Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.5.32 - OpenLEX

Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 18 stycznia 1932 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Przy wywozie zagranicę bekonów i szynek, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały według następujących norm:
za 100 kgbekonówZł. 25.-
za 100 kgszynek peklowanych, wędzonych, również w opakowaniu hermetycznemZł. 25.-
Zwrot cła, z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg jednego miesiąca od daty ich wystawienia, i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła, Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie, Poznaniu i Lwowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 30 kwietnia 1932 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 680), wydane jednak na podstawie wymienionego rozporządzenia kwity wywozowe zachowują ważność w ciągu jednego miesiąca od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła. Kwity wywozowe wystawione na podstawie rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 451) zachowują ważność w ciągu 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczenia należności celnych za wszystkie towary sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów upoważnionych do wystawiania kwitów.