§ 5. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  5. 
1. 
W przypadkach, o których mowa w § 3, armator statku składa do dyrektora urzędu morskiego właściwego ze względu na port macierzysty statku wniosek o zgodę na zastosowanie na statku środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub wniosek o zwolnienie statku z wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
dokumentację techniczną, o ile jest wymagana;
2)
opinię uznanej organizacji sprawującej nadzór techniczny nad statkiem, o ile jest wymagana;
3)
oświadczenie armatora o zamiarze wycofania statku z eksploatacji - w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.