§ 9. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.