Zwrot cła przy wywozie masła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.71.539

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 20 września 1929 r.
w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła. *

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę naturalnego masła krowiego (pozycja taryfy celnej wywozowej Nr. 259, uwaga 1), wytworzonego w kraju, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzane z zagranicy i zużyte do wytwarzania masła urządzenia i materjały pomocnicze, według następującej normy:

za 100 kg. naturalnego masła krowiego zł. 6 -.

Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawianych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych lub izb przemysłowo-handlowych, po stwierdzeniu wywozu towaru zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski

Wykazy związków eksportowych, uprawnionych do wystawiania wyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalone przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1929 r. i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia w życie.
* Z dniem 1 czerwca 1930 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia przedłuża się do dnia 1 września 1930 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 maja 1930 r. o przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia tychże Ministrów z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz.U.30.42.364).

Z dniem 1 września 1930 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia przedłuża się do dnia 31 grudnia 1930 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1930 r. o dalszem przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz.U.30.62.496).

Z dniem 1 stycznia 1931 r. moc obowiązującą nin. rozporządzenia przedłuża się aż do odwołania, z tem, że rozporządzenie obniżające wysokość normy zwrotu cła lub też uchylające całkowicie zwrot cła przy wywozie masła winno być ogłoszone przynajmniej na dwa miesiące przed terminem wejścia jego w życie, zgodnie z § 1 rozporządzenia o częściowej zmianie i przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masłaz dnia 24 grudnia 1930 r. o częściowej zmianie i przedłużeniu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 20 września 1929 r. w sprawie zwrotu cła przy wywozie masła (Dz.U.30.94.736).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1930 r. (Dz.U.30.94.736) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1931 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych (Dz.U.33.1.4) z dniem 10 stycznia 1933 r.
3 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 października 1929 r. (Dz.U.29.74.564) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 października 1929 r.