Zwolnienie od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.31.263

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 grudnia 1970 r.
w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych z nowo założonych zakładów produkcji materiałów budowlanych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Nr 49, poz. 449 z późniejszymi zmianami) i art. 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. 1
Zwalnia się od podatków obrotowego i dochodowego na okres dwóch lat podatkowych, a jeżeli chodzi o zakłady produkujące wyłącznie materiały wymienione w pkt 1 i 4 - na okres trzech lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym nastąpiło uruchomienie zakładu, przychody osiągane z nowo założonych w okresie do dnia 31 grudnia 1975 r. prywatnych zakładów produkcji materiałów budowlanych, produkujących wyłącznie następujące materiały pochodzenia mineralnego:
1)
cegłę paloną lub wapienno-piaskową,
2)
wyroby betonowe i prefabrykaty, służące za materiały ścienne i stropowe,
3)
dachówkę i pustaki,
4)
wapno palone i hydratyzowane,
5)
gips palony.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - w zależności od miejscowych warunków - mogą na obszarze województwa (miasta) lub jego części przedłużyć okres zwolnienia o jeden rok dla wszystkich lub niektórych rodzajów zakładów produkcji materiałów budowlanych.
Zwolnienie przysługuje osobom, które:
1)
w okresie po dniu 1 stycznia 1965 r. nie prowadziły zakładów produkcji materiałów budowlanych,
2)
posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia zakładów produkcji materiałów budowlanych i prowadzą zakłady zgodnie z tymi uprawnieniami,
3)
zatrudniają w zakładach produkujących materiały budowlane wymienione:
a)
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 - nie więcej niż cztery osoby,
b)
w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 - nie więcej niż dwie osoby,
4) 2
produkują cegłę paloną lub wapienno-piaskową w rozmiarach nie przekraczających 600.000 sztuk rocznie.
5) 3
w okresie zwolnienia przychodów zakładu od podatków i w ciągu dwóch lat po tym okresie nie zaprzestaną prowadzenia zakładu na stałe z innych przyczyn niż określone w § 5a ust. 2.
1. 4
Do liczby osób zatrudnionych nie wlicza się małżonka, a w zakładach rzemieślniczych również uczniów w liczbie nie większej niż trzech zatrudnionych na podstawie umowy o naukę zarejestrowanej w izbie rzemieślniczej.
2.
Nabycia, dzierżawy albo uzyskania z innego tytułu prawa użytkowania zakładu produkcji materiałów budowlanych czynnego po dniu 1 stycznia 1965 r. nie uważa się za założenie nowego zakładu.
3. 5
Nie stanowi przeszkody do uznania zakładu za nowo założony uprzednie wykonywanie rzemiosła lub produkcji materiałów budowlanych przez rolnika w warunkach uzasadniających zwolnienie od podatków obrotowego i dochodowego na podstawie przepisów § 59 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym (Dz. U. z 1968 r. Nr 1, poz. 1 z późniejszymi zmianami) lub na podstawie przepisów § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 maja 1965 r. w sprawie ulg podatkowych dla rolników i zespołów wiejskich prowadzących działalność w zakresie pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 126 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie nie zwalnia podatnika od zgłoszenia obowiązku podatkowego na każdy rok podatkowy objęty zwolnieniem i uiszczenia związanej z tym zgłoszeniem opłaty.
1.
Zwolnienie od podatków ma charakter warunkowy i następuje na podstawie decyzji organu finansowego, wydanej na pisemny wniosek podatnika, zgłoszony równocześnie ze złożeniem po raz pierwszy deklaracji o zgłoszeniu obowiązku podatkowego. We wniosku podatnik powinien złożyć oświadczenie, że odpowiada warunkom zwolnienia określonym w § 2 pkt 1-3. Decyzja powinna być wydana w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
2.
Za każdy rok podatkowy objęty zwolnieniem organ finansowy dokonuje wymiaru podatków obrotowego i dochodowego na zasadach ogólnych.
3.
Organ finansowy zawiesza pobór ustalonych podatków do czasu upływu lat dwóch, licząc od końca okresu objętego zwolnieniem. Jeżeli w ciągu tych dwóch lat podatnik nie zaprzestanie na stałe prowadzenia zakładu, organ finansowy umarza (odpisuje) ustalone podatki.
4.
Podatnik w okresie zwolnienia od podatków wolny jest od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych, miesięcznych deklaracji o obrocie i dochodzie oraz opłacania zaliczek miesięcznych na podatki obrotowy i dochodowy.
1.
Czasowa przerwa w prowadzeniu zakładu, spowodowana szczególnymi okolicznościami, np. chorobą lub powołaniem na ćwiczenia wojskowe, nie powoduje utraty warunków do zwolnienia od podatków, jeżeli podatnik w terminie siedmiu dni zawiadomi organ finansowy o początku i zakończeniu przerwy w prowadzeniu zakładu. Przerwy tej nie odlicza się od okresu przyznanego zwolnienia.
2.
Zaprzestanie prowadzenia zakładu na stałe z przyczyn niezależnych od podatnika, np. choroby uniemożliwiającej dalsze prowadzenie zakładu, nabycia praw emerytalnych, wyczerpania zasobów surowcowych, nie powoduje utraty warunków do zwolnienia od podatków.
3.
U podatników produkujących cegłę paloną lub wapienno-piaskową przekroczenie rozmiarów produkcji określonych w § 2 pkt 4 nie powoduje utraty warunków do zwolnienia od podatków w zakresie przychodów osiągniętych w tych rozmiarach, jeżeli zawiadomią oni organ finansowy o przekroczeniu rozmiarów produkcji najpóźniej w terminie siedmiu dni.
4.
Od ilości cegły przekraczającej rozmiary produkcji określone w § 2 pkt 4 pobiera się zryczałtowany podatek obrotowy i dochodowy w wysokości 0,20 zł od jednej sztuki cegły.
5.
Podatnicy wymienieni w ust. 3 obowiązani są do dnia 12 każdego miesiąca, po przekroczeniu rozmiarów produkcji, składać bez wezwania organowi finansowemu deklaracje o ilości wyprodukowanych za miesiąc ubiegły sztuk cegły ponad rozmiary produkcji określone w § 2 pkt 4 oraz wpłacić w tym terminie zryczałtowany podatek od tej ilości.
1.
O utracie warunków do zwolnienia podatnik obowiązany jest zawiadomić pisemnie organ finansowy najpóźniej w terminie siedmiu dni. Jeżeli jednak utrata warunków ma nastąpić na skutek zatrudnienia dodatkowej osoby, obowiązek zawiadomienia powstaje najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez tę osobę.
2.
Podatnik, który w wymaganym terminie zawiadomił organ finansowy o utracie warunków do zwolnienia, zostanie opodatkowany tylko za czas od początku miesiąca, w którym utracił te warunki.
3.
Podatnik, który nie dopełnił obowiązku zawiadomienia organu finansowego o utracie warunków do zwolnienia, zostanie opodatkowany, poczynając od roku podatkowego, w którym utracił te warunki.
4. 8
Podatnik, który wprowadził organ finansowy w błąd co do spełnienia warunków, od których jest uzależnione zwolnienie od podatków, oraz podatnik, który w okresie objętym zwolnieniem od podatków lub w ciągu dwóch lat po tym okresie zaprzestał prowadzenia zakładu na stałe z przyczyn innych niż określone w § 5a ust. 2, zostaje opodatkowany za cały okres działalności zakładu.
5. 9
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w razie utraty warunku do zwolnienia od podatków, o których mowa w § 2 pkt 5.
6. 10
O utracie prawa do zwolnienia od podatków orzeka organ finansowy uchylając w całości lub części dokonane zawieszenie poboru ustalonych podatków. Obowiązek uiszczenia podatków, co do których poboru zawieszenie zostało uchylone, powstaje z upływem 2 tygodni od dnia doręczenia decyzji organu finansowego.
1.
Podatnikom prowadzącym zakłady produkujące materiały wymienione w § 1 ust. 1, nie spełniającym tylko warunków określonych w § 2 pkt 3 lub 4, podatek dochodowy od dochodów cząstkowych, osiąganych z tych zakładów w okresie dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym nastąpiło uruchomienie zakładu, pobiera się według skali ustalonej w § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1967 r. w sprawie wykonania dekretów o podatku obrotowym i o podatku dochodowym (Dz. U. z 1968 r. Nr 1, poz. 1 z późniejszymi zmianami).
2.
Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Poczynając od roku podatkowego, w którym nastąpiło uruchomienie zakładu, zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte przez ich właścicieli na zakłady produkcji materiałów budowlanych odpowiadające warunkom określonym w § 2 pkt 1 i 2 oraz od podatku od lokali lokale zajęte na takie zakłady:
1)
na okres trzech lat, jeżeli zakłady produkują wyłącznie materiały wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1 i 4,
2)
na okres dwóch lat, jeżeli zakłady produkują materiały wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.
2.
Przepis § 1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1971 r.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
3 § 2 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
4 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
5 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
6 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
7 § 5a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
8 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
9 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
10 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.
11 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 1971 r. (Dz.U.72.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 stycznia 1972 r.