Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.597

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 10 września 1921 r.
w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu dla sędziów pokoju w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów (wymiar sprawiedliwości) Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. № 65, poz. 436) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanowiony w art. 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 1921 r. w sprawie zwrotu kosztów i odszkodowania za stratą czasu dla sędziów pokoju w byłej dzielnicy pruskiej (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 5 poz. 25) ryczałt podwyższa się o 100%.
§  2. Sędziowie pokoju otrzymują pozatem za każdy wydany pod ich-, przewodnictwem przez sąd pokoju mandat karny tytułem zwrotu kosztów i odszkodowania za stratę czasu kwotę dziesięć marek. Obliczenie należnego z tego tytułu ryczałtu następuje w ratach miesięcznych z dołu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 1921 roku.