Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.45.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 15 kwietnia 1996 r.
w sprawie zwrotu kosztów dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, które podjęły zatrudnienie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania.

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1.  1  Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub odbywania u pracodawcy stażu i z powrotem, zwanych dalej "kosztami dojazdu", osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje na stałe w powiecie (gminie) uznanym na podstawie odrębnych przepisów za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
2) 2  podjęła, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub staż poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której koszt dojazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej, wynosi miesięcznie co najmniej 120 zł,
3) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 2-krotnego najniższego wynagrodzenia.
§  2.  3  Starosta może dokonywać przez okres 12 miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania osobie, która spełniła łącznie następujące warunki:
1) zamieszkuje na stałe w powiecie (gminie) uznanym na podstawie odrębnych przepisów za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
2) 4  podjęła, na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub staż poza miejscem stałego zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
3) mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona lub odbywa staż, albo w pobliżu tej miejscowości,
4) ponosi koszt zakwaterowania w hotelu lub mieszkaniu, o których mowa w pkt 3, wynoszący miesięcznie co najmniej 20% najniższego wynagrodzenia,
5) uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 2,5-krotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu, za który dokonywany jest zwrot kosztów zakwaterowania.
§  3. 
1.  5  Osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 1 lub § 2, może złożyć wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów dojazdu lub zakwaterowania w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Wzory wniosku stanowią załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
2.  6  O rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta powiadamia wnioskodawcę na piśmie.
3.  7  Zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania, poniesionych w okresie poprzedniego miesiąca, starosta dokonuje po przedłożeniu przez uprawnioną osobę rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów. Wzór rozliczenia stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do rozporządzenia.
4.  Zwrotowi mogą podlegać koszty dojazdu albo zakwaterowania do wysokości:
1) 90% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 90% najniższego wynagrodzenia - w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia lub odbywania stażu,
2) 70% kosztów faktycznie poniesionych, jednakże miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 70% najniższego wynagrodzenia - w okresie od siódmego miesiąca zatrudnienia lub odbywania stażu.
5.  Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 i 2, nie przysługuje za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, oraz od miesiąca, w którym pracownik dokonał wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego.
§  4.  8  Starosta finansuje z Funduszu Pracy w pełnej wysokości koszty zakwaterowania bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, skierowanych na szkolenie odbywane poza miejscem stałego zamieszkania, jeżeli zakwaterowanie to wynika z umowy zawartej z jednostką szkoleniową. Należność z tytułu zakwaterowania przekazywana jest jednostce szkoleniowej, której zlecono szkolenie.
§  4a.  9  W powiatach (gminach), które utraciły status rejonu zagrożonego szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania jest dokonywany do końca okresu, na który został przyznany.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  10

WZÓR WNIOSKU

Dnia..................

....................

(imię i nazwisko)

....................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w ...................

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r.

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu(Dz. U. z 2003 r.

Nr 58, poz. 514, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o

dokonywanie przez okres ..... miesięcy zwrotu z Funduszu Pracy

ponoszonych przeze mnie kosztów dojazdu do pracy - miejsca

stażu*) i powrotu do miejsca zamieszkania.

Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu

pracy z dnia ..................................................

podjąłem(am) z dniem ..........................................

zatrudnienie-staż*) w .........................................

(nazwa pracodawcy)

w miejscowości ................................................

Jednocześnie oświadczam, że koszt dojazdu najtańszym,

dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez przewoźnika

wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej, to

jest...........................................................

(nazwa przewoźnika)

wynosi .................... zł miesięcznie:

Oświadczam, że wybrany środek transportu jest dla mnie dogodny

z uwagi na:....................................................

...............................................................

Nadmieniam jednocześnie, że zgodnie z zawartą umową będę

uzyskiwał(a) za wykonywaną pracę wynagrodzenie w wysokości

................... zł miesięcznie**).

............

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Nie dotyczy stażu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  11

WZÓR WNIOSKU

Dnia .................

....................

(imię i nazwisko)

....................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w ..................

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia

14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1, z późniejszymi zmianami)

zwracam się z prośbą o dokonywanie przez okres ..... miesięcy

zwrotu z Funduszu Pracy ponoszonych przeze mnie kosztów

zakwaterowania.

Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu

pracy z dnia ..................................................

podjąłem (podjęłam) z dniem .............. zatrudnienie-staż*)

w ......................................................

(nazwa pracodawcy)

w miejscowości .............................

Jednocześnie oświadczam, że:

- zamieszkuję w hotelu*) w .................................

(nazwa hotelu i jego adres)

- zamieszkuję w wynajętym mieszkaniu*) .....................

..........................................................

(adres i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji)

- koszt zakwaterowania ponoszony przeze mnie wynosi

miesięcznie ................. zł

- zgodnie z zawartą umową uzyskiwane przeze mnie

wynagrodzenie za pracę wynosić będzie około

................zł miesięcznie.

...............

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3  12

WZÓR ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU

Dnia .................

....................

(imię i nazwisko)

....................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w ...................

ROZLICZENIE

faktycznie poniesionych kosztów dojazdu

do pracy - miejsca stażu*) w miesiącu ..............

W miesiącu ............... 200 .... r. z tytułu dojazdu

do pracy-miejsca stażu*) i powrotu do miejsca zamieszkania

poniosłem(am) koszty w wysokości ................. zł.

Kwota powyższa wynika z przejazdu w rozliczanym miesiącu z

miejsca zamieszkania

..............................................................

(miejscowość)

do miejsca zatrudnienia-stażu*) i powrotu ....................

(miejscowość)

najtańszym, dogodnym środkiem transportu, obsługiwanym przez

przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji

publicznej, to jest:

..............................................................

(nazwa przewoźnika)

Koszt dojazdu wynosił .............. zł.

Jednocześnie oświadczam, że:*)

- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości

.................... zł,

- nadal pozostaję w zatrudnieniu (odbywam staż),

- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.

Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)

- proszę przekazać pocztą na adres

......................................................

- proszę przekazać na moje konto nr ......................... w

...............................................................

- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy.

............

(podpis)

______

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  13

WZÓR ROZLICZENIA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

Dnia .................

......................

(imię i nazwisko)

......................

(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy

w ..................

ROZLICZENIE

faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania w miesiącu .............

W miesiącu .......... 199 ... r. z tytułu podjęcia zatrudnienia

- stażu*) poza miejscem stałego zamieszkania poniosłem(am)

koszty zakwaterowania w kwocie ............... zł (według

załączonych dokumentów: rachunku, pokwitowania wpłaty*)

Jednocześnie oświadczam, że:

- za rozliczony miesiąc uzyskałem(am) wynagrodzenie w wysokości

................... zł,

- nadal pozostaję w zatrudnieniu (odbywam staż),

- nie wypowiedziałem(am) umowy o pracę.

Należną mi kwotę zwrotu kosztów:*)

- proszę przekazać pocztą na adres ............................

- proszę przekazać na moje konto nr ............ w ............

- odbiorę osobiście w kasie powiatowego urzędu pracy.

............................

(podpis)

______

*)Niepotrzebne skreślić

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U.01.134.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2001 r.

2 § 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 września 1998 r. (Dz.U.98.120.778) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U.03.209.2031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2003 r.

3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U.01.134.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2001 r.

4 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 września 1998 r. (Dz.U.98.120.778) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1998 r.
5 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
6 § 3 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U.01.134.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2001 r.

7 § 3 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U.01.134.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2001 r.

8 § 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 listopada 2001 r. (Dz.U.01.134.1512) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2001 r.

9 § 4a:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 września 1998 r. (Dz.U.98.120.778) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1998 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

10 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U.03.209.2031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2003 r.

11 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
12 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 listopada 2003 r. (Dz.U.03.209.2031) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 2003 r.

13 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.