Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.76.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 6 listopada 1929 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę standartyzwanych: zbóż, produktów przemiału i słodu, wytworzonych w kraju, przyznaje się zwrot ceł uiszczonych za sprowadzane z zagranicy i zużyte do wytwarzania tych towarów nawozy, materjały pomocnicze i urządzenia, według następujących norm:
za 100 kg.owsa i jęczmieniaZł.4,-
za 100 kg.żyta i pszenicy"6,-
za 100 kg.mąki (poz. tar. celn. przywozowej 3 p. 1), kaszy jęczmiennej (poz. tar. celn. przywozowej 3 p. 2 z lit. a) i słodu (poz. tar. celn. przywozowej 3 p. 3)"9.-
Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia uskutecznia się na podstawie kwitów wywozowych, wystawianych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na mocy zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu miesiąca od daty ich "wystawienia i stanowią podstawę do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła. Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie i Poznaniu.
Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz Ministrem Rolnictwa ustali nazwę organizacji eksportowej, względnie organizacyj eksportowych, uprawnionych do otrzymywania wymienionych w § 2 niniejszego rozporządzenia zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz warunki, na których podstawie organizacja względnie organizacje te otrzymywać będą wymienione zaświadczenia, i ogłosi w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 listopada 1929 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 1930 r. włącznie.
1 § 5 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1930 r. (Dz.U.30.26.229) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 kwietnia 1930 r.