Zwolnienie z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przyrostu wynagrodzeń z tytułu wzrostu zatrudnienia robotników grupy przemysłowej w niektórych stoczniach w latach 1985 i 1986.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.27.117

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1985 r.
w sprawie zwolnienia z obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej przyrostu wynagrodzeń z tytułu wzrostu zatrudnienia robotników grupy przemysłowej w niektórych stoczniach w latach 1985 i 1986.

Na podstawie art. 3 ust. 8 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia stosuje się do stoczni produkcyjnych realizujących zobowiązania eksportowe wynikające z podpisanych kontraktów na dostawę promów dla szwedzkiego armatora "Stena Line AB".
Zwalnia się od obciążeń, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1983 r. o Państwowym Funduszu Aktywizacji Zawodowej (Dz. U. Nr 75, poz. 334) przyrost wynagrodzeń w stosunku do roku poprzedniego, wynikający ze wzrostu zatrudnienia robotników grupy przemysłowej.
Kwota wynagrodzeń zwolniona z obciążeń w danym roku (okresie) nie może być wyższa, niż wynika z przemnożenia przeciętnego wynagrodzenia robotników grupy przemysłowej danej stoczni w roku (okresie) obliczeniowym przez przyrost zatrudnienia tej grupy pracowników.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do rozliczeń począwszy od pierwszego kwartału 1985 r.