Zwrot cła przy wywozie kapeluszów i stożków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.74.650

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 10 sierpnia 1927 r.
w sprawie zwrotu cła przy wywozie kapeluszów i stożków.

Na zasadzie art. 7 lit. d ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę kapeluszy i stożków wojłokowych (wełnianych) barwionych, wytworzonych w kraju, zezwala się na zwrot cła uiszczonego za sprowadzone z zagranicy, zużyte do wyrobu tych towarów barwniki, podług następujących norm:

za 100 kg. kapeluszy i stożków wojłokowych (wełnianych) barwionych 82.50.

Zwrot cła z tytułu, wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo, przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych oraz izb przemysłowo-handlowych, po stwierdzeniu występu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Wykazy związków eksportowych oraz izb przemysłowo-handlowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Monitorze Polskim.
Przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia wyda Minister Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 1928 r. (Dz.U.28.47.468) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 1928 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 1934 r. (Dz.U.34.41.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 1934 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych. (Dz.U.33.1.4) z dniem 10 stycznia 1933 r.
4 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 kwietnia 1934 r. (Dz.U.34.41.367) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 maja 1934 r.