§ 2. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  2. 
1. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do statków o obcej przynależności.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
jachtów morskich;
2)
statków żeglugi śródlądowej uprawiających żeglugę na wodach morskich;
3)
statków niepodlegających wpisowi do rejestru okrętowego lub rejestru prowadzonego przez dyrektora urzędu morskiego.