Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.923 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Na podstawie art. 64 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób dokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą", w tym rodzaj dokumentów potwierdzających ich spełnienie;
2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwanego dalej "zwolnieniem";
3) szczegółowy sposób udzielania, przedłużania i cofania zwolnienia.
§  2. 
1.  Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy są:
1) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy - oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy - dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania przez podmiot procedury zawieszenia poboru akcyzy;
3) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy:
a) informacja banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu,
b) sprawozdania finansowe podmiotu, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,
c) oświadczenie podmiotu, z którego wynika, że w stosunku do podmiotu nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub postępowanie egzekucyjne;
4) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy - aktualne zaświadczenie, wydane przez:
a) naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji,
b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;
5) w zakresie, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy - zobowiązanie do zapłacenia, na pierwsze żądanie naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.
2.  Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4, nie dołącza się, jeżeli:
1) właściwy naczelnik urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia, dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne lub
2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma właściwy naczelnik urzędu skarbowego.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a oraz pkt 4 lit. a, nie mogą być wystawione wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia.
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, dołącza się w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach.
§  3.  Wzór wniosku o zwolnienie lub przedłużenie zwolnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu skarbowego, który je wydał.
2.  Naczelnik urzędu skarbowego może wydać, na uzasadniony wniosek, większą liczbę egzemplarzy decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, odnotowując na każdym z nich kolejny numer egzemplarza.
§  5. 
1.  Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
§  6. 
1.  Naczelnik urzędu skarbowego, który wydał decyzję o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że nastąpiło naruszenie warunków, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, wzywa podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, do złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie zmian danych dotyczących spełnienia przez ten podmiot tych warunków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
2.  W przypadku gdy podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczenia, że spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy, oraz nie przedstawi aktualnych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, potwierdzających spełnienie tych warunków, naczelnik urzędu skarbowego cofa zwolnienie.
3.  W przypadku cofnięcia zwolnienia podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, niezwłocznie doręcza właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego wszystkie otrzymane egzemplarze decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia celem dokonania przez naczelnika adnotacji o jego cofnięciu.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek

o zwolnienie /przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego*

Wniosek

o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego*

Imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podmiotu:

Miejscowość i data:

NIP

(dzień - miesiąc - rok)

1

5

Adres zamieszkania lub adres siedziby podmiotu:

Naczelnik Urzędu Skarbowego

(nazwa i adres urzędu skarbowego)

2

6

Numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład

podatkowy:

Termin, na jaki zwolnienie ma być udzielone/przedłużone*:

(dzień - miesiąc - rok)

3

7

Rodzaj prowadzonej działalności:

Data rozpoczęcia przez podmiot korzystania z procedury

zawieszenia poboru akcyzy1), 2):

(dzień - miesiąc - rok)

4

8

Ja, niżej podpisany(a), na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.) wnioskuję o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia*

z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na okres do dnia ................................................... Oświadczam, że przewidywana maksymalna kwota zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych* podlegających zabezpieczeniu akcyzowemu wynosi3):.........................................................................

(słownie) ...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o podatku akcyzowym, na potwierdzenie czego przedkładam następujące dokumenty:

1).................................................................................................................................................

2).................................................................................................................................................

3).................................................................................................................................................

4).................................................................................................................................................

5).................................................................................................................................................

6).................................................................................................................................................

7).................................................................................................................................................

8).................................................................................................................................................

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu wymienionego w polu 1 niniejszego wniosku nie toczy się

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub egzekucyjne1).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym zobowiązuję się

do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego, kwoty akcyzy oraz kwoty

opłaty paliwowej, przypadających do zapłaty z tytułu powstania zobowiązania podatkowego oraz

obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

.........................................................................................................................................................

(data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)

_____________________________

* Niewłaściwe skreślić.

1)Nie dotyczy rolników prowadzących skład podatkowy, w którym są wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r.

o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344, z późn. zm.) wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na

własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy.

2)Nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

3)Należy wpisać kwotę równą maksymalnej wysokości zabezpieczenia generalnego, które podmiot byłby obowiązany złożyć, gdyby nie został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Do wniosku należy dołączyć:

1)oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy1), 2);

3)informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu1);

4)sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres1);

5)aktualne zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;

6)aktualne zaświadczenie wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz.U.2010.158.1063), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U.2014.1559).