Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.105.694

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 13 października 1920 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży członkom i zastępcom członków Komisji podatkowych, tudzież mężom zaufania na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Art.  1.

Wyznaczoną przepisem § 2 rozporządzenia b. austr. Ministerstwa skarbu z d. 25 czerwca 1897 r. Dz. pr. № 151 wysokość wynagrodzenia kosztów podróży członków i zastępców członków Komisji podatkowych, tudzież mężów zaufania podwyższa się, jak następuje:

przy

odległości

wynoszącej

2

do

4

klm.

na

40

mk.

"

"

"

nad

4

"

6

"

"

60

"

"

"

"

"

6

"

9

"

"

80

"

"

"

"

"

9

"

12

"

"

100

"

a za każdy dalszy kilometr ponad 12 klm. na 8 mk.

Stawka 40 mk. ma zastosowanie także w wypadkach, przewidzianych w ustępie 2 par. 2 powołanego wyżej rozporządzenia.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej i ma zastosowanie do podróży, które miały miejsce w czasie od 1 lipca 1920 r.