych i ich zastępcy rachunki przewodniczącemu właściwej komisji podatkowej, który je sprawdza i zarządza wypłatę w sposób, dla wypłat przepisany. Ustalenie kosztów podróży przez przewodniczącego komisji jest ostateczne.
§  3. Wydatki, połączone ze zwrotem kosztów podróży, zaliczać należy na poczet budżetu Ministerstwa Skarbu, dział 2 § 10 p. t. "Władze i urzędy skarbowe - komisje podatkowe".
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej.