Zwrot cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.53.420

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 lipca 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę zbóż, strączkowych, nasion oleistych, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
(1) 1
Przy wywozie za granicę standaryzowanych - zbóż, strączkowych, nasion oleistych gorczycy i maku, produktów przemiału, grochu polerowanego i słodu, wytworzonych w kraju, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wytworzenia tych towarów nawozy, materiały pomocnicze, narzędzia i maszyny, według następujących norm:
1)za 100 kg pszenicy, żyta, jęczmienia i gryki (tatarki)4.-
2)za 100 kg grochu (poz. tar. cel. przywozowej 9), fasoli, bobu, soczewicy, wyki, peluszki, bobiku oraz mieszanek - wyki i peluszki z owsem lub jęczmieniem4.-
3)za 100 kg nasion oleistych: gorczycy i maku"4.-
4)za 100 kg mąki: pszennej, żytniej i jęczmiennej, wykazującej po spaleniu:
a) do 0,8% popiołu"7.-
b) powyżej 0,8% do 2,5% popiołu"5.50
c) powyżej 2,5% do 3,6% popiołu"3.25
5)za 100 kg kaszy jęczmiennej (poz. tar. cel. przywozowej 28 p. 2), kaszy gryczanej (poz. tar. cel. przywozowej 28 p. 3), kaszy owsianej i płatków owsianych (poz. tar. cel. przywozowej 28 p. 5 i 227)"7.-
6)za 100 kg grochu polerowanego również w połówkach (poz. tar. cel. przywozowej 29)"5.50
7)za 100 kg słodu (poz. tar. cel. przywozowej 35)"6.-
(2)
Warunkiem przyznania zwrotu cła ustalonego w ust. (1) jest uzyskanie w tym celu przez stronę zaświadczenia eksportowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
(3)
Podana w ust. (1) waga towaru obejmuje również wagę ewentualnego bezpośredniego opakowania.
Do odprawy wywozowej za zwrotem cła towarów, wymienionych w § 1, są uprawnione wszystkie urzędy celne kolejowe, morskie oraz rzeczne, położone na polskim obszarze celnym.
Na dowód przyznania zwrotu cła urząd celny, dokonywający odprawy wywozowej, wystawi po stwierdzeniu wywozu towaru za granicę kwit wywozowy na podstawie wymienionego w § 1 ust. (2) zaświadczenia eksportowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
(1)
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela; są one ważne w ciągu miesiąca od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.
(2)
Kwity wywozowe będą realizowane przez dyrekcje ceł, którym podlegają urzędy celne wystawiające te kwity, z tym jednak zastrzeżeniem, że w Dyrekcji Ceł w Warszawie będą realizowane również kwity wywozowe, wystawione przez urzędy celne położone w okręgu Dyrekcji Ceł w Gdańsku.
(3) 2
W razie nieprzedstawienia do realizacji kwitu wywozowego w ciągu miesiąca od daty jego wystawienia (ust. 1), strona straci prawo do otrzymania przyznanego zwrotu cła.
Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych ustala i ogłasza w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" wykaz organizacyj, za których pośrednictwem będą wydawane zaświadczenia eksportowe wystawiane przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz warunki uzyskania tych zaświadczeń.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1938 r. i obowiązuje do odwołania z tym, że rozporządzenie odwołujące zostanie ogłoszone przynajmniej na sześć tygodni przed terminem wejścia jego w życie.
(2)
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 3 września 1937 r. w porozumieniu z Ministrami Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zwrotu cła przy wywozie za granicę jęczmienia (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 495).
1 § 1 ust. (1) zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1939 r. (Dz.U.39.80.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1939 r.
2 § 4 ust. (3) dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1939 r. (Dz.U.39.80.525) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 1939 r.