§ 4. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  4. 
1. 
W przypadku statków podlegających Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy, wydanie zwolnienia lub zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku jest możliwe po spełnieniu wymagań zawartych w przepisach tej konwencji, dotyczących warunków wydawania zwolnień i stosowania środków równoważnych.
2. 
(uchylony).