§ 6. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  6. 
Weryfikacji spełniania przez statek wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w § 3, dyrektor urzędu morskiego dokonuje podczas inspekcji, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.