Zwrot kosztów i odszkodowanie za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu. - Dz.U.1923.42.291 - OpenLEX

Zwrot kosztów i odszkodowanie za stratę czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.42.291

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 kwietnia 1923 r.
w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratą czasu dla sędziów pokoju w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. № 65, poz. 436) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
Sędziowie pokoju, pełniący obowiązki honorowo, otrzymują tytułem zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu:
b)
jedną dziesiątą część każdoczesnych diet sędziego powiatowego, za każdą załatwioną sprawę karną i cywilną;
b)
jedną dwudziestą część każdoczesnych diet sędziego powiatowego, za spełnienia czynności, przewidzianych w § 2 L. 4 i 5 i § 4 instrukcji dla sędziów pokoju, do spraw cywilnych (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pruskiej № 24, doz. 307 ex 1920);
c)
jedną setną część każdoczesnych diet sędziego powiatowego za każdy wydany mandat karny;
a)
nadto otrzymują zamiejscowi sędziowie pokoju, o ile mieszkają w miejscowościach, położonych w odległości ponad 2 kim. od siedziby sądu 30% od kwot przypadających w myśl ustępów a), b) i c) niniejszego artykułu.
Wypłata powyższych kwot następuje w ratach miesięcznych z dołu i tylko na żądanie sędziego pokoju, przyczem ogólna suma miesięczna zaokrągla się do setek w dół.
W rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się sprawę za załatwioną
a)
w sprawach cywilnych w razie:

1) zawarcia przez strony ugody,

2) cofnięcia skargi,

3) wydania wyroku prawomocnego, wzgl. w razie zapadnięcia wyroku przeciw któremu przysługuje apelacja do wyższej instancji,

4) rozpoczęcia sprawy po przeprowadzonej ustnej rozprawie, o ile sprawa do 3 miesięcy nie została podjęta,

5) w razie spełnienia czynności przewidzianej w § 2 L 4 i 5 i w § 4 instrukcji dla sędziów pokoju do spraw cywilnych (Dz. Urz. Min. b. dz. pr. № 24, poz. 307 ex 1920)

b)
w sprawach karnych w razie:

1) zapadnięcia wyroku w i instancji,

2) zastanowienia postępowania według przepisów § 431, względnie § 433 proc. kar.

Za podróże służbowe otrzymują sędziowie pokoju diety i zwrot kosztów podróży wedle ogólnych przepisów o kosztach podróży i dietach, dotyczących sędziów powiatowych.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w okręgach sądów apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu od 1 kwietnia 1923 r. i z tym dniem tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra b. dzielnicy pruskiej z dnia 25 stycznia 1921 r. (Dz. Urz. Min. b. dz. pr. № 5, poz. 13) i z dn. 10 września 1921 iv (Dz. U. R. P. № 84, poz. 597).