Zwrot ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 22 kwietnia 1932 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie niektórych przetworów mięsnych.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzą się co następuje:
Przy wywozie zagranicę poniżej wyszczególnionych przetworów mięsnych, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych przetworów materjały według następujących norm:

od przetworów mięsnych: wędzonych, suszonych lub konserwowanych również w puszkach, słoniny solonej lub wędzonej, szmalcu - za 100 kg łącznie z wagą bezpośredniego opakowania zł 25.-

od przetworów mięsnych: solonych i peklowanych-za 100 kg łącznie z wagą bezpośredniego opakowania zł 20.-.

Przepis powyższy nie dotyczy zwrotu cła przy wywozie bekonów i szynek.

Zwrot cła, z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towaru zagranicą.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu roku od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła.

Wykaz urzędów celnych upoważnionych do realizowania wymienionych kwitów wywozowych oraz tryb postępowania przy realizowaniu tych kwitów ustala Minister Skarbu i ogłasza w dzienniku urzędowym "Monitor Polski".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1932 r. i obowiązuje aż do odwołania. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 681), wydane jednak na jego podstawie oraz na podstawie rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 2, poz. 10) kwity wywozowe zachowują ważność w ciągu 9 miesięcy od daty ich wystawienia i służą do uiszczenia należności celnych za wszystkie towary sprowadzane z zagranicy, przyczem kwity wystawione na podstawie powołanego rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 1931 r. służą do uiszczenia należności celnych w każdym z urzędów upoważnionych do realizowania kwitów, zaś kwity wystawione na podstawie powołanego rozporządzenia z dnia 9 stycznia 1930 r. służą do uiszczenia należności celnych w każdym z urzędów upoważnionych do wystawiania kwitów.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 grudnia 1932 r. w sprawie zmiany przepisów, dotyczących kwitów wywozowych (Dz.U.33.1.4) z dniem 10 stycznia 1933 r.