§ 1. - Zwolnienie statku z wymagań w zakresie wyposażenia i konstrukcji lub zastosowania środków równoważnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1779 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2020 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb zwolnienia statku z obowiązku spełniania wymagań określonych przepisami wydanymi na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą", lub wyrażenia zgody na zastosowanie środków równoważnych w zakresie wyposażenia i konstrukcji statku oraz szczegółowe warunki eksploatacyjne, których spełnianie uzasadnia zastosowanie zwolnień lub środków równoważnych.