Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. - Dz.U.2004.74.674 - OpenLEX

Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.74.674

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Na podstawie art. 60 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb zwrotu akcyzy,
2)
terminy zwrotu akcyzy,
3)
minimalną kwotę zwrotu akcyzy,
4)
wzór wniosku o zwrot akcyzy,
5)
wykaz dokumentów dołączanych do wniosku o zwrot akcyzy,
-
w odniesieniu do dostaw wewnątrzwspólnotowych i eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, zapłaconej na terytorium kraju, przysługuje podatnikowi akcyzy, zwanemu dalej "podatnikiem", o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", który:
1)
dokonał na terytorium kraju zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane i posiada dokumenty potwierdzające tę zapłatę;
2)
dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ustawy;
3)
posiada potwierdzenie, na trzeciej karcie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub kopii dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, otrzymania przez odbiorcę z państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
4)
posiada potwierdzenie zapłaty akcyzy lub jej zabezpieczenia w państwie członkowskim przeznaczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
1. 
W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:
1)
dokumenty potwierdzające zapłatę na terytorium kraju akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane;
2)
dokumenty dotyczące dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, w szczególności kopię pierwszej karty uproszczonego dokumentu towarzyszącego bądź kopię dokumentu handlowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy.
4. 
Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane w dostawie wewnątrzwspólnotowej nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 10 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia złożenia wniosku.
1. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane w dostawie wewnątrzwspólnotowej i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia przedstawienia następujących dokumentów:
1)
potwierdzających zapłatę akcyzy lub jej zabezpieczenia w państwie członkowskim przeznaczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
2)
potwierdzenia, o którym mowa w § 2 pkt 3;
3)
faktur i innych dokumentów potwierdzających dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.
2. 
Jeżeli zasadność zwrotu akcyzy wymaga dodatkowego sprawdzenia, zwrot następuje w terminie 90 dni.
3. 
Właściwy naczelnik urzędu celnego, uwzględniając wniosek o zwrot akcyzy, jest obowiązany ostemplować pieczęcią urzędu oraz przedziurkować każdy dokument dołączony do wniosku o zwrot akcyzy w celu uniknięcia ponownego ich użycia.
4. 
Po dokonaniu zwrotu akcyzy właściwy naczelnik urzędu celnego niezwłocznie zwraca podatnikowi ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty dołączone do wniosku o zwrot akcyzy.
W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju przysługuje podatnikowi, który:
1)
dokonał zapłaty akcyzy za wyroby akcyzowe zharmonizowane na terytorium kraju;
2)
dokonał eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z zapłaconą akcyzą;
3)
posiada dokument odprawy celnej SAD potwierdzający wywóz wyrobów z terytorium kraju poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.
1. 
W przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju następuje na pisemny wniosek podatnika, składany do właściwego naczelnika urzędu celnego, w ciągu roku od dnia dokonania eksportu.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:
1)
dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju;
2)
dokument SAD potwierdzony przez graniczny urząd celny;
3)
faktury i inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu.
3. 
Kwota wnioskowanego zwrotu akcyzy w eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych 100 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia składania wniosku.
Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu akcyzy w eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot akcyzy wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2; przepisy § 4 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest dokonywany w złotych polskich na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku o zwrot akcyzy. W przypadku gdy zwrot akcyzy jest dokonywany na rachunek podatnika mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim, koszty związane z dokonaniem tego zwrotu ponosi podatnik.
Wzór wniosku o zwrot akcyzy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

wzór